FrågaFASTIGHETSRÄTTKöpavtal02/07/2018

Vad ska jag tänka på vid skrivning av köpehandling för fastighet?

Hej.

Jag äger en villa på en stor tomt Och har en köpare av en del av min tomt Som ja är muntligt överens med Har pratat med kommunen o lantmäteriet Det finns inga hinder för styckning av tomten eller servitut Och området är under detaljplanen Vad bör jag tänka på när jag skriver ett köpe avtal på min o styckade tomt . Helt själv ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om fastighetsköp finns i 4 kap Jordabalken (JB).

Vad jag förstår undrar du hur avtalet mellan dig och köparen för överlåtelse av fastigheten ska se ut. Vid köp och försäljning av fastighet (vilket ett stycke tomt är) finns vissa formkrav för avtalet. Det innebär att det måste vara utformat på ett visst sätt för att köpet ska vara giltigt. Avtalet upprättas i en så kallad köpehandling, vilket är det begrepp jag använder härnäst.

Formkrav som alltid ska iakttas
För att köpet ska vara giltigt, krävs att du tar hänsyn till följande formkrav vid upprättande av avtalet (4 kap 1 § JB). Köpehandlingen ska:

- vara skriftlig. Ett muntligt avtal mellan dig och köparen är inte giltigt.

- innehålla uppgift om fastigheten, det vill säga fastighetens registerbeteckning.

- innehålla uppgift om köpeskillingen. Antingen fastighetens pris eller hur priset kommer att beräknas.

- innehålla en överlåtelseförklaring. Det ska uttryckligen framgå att du genom överlåtelse säljer fastigheten till köparen. Till exempel "Karl Karlsson försäljer härmed till Anna Andersson…".

- undertecknas av både köpare och säljare. Avtalet är inte giltigt förrän båda parter undertecknat avtalet.

För att köparen ska kunna söka lagfart (registrera sig som ägare av tomten) krävs även att säljarens (din) underskrift bevittnas av två personer. Det är dock inte nödvändigt för avtalets giltighet som sådant.

Om inte avtalet är utformat i enlighet med dessa punkter är köpet ogiltigt. Det är därför mycket viktigt att du iakttar dessa.

Vissa speciella klausuler måste finnas i köpehandlingen för att gälla
Det finns även tre klausuler som måste finnas med i köpehandlingen, om du och köparen vill att de ska gälla för köpet (4 kap 3 § JB). Det är alltså inte klausuler som måste finnas med i alla fall. Dessa är följande:

- Återgångsklausuler, det vill säga bestämmelser som medför att köpet av någon anledning ska kunna gå tillbaka.

- Klausuler som friskriver dig som säljare från att du är ägare till fastigheten.

- Klausuler som innebär att köparen inte ska få förfoga över fastigheten som hen vill, till exempel att fastigheten inte får säljas vidare.

Om du eller köparen vill att någon av dessa klausuler ska gälla för överlåtelsen, måste det alltså stå i köpehandlingen. Är inte någon av dessa bestämmelser aktuella i ert fall, kan du bortse från detta stycke när du upprättar köpehandlingen. Jag kan dock rekommendera att ni skriver allt ni kommer överens om (även andra klausuler än nyss nämnda), så att det inte uppkommer några bevissvårigheter vid en eventuell tvist.

Praktiska råd
Eftersom det är viktigt att avtalet upprättas på korrekt sätt för att köpet ska vara giltigt, rekommenderar jag att du låter en jurist se över avtalet eller hjälper dig att upprätta ett (du kan kontakta en jurist hos Lawline här). Om du ändå väljer att skriva det helt själv; kom ihåg de viktiga formkraven högst upp och att avtalet inte är bindande förrän ni båda två undertecknat det.

Lycka till med försäljningen och köpehandlingen! Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig igen.

Med vänliga hälsningar

Julia AmundssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Köpavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev, Fastighet / Bostadsrätt2995 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Ansökan om lagfart eller inträde i bostadsrättsförening ingår ej.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning