Vad ska jag och min sambo dela på när vi bestämt oss för att gå isär?

2019-03-26 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag och min sambo ska gå isär och jag äger 95 % av huset och min sambo 5 %. Jag har betalat för alla möbler och lösöre sedan vi träffades. Jag äger båda bilarna. Jag betalar även alla lån och månads kostnader till huset och driften. Hon betalar för endast för maten. Vi delar på sysslorna hemma och med vår dotter men min sambo gör något mer. Detta för att hon skulle betala klart mindre. Vad gäller nu och vad har hon rätt till? Å hur ska vi lösa detta på ett bra sätt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Sambors egendomsförhållanden och vad som händer med dessa när ett samboförhållande upphör regleras i sambolagen. Vid upphörandet av samboförhållandet sker, precis som vid äktenskapsskillnad, en bodelning. Detta sker dock enbart om någon av samborna uttryckligen begär detta. I lagen anges även att den egendom som utgör samboegendom vid bodelningen ska delas upp mellan samborna vid samboförhållandets upphörande. Huvudregeln är här att samboegendomen ska delas lika mellan de båda samborna (jag använder nedan begreppet "likadelningsprincipen").


Vad är då samboegendom?

Enligt lagen utgörs samboegendom av sambornas gemensamma bostad och bohag, om detta förvärvats för gemensam användning. Det är alltså syftet med förvärvet som avgör om egendomen utgör samboegendom, inte vem som faktiskt köpt och betalat för denna. Om en person köper en bostadsrätt i syfte att denne och dennes respektive ska bo där, så kommer bostadsrätten i en efterföljande bodelning att betraktas som samboegendom och därför delas mellan de båda. Om, å andra sidan, den ena sambon flyttar in i den lägenhet som den andra sedan tidigare (dvs innan förhållandet inleddes) äger, så ska lägenheten vid en senare bodelning inte delas upp eftersom den rimligtvis inte kan anses förvärvats för gemensam användning.


Detsamma gäller det bohag (läs möbler, köksutrustning och hushållsmaskiner exempelvis) som förvärvats i syfte att användas gemensamt i hushållet. Det är viktigt att skilja på lösöre och bohag i det här avseendet. Allt bohag är lösöre, men allt lösöre är inte bohag. Bohag är nämligen det lösöre som förvärvats för användning i ett pars gemensamma hem, varför exempelvis surfingbrädor, mobiltelefoner och husvagnar utesluts från begreppet.

För enkelhetens skull brukar man säga att det bohag som förvärvats under det pågående samboförhållandet betraktas som förvärvat för gemensam användning, såvida det inte klart framgår att denna egendom enbart ska användas av en av samborna.Av det ovan skrivna framgår också att all egendom som förvärvats och används för rent personliga eller privata ändamål (exempelvis en av sambornas arbetsverktyg, hobbyföremål såsom golfklubbor osv) ska hållas utanför bodelningen, eftersom denna inte kan anses vara förvärvad för det gemensamma hushållet.


Bilarna som du skriver om kan inte heller betraktas som samboegendom, eftersom dessa varken utgör bostad eller bohag. Även dessa hålls alltså utanför en eventuell bodelning.En bodelning är som sagt inte obligatorisk, utan den ska bara ske om någon av samborna kräver det. Inför en bodelning har samborna även en möjlighet att avtala om hur bodelningen ska ske, om man inte vill att samboegendomen ska delas på det sätt som anges i lagen, dvs enligt likadelningsprincipen. Ett sådant avtal kallas föravtal. Detta föravtal måste vara skriftligt och undertecknat av båda parterna för att vara giltigt.Skuldavräkning från sambornas andelar

Det ska även ske s.k skuldavräkning vid beräkningen av sambornas andelar. Avräkning av en sambos egendom ska ske till den mån det täcker den sambons befintliga skulder vid tillfället för samboförhållandets upphörande.


Justering av andelarna

Det finns även en möjlighet att justera andelsberäkningen (dvs frångå huvudregeln om likadelningsprincipen) så att den ena sambon får behålla mer av sin egendom. Detta är möjligt om det på grund av olika omständigheter kan anses oskäligt att egendomen delas lika mellan samborna. Denna regel används relativt restriktivt och det ska mer till än att den ena sambon äger mycket mer egendom än den andra för att den ska bli tillämplig, eftersom reglerna om bodelning är tänkt att vara ett skydd för ekonomiskt svagare parter. Det krävs alltså relativt specifika omständigheter i det enskilda fallet som motiverar ett avsteg från likadelningsprincipen.


Det här är alltså vad som gäller enligt de regler som finns i lagtext på området. Hur ni beslutar er för att göra är helt upp till er. I bästa fall kan ni komma fram till en lösning tillsammans, antingen genom att ni genomför en bodelning enligt lagen, skriver ett föravtal, eller inget av de ovanstående. Er lösning behöver heller inte utgå från lagens definition av samboegendom, utan även bilarna kan ingå i en eventuell överenskommelse. Det är med andra ord relativt fria tyglar så länge ni inte blandar in lagens bestämmelser om bodelning.


I många fall är det dock inte så lätt för två nyuppbrutna sambor att komma överens och nå en gemensam lösning på situationen. Då blir det oftare så att den ena begär bodelning. Därmed behöver de regler som jag ovan skrivit tas i beaktande. Det är framför allt sambolagens 8-21 §§ som man måste ta hänsyn till i dessa situationer, och jag lägger därför in en länk till dessa bestämmelser här så att du kan ta dig en titt på hur bestämmelserna ser ut.Jag hoppas att du finner svaret hjälpsamt! Om du har några uppföljningsfrågor i ärendet eller om jag misstolkat någonting i din text så får du gärna höra av dig till mig på lucas.cyren@lawline.se så ska vi se till att få det utrett.

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2325)
2019-10-14 Vad kan makar göra för att undanta viss egendom från bodelning?
2019-10-13 Enskild egendom ska inte ingå i en bodelning
2019-10-12 Kan man göra en bodelning när det har gått ett år sedan skilsmässan?
2019-10-10 Vilka möjligheter har makar att bo kvar i den gemensamma bostaden vid respektive makes dödsfall?

Alla besvarade frågor (73748)