Vad ska jag göra när mamman saboterar umgänget med min dotter?

2019-07-05 i Barnrätt
FRÅGA
HejVad kan jag göra ?Min fru tog vårat gemensamma barn och har undanhållit dottern från mig sedan 19 Februari i år till början av Juni då jag fick träffa dottern i en vecka sen var det färdigt igen och jag får inte träffa dottern.Det ska sägas att frun har lidit av hallucinationer det sista 1 - 1,5 året och vi sökte hjälp för detta på psykiatrin och hon fick mediciner som hjälpte mot dessa, sen har hon sedan 2010 diagnosen emotionell personlighets störning (Borderline) samt posttraumatisk stress och hjärntrötthet de två sista efter en bilolycka 2015.Frun slutade med sina mediciner i Januari utan min vetskap pga att hon ansåg sig själv frisk.Problemet nu var att allt hon har upplevt var nu mitt fel det var jag som hade iscensatt allt för att driva henne till vansinne därför tag hon dottern och försvann .Hon har kontaktat soc och berättat för dom allt som hon anser att jag ska ha gjort mot henne och soc väljer att tro på allt hon säger vilket har gjort det i stort set omöjligt att prata med dom och när jag ber dom om hjälp för min fru mår inte bra psykiskt så säger dom sig gjort bedömning att frun är frisk utan att det är jag som är felet, detta trotts att dom fått in två stycken orosanmälningar från fruns kontakt på psykiatrin där dom är orolig för att frun inte tar sina mediciner och det hon nu anklagar mig för .Det mesta av det frun anklagar mig för har jag fått skriftligt av soc och det är mycket grova anklagelser.Vad kan jag göra ? Umgänges sabotage ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). Vid alla beslut som gäller vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2 a § FB). Att barnets bästa ska vara avgörande är ett högt ställt krav och det finns inget som är viktigare än vad som är bäst för barnet i bedömningen. I bedömningen om vad som är till barnets bästa ska det särskilt fästas avseende vid risken för att barnet utsätts för övergrepp, men även barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Umgängessabotage

Om en förälder medvetet försöker hindra barnet från umgänge med den andre föräldern gör man sig skyldig till umgängessabotage. Umgängessabotage kan ske på flera olika sätt, t.ex. genom att hävda att barnet vid upprepade tillfällen är sjukt, planera in aktiviteter för barnet på den planerade umgängestiden eller genom att vägra att lämna över barnet.

Enligt den inledande framställningen ska det särskilt fästas avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna, vilket kan innebära att det är till nackdel för mamman vid en tvist om vårdnaden. Att vägra er dotter umgänge med dig är inte att främja en god kontakt med båda föräldrarna.

Du kan i ett första skede vända dig till familjerätten

Min rekommendation vid slitningar avseende vårdnad, boende och umgänge brukar vara att rekommendera kontakt med familjerätten. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga så det krävs att ni båda går med på det för att ni ska träffas i ett sådant samtal.

Då det verkar infekterat mellan dig och mamman och det kan finnas en sjukdomsproblematik är det inte säkert att hon vill ställa upp på samarbetssamtal. Likaledes är det inte säkert att sådana samtal skulle vara så givande i ert fall. Jag vill dock nämna det som ett alternativ då familjerätten i regel har professionell personal som är vana att handskas med ärenden som ert. Familjerätten har tystnadsplikt, är objektiv och ser till barnets bästa. Dess uppgift är att medla och se till att ni får en fungerande dialog. Vid en tvist om vårdnad eller umgänge (se nedan) kommer domstolen i ett första skede föreslå att ni ska gå med på att delta i samarbetssamtal. Domstolens mål är alltid att föräldrarna själva ska komma fram till en lösning och att inte domstolen ska behöva besluta.

Du kan lämna in en stämning till domstol om vårdnad eller umgänge

Om samarbetssamtal inte är aktuellt, alternativt om ni inte kommer överens i samtalen, kan du lämna in en stämning till domstol. I stämningen kan du antingen begära att domstolen ska bestämma om ert umgänge eller att du ska få enskild vårdnad om er dotter.

Om domstolen beslutar om umgänge och mamman vägrar rätta sig efter domen kan du begära verkställighet av den. Verkställighet innebär att det kan utdömas ekonomiskt vite för varje gång mamman vägrar att lämna över er dotter för umgänge. I undantagsfall kan det även bli aktuellt med hämtning av polis (jfr 21 kap. 3 § FB).

Om du begär enskild vårdnad av dottern innebär det att du får en ensamrätt att bestämma över dottern. Vid bedömningen om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av er ska rätten fästa särskilt avseende vid er förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § andra stycket FB). Vad som är sådana samarbetsproblem att vårdnaden bör ändras till enskild får bedömas från fall till fall. Viss ledning kan tas från rättsfallet NJA 2007 s. 382. I rättsfallet uttalade Högsta Domstolen: "Uttryck för brist på förtroende för den andra föräldern liksom för bristande vilja eller förmåga att vara flexibel och jämka samman sin uppfattning med den andres är tecken som tyder på att gemensam vårdnad kan vara oförenlig med barnets bästa. En konflikt mellan föräldrarna bör dock inte utesluta gemensam vårdnad, om motsättningarna kan antas vara av övergående natur och därför inte bedöms hindra ett fungerande samarbete på längre sikt i frågor som rör barnet."

En omständighet som också är av stor betydelse vid bedömningen av vem av er som ska tillerkännas vårdnaden är vem av er som bäst kan antas främja ett nära och gott umgänge mellan er dotter och den andre föräldern. Särskild betydelse ska tillmätas det förhållandet att en förälder som barnet bor tillsammans med har hindrat umgänge mellan barnet och den andre föräldern. Om mamman gjort sig skyldig till umgängessabotage talar det mot henne i en vårdnadsbedömning. En annan omständighet som ska beaktas vid valet av vårdnadshavare är att man bör undvika att flytta ett barn från dess invanda miljö, den s.k. kontinuitetsprincipen. Principen bygger på tanken att flyttning av ett barn till en ny främmande miljö kan vara till skada för barnets utveckling och att man inte utan särskilda skäl ska tvinga ett barn att flytta. I en bedömning om vårdnaden kommer det därför att göras en avvägning mellan behovet för er dotter att ha en god relation med er båda och hennes behov av kontinuitet och stabilitet i sin tillvaro. Någon närmre bedömning om hur domstolen kommer att resonera är tyvärr inte möjlig; det kommer att vägas in hur gammal er dotter är, hur länge hon varit boende med mamman, hur omfattande umgängessabotaget varit m.m. Det ska ske en bedömning i det enskilda fallet.

Socialtjänstens roll

För det fall att du stämmer mamman för vårdnad eller umgänge kommer det att göras en utredning av socialtjänsten. I utredningen träffar socialtjänstens utredare föräldrarna, och i vissa fall barnen, för att diskutera och bedöma vad som är barnets bästa. Utredaren ska därefter lämna en rekommendation till beslut i vårdnadsutredningen.

Det kan vara till en nackdel om det är som du känner, att du har socialtjänsten "mot dig". Det är dock inte säkert att den som gör en vårdnadsutredning är samma person som du tidigare haft kontakt med. Socialtjänsten utlåtande är inte bindande för domstolen utan är ett av de underlag som ska användas för domstolens beslut. Om du har synpunkter på socialtjänstens rapport är det möjligt att be ditt rättsliga ombud att lämna in en egen inlaga till domstolen med dessa.

Rekommendation i ditt fall

Som nämnt ovan är min rekommendation i regel att vända sig till familjerätten för samarbetssamtal. Om det inte är ett alternativ i ditt fall är min rekommendation att du anlitar en jurist som företräder dig. Det är ingen bra idé att företräda sig själv i mål om vårdnad eller umgänge. Du behöver någon som ser till dina intressen och samtidigt inte är färgad av de känslor som i regel finns när det gäller mål om barn.

I ett första skede kan en jurist sända ett krav till mamman om vårdnad eller umgänge. Eventuellt kan ni komma överens redan då. Kan ni inte komma överens kan juristen, som ombud för dig, lämna in en stämning till domstol. En jurist på Lawlines juristbyrå kan hjälpa dig med allt detta.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig så vi kan prata vidare om vilka alternativ som är mest lämpliga i din situation. Jag kommer att ringa dig på måndag, den 8 juli, klockan 12.45. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om tiden inte är lämplig för dig är du varmt välkommen att återkomma till mig dessförinnan per e-post. Du når mig på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1369)
2020-01-14 Kan jag önska vilka som ska vara vårdnadshavare om vi föräldrar skulle avlida?
2020-01-11 Kan man kräva barn att betala hyra?
2020-01-11 Vad krävs för enskild vårdnad och ensam umgängesrätt?
2020-01-07 Vårdnashavares rätt att resa utomlands med barn utan den andra vårdnadshavarens samtycke

Alla besvarade frågor (76368)