Vad ska inkluderas vid överklagan av bygglov?

Hej!

Våra grannar har just fått ett bygglov beviljat. Vi vill överklaga detta beslut och undrar om det är något särskilt vi bör beakta. Vi bifogar en del av vårt utkast till överklagande.

På aktuell fastighet finns redan nu uppfört ett förråd och en carport utmed en icke obetydlig andel av tomtgränsen vilket ger en viss barriäreffekt. En ny 8,5 m lång och 2,5 till 3,5 m hög byggnad nära tomtgränsen skulle kraftigt förstärka barriäreffekten genom att byggnader kommer att löpa utmed eller nära nästan hela tomtgränsen.

Konsekvensen för undertecknade blir en betydande olägenhet genom att byggnaden utgör ett dominerande inslag med avseende på både utblick och ljusinsläpp mot fönsterparti (X, Y) och uteplats (W) i sydväst. Se Appendix 1. Eftersom detta förhållande redan råder från trädgårdssidan (Z) blir barriären nästan 100%-ig. Se illustrationer i Appendix 2.

Utöver ovanstående vill vi framföra att den nya carporten – enligt vad vi förstår – även strider mot gällande detaljplan som säger att maximal storlek på carport/garage är 20 m2. Eftersom befintlig carport har storleken 26 m2 blir sammanlagd storlek c:a 26 + 38 m2 = 64 m2 dvs. drygt 3 gr så mycket som detaljplanen föreskriver, med andra ord en betydande avvikelse.

Med denna stora avvikelse adderad till det ursprungliga byggets avvikelse – byggrätt, byggnadshöjd och bygge i tomtgräns samt byggnad som ligger helt på prickad mark – synes det anmärkningsvärt att aktuellt garage kan beviljas bygglov.

Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Vad tråkigt att grannens beviljade bygglov skapar olägenhet för er. Jag kommer i mitt svar går igenom lite allmänt om överklagan om bygglov, vad ni ska tänka på i utformandet av överklagandet och vart ni ska vända er med överklagan.

Rätt att överklaga

Beviljandet av ett bygglov är ett beslut som kan överklagas (13 kap. 3 § Plan – och bygglag [PBL]). Beslutet får överklagas av den som beslutet påverkar negativt och på ett inte obetydligt sätt (13 kap. 8 § PBL och 42 § Förvaltningslagen [FL]). Bedömning om ni har rätt att överklaga ett beslut görs alltid innan själva överklagandet testas i sak. Bedöms det att ni har klagorätt testas er överklagan. Bedöms det i stället att ni saknar klagorätt avvisas er överklagan utan att testas i sak. Då ni är angränsande grannar vars fastighet i betydande mån berörs av bygglovet har ni enligt min bedömning rätt att överklaga beslutet om bygglov.

Ett beslut om bygglov kan överklagas inom 3 veckor från det att ni fick ta del av beslutet genom kommunen (13 kap. 16 § PBL och 44 § FL). Det är mycket viktigt att ni överklagar beslutet inom denna tid. Efter 3 veckor vinner nämligen beslutet laga kraft vilket innebär att det inte längre går att överklaga.

Vad ska ingå i en överklagan?

Överklagan ska vara skriftlig och det ska framgå vilket beslut som överklagan rör, dvs. ärendenummer. Därtill ska även anges den ändring som ni vill åstadkomma, varför ni vill se den ändringen och vilka bevis ni stödjer er på (43 § FL och 4 § Förvaltningsprocesslagen). Det är även viktigt att det framgår vem som har skickat in överklagandet och tillhörande kontaktuppgifter.

Kontaktuppgifter som ska ingå i överklagandet är följande (3 § Förvaltningsprocesslagen):

Personnummer Postadress till bostad och arbetsplats Telefonnummer till bostad och arbetsplats E – postadress

Enligt min bedömning är er överklagan i allt väsentligt väl utformad. Viktigt att framhålla är att det borde framgå tydligare att ni bor i angränsande fastighet för att styrka att ni har rätt att överklaga bygglovet. Ni beskriver utförligt vilken olägenhet som det beviljade bygglovet väntas få för er fastighet. Förväntas grannens utbyggnad även att påverka värdet på er fastighet så hade jag även angett det i överklagan. En sak som verkligen är till er fördel är att det beviljade bygglovet eventuellt strider mot befintlig detaljplan. Bygglov får som nämligen inte ges för åtgärd som strider mot detaljplan (9 kap. 30 § PBL). Det är även bra att era argument kan styrkas genom att ni bifogar gällande detaljplan och andra viktiga handlingar av betydelse. Ni kan även framhålla tydligare att ni önskar att beviljandet av bygglovet på grund av de omständigheter ni framför istället ska avslås.

Vem hanterar en överklagan?

Överklagan ska skickas in till kommunen som tog beslutet om bygglov. Kommunens kontrollerar att överklagan inkommit inom tidsfristen på 3 veckor. Har överklagan kommit in för sent kan den avvisas och ärendet testas då inte i sak (45 § FL). Har beslutet däremot kommit in i rätt tid skickar kommunen överklagandet till Länsstyrelsen som handlägger och tar beslut om huruvida överklagandet ska beviljas eller inte (13 kap. 3 § PBL). Blir ni inte nöjda med Länsstyrelsens beslut kan det i sin tur överklagas till mark – och miljödomstol (3 kap. 6 § PBL).

Slutliga kommentarer och råd.

Jag rekommenderar att ni kollar igenom er överklagan och ser till att följande punkter framgår tydligt:

Kontaktuppgifter. Ärendenummer Att ni vill att beslut om bygglov ska ändras till ett nekande beslut Varför ni har rätt att överklaga Anledningar varför ni anser att bygglov ska nekas samt bevis för att styrka detta

Se även till att skicka in överklagan i tid då det är av väsentlig betydelse för att er överklagan ska kunna testas.

Jag hoppas att mitt svar har varit er till hjälp. Är något otydligt eller om ni är i behov av ytterligare juridisk rådgivning kan ni kontakta mig på my.ohman@lawline.se.

Lycka till med er överklagan!

Hälsningar,

My ÖhmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000