Vad ska ingå i bodelningen?

2020-09-07 i Bodelning
FRÅGA
Hej Jag har en fråga angående bouppteckning efter skilsmässa. Vi har ett äktenskaps förord som ingicks vid giftermålet. där det framgår att all den egendom som var och en av oss nu äger och i framtiden förvärvar skall vara varandras enskilda egendom.Dock skall lösöre som vi förvärvar under äktenskapet vara giftorätts gods. Jämväl avkastning av enskild egendom skall vara enskild egendom.Som enskild egendom har jag en fastighet i Sverige. Jag har under giftermålet tagit lån på mitt hus i mitt namn och finansierat två segelbåtar samt delvis finansierat ett gemensamt bygge av hus i Frankrike med pengar från lånet samt mitt arv.Vårt gemensamma hus är nu till salu. Vidare så byggde jag ett mindre hus på min fastighet i Sverige under giftermålet som styckades av och såldes för att finansiera hus bygget i FrankrikeFråga: Vid bouppdelning skall båtarna vara min enskilda egendom eller ingår de i bodelningen? Vidare när vårt gemensamma hus säljs skall min enskilda finansiering avräknas innan bodelning.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har det vid ingående av ert äktenskap skrivits och registrerats ett äktenskapsförord. Av äktenskapsförordet framgår att all egendom ni förde med er in i äktenskapet och all egendom ni i framtiden förvärvar ska vara enskild sådan. Dock ska lösöre som ni förvärvar under äktenskapet utgöra giftorättsgods. Enligt äktenskapsförordet ska även avkastning av enskild egendom vara enskild egendom.

Som enskild egendom har du en fastighet i Sverige. Du har under giftermålet tagit lån på din fastighet och finansierat två segelbåtar och delvis finansierat ett gemensamt bygge av hus i Frankrike. Finansieringen har skett med pengar från den belånade fastigheten och ditt arv. Ert gemensamma hus är nu till salu. Din undran är om båtarna utgör din enskilda egendom eller om de ingår i bodelningen. Du undrar även om din enskilda finansiering ska avräknas innan försäljning när det gemensamma huset säljs.

Utgör båtarna enskild egendom?

Jag vill inledningsvis poängtera att mitt svar skrivs utifrån de förutsättningar du själv presenterat i din fråga. För det fall att ni inte är överens om bodelningen kan det vara en god idé att konsultera en jurist som går igenom ert äktenskapsförord. Det är möjligt att äktenskapsförordet kan tolkas på mer än ett sätt, och för det fall att ni inte är överens blir det i slutändan en fråga för domstolen.

Lösöre utgörs i regel av lös egendom som inte är pengar, värdepapper, rättigheter m.m. Sett till denna definition och praxis räknas en segelbåt som lösöre. Utifrån att det av äktenskapsförordet framkommer att lösöre som förvärvas under äktenskapet utgör giftorättsgods talar det för att segelbåtarna är sådant lösöre som ska ingå i bodelningen.

Ert äktenskapsförord stadgar däremot även att avkastning av den enskilda egendomen ska vara fortsatt enskild. Med avkastning avses exempelvis utdelning från aktier, vinster en tävlingshäst sprungit in, ränteutbetalningar, hyresintäkter m.m. I ditt fall har båtarna finansierats med att du belånat din fastighet vilket inte är att avse som avkastning varför det även i detta fall talar för att båtarna ska anses som giftorättsgods.

Ska din investering i ert gemensamma hus räknas av?

Som jag förstår det har ni ett gemensamt hus som utgör giftorättsgods (trots ert äktenskapsförord) och ska säljas. Du undrar därför om det du investerat i fastigheten ska räknas av vid försäljning. Investeringar man gör i giftorättsgods (såsom en fastighet) räknas i regel inte av vid försäljningen. Den värdeökning som skett genom renoveringen tillkommer dig/er i samband med försäljningen. För att en avräkning ska vara aktuell krävs i princip att ni avtalat därom.

Utifrån resonemanget ovan utgör ett lån i fastighet inte avkastning. Det kan argumenteras för att det hus du byggde, avstyckade och sålde kan utgöra enskild egendom som investerats blir det sannolikt svårt att få till stånd en avräkning. I ditt fall har jag däremot inte tillräcklig information för att ha möjlighet att ge dig ett fullständigt svar. För argument mot att du inte ska få tillbaka den eventuellt enskilda egendom du investerat kan refereras till rättsfallet NJA 1992 s. 773. I rättsfallet konstaterade HD att en sammanblandning av enskild egendom och giftorättsgods kan leda till att den enskilda egendomen förlorar sin karaktär och att det därför blir att räkna som giftorättsgods. I ett annat rättsfall från 1995 (NJA 1995 s. 577) hade däremot makar gemensamt köpt fastigheter och betalt en del av köpesumman kontant och återstoden med lånade medel. Av kontantdelen hade vardera maken erlagt hälften, varvid ena maken betalt med sin enskilda egendom. Den makens hälftendel av fastigheterna ansågs utgöra enskild egendom. Frågan avsåg inte en skilsmässa utan huruvida arvet efter den avlidna kvinnan skulle utgöra enskild egendom eller inte. Domstolen hänvisade i sitt domslut till ett äldre rättsfall (NJA 1978 s. 526) enligt vilket en tomträtt som en make hade köpt för 139.500 kronor och betalt med 20.000 kronor av enskild egendom och i övrigt med medel som upplånats mot panträtt i tomträtten, i sin helhet var att anse som makens enskilda egendom.

I ditt fall går det således att argumentera både för och emot, tyvärr har jag inte tillräckligt med information för att ge ett bättre svar än så. Jag rekommenderar en mer fullständig utredning än vad som kan erbjudas inom expresstjänsten för att avgöra vad som gäller i ert fall.

Min rekommendation i ditt fall är att du anlitar en jurist som företräder dig och ser till dina intressen. Till att börja med bör ert äktenskapsförord gås igenom och tolkas. I din fråga har jag fått en ganska generell överblick om vad som står i det och gjort en tolkning utifrån det.

För det fall att du önskar hjälp av en av våra jurister på Lawline juristbyrå för att gå igenom äktenskapsförordet och hjälp med vad som ska ingå och/eller inte ingå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2784)
2021-04-21 Kan man kräva tillbaka pengar efter avslutat äktenskap?
2021-04-17 När har en ny partner rätt till ens hus?
2021-04-17 Kommer jag att stå för hälften av min makes skulder när vi skiljer oss?
2021-04-16 övertagande av bostad

Alla besvarade frågor (91415)