Vad ses som förskott på arv?

2021-08-31 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej,Hur redovisas konton efter ett dödsbo när arsvskiftet skett?Om en person i livet ger bort pengar som gåva till en part som senare kommer att ärva ihop med en annan, kommer detta att synas? Eller är detta något den andra parten måste veta om själv och begära kontoutdrag?Finns det någon anledning att redovisa kontoaktivitet om det varken skulle finnas några ekonomiska tillgångar eller fordringar i dödsboet?Spelar det någon roll att det finns ett testamente som säger att gåvor ej skall räknas som förstkott på arv?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som är aktuella för denna fråga finns i ärvdabalken (ÄB). Jag tolkar din fråga såsom att du undrar vad som räknas som förskott på arv, i en situation där en person när denne var vid livet gett bort pengar till en av sina bröstarvingar.

Bröstarvingars arvslott

När en person avlider och det inte finns något testamente är det bröstarvingar som först och främst ärver. Med bröstarvingar menas släktingar i rakt nedstigande led från den avlidne alltså barn eller ifall barnen inte lever barnbarn (2 kap. 1 § första stycket ÄB). Huvudregeln är att bröstarvingarna har rätt till sin laglott (hälften av arvslotten).

Ge bort tillgångar och egendom under den avlidnes livstid:

Det föreligger en presumtion att de gåvor som en arvlåtare givit sin bröstarvinge när hen lever utgör förskott på arv (6 kap. 1 § första stycket ÄB). Dock finns det undantag till presumtionen, tex om arvlåtaren föreskrivit något annat vid gåvotillfället eller om det med hänsyn till omständigheterna i övrigt är tydligt att det inte är förskott på arv (6 kap. 1 § första stycket ÄB). Det betyder att om A ger bort en pengagåva endast till bröstarvinge (finns två bröstarvingar) och inte vill att det ska ses som förskott på arv måste något av undantagen till presumtionen vara uppfyllda.

Utifrån din fråga förstår jag det som att det finns ett testamente som uttryckligen beskriver att pengagåvan inte ska anses vara förskott på arv. Det omfattas då av den ena undantaget jag beskrev ovan vilket skulle innebära att det inte kommer ses som förskott på arv.

Det förstärkta laglottsskyddet

Dock måste du komma ihåg att båda bröstarvingar har rätt till sin laglott det vill säga kan inte pengarna som A gett B i gåva inskränka på C:s laglott. Vanligtvis behöver en arvinge som fått förskott på arv inte återbetala någon del av förskottet även om förskottet skulle varit större än hens arvslott (6 kap. 4 § första stycket ÄB). Det finns dock undantag till detta. Om gåvan gör att övriga bröstarvingar inte kan få ut sin laglott (hälften av arvslotten) och syftet med gåvan går att likställa med testamente kan den andra bröstarvingen bli återbetalningsskyldig. I sådana fall kan hen behöva betala tillbaka det som fattas för att övriga bröstarvingar ska få sin laglott (7 kap. 4 § första stycket ÄB).

Det måste ske inom ett år från det att bouppteckningen upprättades (7 kap. 4 § andra stycket ÄB).

Övrigt kring processen och vad som kommer visas på kontot

Det är svårt för mig att bedöma om pengagåvan kommer ses på den avlidnes konto utifrån uppgifterna som finns i frågan. Om du vill ha mer vägledning och möjlighet att förklara dina omständigheter djupare kan du ta kontakt med juristerna på Lawline genom att använda länken nedan.

Om den avlidne genom testamente angett att gåvan inte ska vara förskott på arv och den andra bröstarvingens laglott inte inskränkts borde gåvan inte vara ett problem ur en juridisk synvinkel.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba Kristensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?