Vad säger sambolagen om dubbelt boende?

Vad säger sambolagen om "dubbelt boende"? Eva och Jan har tillsammans köpt en bostadsrätt. Eva har gåvohandling på sin del av lgh samt ett samboavtal för lgh som säger att enl 9 paragr ska reglerna om bodelning inte gälla vår gemensamma bostad. Gemensamt bohag ska dock bodelas enl sambolagen regler.

Sedan har det blivit så att Eva och Jan till större delen bott i Jans mors hus på landet och endast i mindre omfattning i lgh. De har under sina 8 år som sambor införskaffat bohag både till lgh och hus. Vad gäller vid bodelning av bohag enl sambolagen och m h t deras samboavtal?

En jurist, som Jan anlitat, hävdar att Jan har kvitton på att han gjort de flesta inköpen och därför är ägare till bohagen. Är detta korrekt? De har också köpt en hund, Eva har kvitto på köp o är registrerad ägare. Juristen säger att Jan har gett Eva pengar för hunden, vad säger sambolagen? Jan har på muntlig fråga ej velat ha eller ta delad vårdnad.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer att gå igenom när bodelning ska ske i ett samboförhållande, samt gå igenom vad som ska ingå i bodelningen. Därefter kommer jag att behandla möjligheter att avvika från Sambolagens bodelningsregler, samt utreda om det är möjligt att två bostäder kan vara samboegendom.

När ska bodelning ske i ett samboförhållande?

Ett samboförhållande upphör om samborna eller någon av dem ingår äktenskap, om samborna flyttar isär, eller om någon av samborna avlider, se Sambolagen 2 § (här). Om ett samboförhållande upphör av någon annan orsak än att samborna gifter sig med varandra, ska bodelning ske om någon av samborna begär det, se Sambolagen 8 § (här). Begäran om bodelning måste ske inom ett år från att samboförhållandet upphörde, se Sambolagen 8 § st 2 (här).

Vad ska ingå i bodelningen när ett samboförhållande upphör?

Enbart samboegendom (dvs. gemensam bostad och gemensamt bohag som har köpts för gemensamt bruk) kan bli föremål för bodelning.

Vad är samboegendom?

Samboegendom är gemensam bostad och gemensamt bohag som har införskaffats för gemensamt bruk, se Sambolagen 3 § (här). Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag räknas inte sådant bohag som används uteslutande för den ena sambons bruk, se Sambolagen 6 § (här). Är något samboegendom, t.ex. om samborna har köpt köksutrustning till den gemensamma bostaden ska detta ingå i bodelningen. Det ska då inte spela någon roll vem som har kvittot/har betalat, så länge det är samboegendom.

Ska bodelning ske är det viktigt att veta om bostaden är samboegendom eller inte. Om bostaden har förvärvats gemensamt och för gemensam användning är den samboegendom och ska alltså ingå i bodelningen. Om den ene sambon ägde bostaden innan samboförhållandet inleddes är bostaden inte samboegendom och ska därmed inte ingå i bodelningen. Sambon som inte är ägare av bostaden kan alltså inte få del i bostaden med hjälp av bodelning.

Egendom som är någon av sambornas enskilda egendom på grund av gåva, testamente, arv, eller egendom som trätt istället för sådan egendom är inte samboegendom, vilket framgår av Sambolagen 4 § (här). Egendom som används mestadels för fritidsändamål, exempelvis ett fritidshus, är inte samboegendom. Detta framgår av Sambolagen 7 § (här).

Personliga ägodelar, exempelvis kläder, är inte samboegendom och ska alltså inte ingå i bodelningen. Konton, bil etc. är inte samboegendom, och ingår därmed inte heller i bodelningen. Om t.ex. konton eller bilen bara står i den ena sambons namn blir det alltså svårt för den andra sambon att få del i detta om förhållandet tar slut, även om båda har bidragit till köpet och det har skett gemensam användning. Om däremot konton eller bilen står i båda sambornas namn har båda samborna rätt till det (och då lär de få halva värdet var, om inte annat har avtalats).

Möjlighet att avvika från Sambolagens bodelningsregler genom samboavtal

Sambor eller blivande sambor har möjlighet att skriva ett samboavtal och därigenom avtala om att bodelning inte ska ske, alternativt att viss egendom inte ska ingå i bodelningen, se Sambolagen 9 § (här).

Kan två bostäder ingå i bodelningen?

Det framgår att Eva och Jan köpte bostadsrätten gemensamt men att de på senare år bott mest i Jans mors hus på landet.

I det här fallet är kärnfrågan huruvida någon av de två bostäderna med bohag alternativt båda, ska ingå i bodelningen. Det är enbart bostaden/bostäder som används som permanentbostad som ska ingå. Endast undantagsvis kan sambor anses ha två permanentbostäder. Detta kan föreligga om samborna på grund av yrkesverksamhet bor halva året på en ort och andra halvan av året i en annan ort. Är samborna folkbokförda i en bostad har en sambo bevisbördan för att den andra bostaden ska ses som gemensam och därmed ingå i bodelningen. Om bostaden inte kommer ingå i bodelningen, blir det den som äger bostaden som har rätten till den.

Eftersom det är svårt att visa att ett sambopar har två permanenta bostäder skulle jag säga att i det här fallet är knäckfrågan vilken bostad som är Evas och Jans permanentbostad.

Om bostadsrätten anses vara permanentbostad: Det framgår att Jan och Eva köpte bostadsrätten gemensamt (och jag drar slutsatsen att den köptes för gemensam användning). Bostadsrätten skulle kunna vara samboegendom och därmed ingå i bodelningen, men Eva och Jan har skrivit ett samboavtal som går ut på att lägenheten inte ska ingå i bodelningen. Enligt samboavtalet ska bohaget till lägenheten ingå i bodelningen. Då bör bohaget delas upp så att Eva och Jan får hälften var.

Om Jans mors hus anses vara permanentbostad: Om Jan hade huset innan han och Eva blev sambor kan huset inte bli samboegendom. Om Jan har ärvt huset med förbehåll att det ska vara enskild egendom kan huset inte bli samboegendom, och alltså inte ingå i bodelningen. Om däremot Jan och Eva gemensamt har köpt huset är det däremot anskaffat för gemensamt bruk. Därmed blir huset samboegendom och ska ingå i bodelningen. Bohag som har införskaffats för gemensamt bruk ska också ingå.

Vad gäller angående hunden?

En hund är inte samboegendom, så hunden ingår inte i bodelningen. Juridiskt sett är hundar (och andra djur) lösa saker och inte individer, så domstolen kan exempelvis inte förordna om gemensam vårdnad om hunden. Förmodligen blir det så att den som kan visa att hen har köpt hunden och är registrerad ägare får behålla den, om inte parterna kan komma överens.

Vad du kan göra nu

Har du fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.

Vänligen,
Jenny HedinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”