Vad säger lagen om piskor?

Hej.

Jag har försökt att kolla upp alla lagar som hade kunnat tillhålla till piskor (då dom som går via Ox-piska som brukar säljas för minst 1300 kr, inte dem man hittar i sex butiker eller party butiker for runt 100kr).

Men har inte kunnat något som referar till piskor, för i min erfarenhet så har dem runt sama fara som ett airsoft gevär(beronde på design).

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag hittar inget som refererar till just piskor. I 1 § lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (s.k. knivlagen) anger man att knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats. Frågan blir i detta fall om s.k. oxpiskor faller under "andra föremål".

I ett rättsfall från Högsta Domstolen (HD), NJA 2011 s. 556, skulle HD avgöra om ett basebollträ ansågs falla under "andra föremål". HD förklarar att bestämmelsen ska tolkas restriktivt vad gäller frågan om vilka föremål som ska ingå i tillämpningsområdet. Syftet med bestämmelsen talar för att endast knivar och liknande föremål samt gatustridsvapen ska omfattas, men uttalanden i förarbeten till lagen talar dock för att regeln även ska ta sikte på sådana föremål som kan utgöra vapen enligt bestämmelsen om olaga hot (4 kap. 5 § Brottsbalken) och förverkanderegeln i 36 kap. 3 § punkt 2 Brottsbalken. HD jämför basebollträ med batonger som ofta förekommer vid olika brott. De nämner också att det inte är sällan som basebollträn används vid misshandel och hot och ska därför betraktas som gatustridsvapen. I rättsfallet kommer HD fram till att basebollträet ska omfattas av innehavsförbudet i lagen. Vidare förklarar HD att förbudet inte gäller om innehavet med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat, d.v.s. om basebollträet var tänkt att användas vid bollspel. I det aktuella fallet var basebollträet tänkt att användas för att kunna försvara sig och omfattades därför av förbudet.

Sammanfattningsvis finns det inga lagar som refererar till just piskor men med bakgrund i det nämnda rättsfallet kan man argumentera för om en oxpiska skulle omfattas av bestämmelsen i knivlagen. Enligt min bedömning används inte piskor i så stor utsträckning vid olika brott och skulle därför troligen inte anses utgöra gatustridsvapen. Vidare beror det också på om ditt innehav av piskan anses befogat, om du t.ex. likt mannen i rättsfallet vill använda den för att kunna försvara dig själv så kan det anses obefogat.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänliga hälsningar,

Noa ShasavarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”