Vad påverkar fängelsetiden vid narkotikabrott?

2017-09-27 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej, jag har länge försökt få svar på detta men pga väldigt dålig kontakt har jag alrig lyckats. Nu är det så att min pappa missbrukade heroin och hamnade i fängelse (10 år), har alrig pratat med honom om det då han dog bara ett par månader efter att han kom ut.Undrar mest om fängelsetiden kan ha berott endast pga heroininnehav/missbruk eller om han hade behövt langa eller begå något annat brott?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

All form av olovlig befattning med narkotika är enligt svensk rätt straffbar
Den som olovligen överlåter narkotika, framställer narkotika som är avsedd för missbruk, förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel eller innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre år (1 § NSL).

Det högsta brottet för "vanligt" narkotikabrott är alltså tre år. För grovt narkotikabrott är straffskalan fängelse i lägst två år och högst sju år. Uppsåt krävs dock för alla narkotikabrott (3 § 1 st. NSL).

Synnerligt grovt narkotikabrott kan ge tio års fängelse
För att man ska kunna få tio års fängelse vad gäller narkotikabrott krävs att brottet är att anse som synnerlig grovt (3 § 2 st. NSL). Vid bedömningen av om brottet är synnerlig grovt ska det särskilt beaktas om brottet har utgjort ett led i en verksamhet som utövats i organiserad form i syfte att i stor omfattning bedriva handel med narkotika, avsett en synnerligen stor mängd narkotika eller annars varit av synnerligen farlig eller hänsynslös art.

Brottet "synnerligen grovt narkotikabrott" är relativt nytt varför den paragrafen inte var tillämplig då din pappa blev dömd. Tidigare fanns endast brottet grovt narkotika brott som då hade straffskalan fängelse lägst två år och högst tio år. Man delade tidigare alltså inte upp synnerligen grova brott med grova brott.

Beteckningen grovt narkotika brott syftade tidigare till de allvarligaste gärningarna. Sådana gärningar som ingår i en yrkesmässigt eller organiserad narkotikahandel med inriktning på att i vinningssyfte sprida bruk av narkotika och hänsynslöst utnyttja andras beroende. Bedömningen ska ske med beaktande av den roll som den tiltalade har haft och när det gäller narkotikahanteringen i vidare mening, graden av delaktighet i hanteringen, och vid mer organiserad verksamhet, den ställning som den tilltalade har haft i organisationen. Av betydelse är vidare vilken insikt som den tilltalade har haft rörande narkotikahandelns organisation och hans eller hennes eget syfte med hanteringen. Även fördelningen av brottslighetens ekonomiska utbyte har betydelse.

Tio års fängelse för endast innehav av narkotika är alltså ett mycket otroligt straff. Det är i så fall troligare att det i din pappas fall rörde sig om organiserad brottslighet. Praxis har dömt till fängelse i tio år för synnerligt grovt narkotikabrott då en person befattade sig med 100 kilo amfetamin värt cirka 20 miljoner kronor. Det ska alltså mycket till för att någon ska dömas till ett tio år långt fängelsestraff för narkotikabrott.

Straffet ska vara proportionerligt enligt proportionalitetsprincipen
Utgångspunkten vid påföljdsbestämning är dock alltid hur allvarlig eller klandervärd den begågna brottsligheten är. Straffet ska vara proportionellt i förhållande till det begångna brottets allvar och svårare brott ska bestraffas strängare än lindrigare.

Vad som vidare kan påverka att ett högre straff utdöms är återfall i brott som i viss utsträckning kan medföra ett högre straff (29 kap. 5 § BrB). Lika så kan straffet bli högre när någon döms för flera brott samtidigt (30 kap. 3 § 1 st. BrbB & 26 kap. 2 § BrB).

Narkotikans sort och mängd har ofta avgörande betydelse för vilket straff som utdöms. Men en bedömning ska göras nyanserat med beaktande av samtliga omständigheter som kan ha betydelse. Din pappa blev sannolikt dömd för ett allvarligare brott än endast innehav av narkotika för eget bruk. Du kan begära ut din pappas dom om du vill veta exakt vad han dömdes för då detta är offentliga handlingar och tillgängliga för envar.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Narkotikastrafflagen hittar du här.
Brottsbalken hittar du här.

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (565)
2021-11-30 Uppsåt vid narkotikabrott
2021-11-30 Påföljder vid narkotikabrott
2021-11-30 Är det lagligt att sälja cannabis blommor med mindre än 0.2 % THC?
2021-11-30 Vad kan jag få för straff för innehav av 200 cannabisplantor?

Alla besvarade frågor (97581)