Vad menas med "särskild hänsynslöshet" vid grov våldtäkt?

Hej!

Min fråga gäller definitionen av "särskild hänsynslöshet" gällande grov våldtäkt. Skulle det till exempel kunna bedömas som särskild hänsynslöshet om förövaren tvingar offret att välja på vilket sätt våldtäkten ska genomföras och om förövaren hotar offret med grövre våld om offret vägrar välja?

Lawline svarar

Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Definitionen av särskild hänsynslöshet?

Det finns ingen exakt definition av begreppet "särskild hänsynslöshet". Däremot kan man läsa ur förarbeten till lagen vilka situationer som typiskt sett kan anses vara särskilt hänsynslösa. I praktiken innebär det att domstolen kan bedöma att en våldtäkt har skett med särskild hänsynslöshet, trots att de omständigheter som följer av våldtäkten inte har beskrivits i förarbetena. På så sätt är begreppet "särskild hänsynslöshet" en ram att följa som ger en bild av vilka situationer som kan betecknas som en grov våldtäkt. På så sätt kan domstolen göra en enskild bedömning i varje fall istället för att vara strikt bunden till lagtextens ordalydelse.

Situationer som omfattas av begreppet särskild hänsynslöshet

Begreppet "särskild hänsynslöshet" har funnits i svensk lagtext under lång tid och kvarstår än idag trots att lagtexten om våldtäkt bitvis har förändrats. Jag kommer nu räkna upp omständigheter som anses vara "särskilt hänsynslösa".

1. Om det skett upprepade eller långdragna övergrepp

2. Om offret har en funktionsnedsättning eller befinner sig i ett särskilt utsatt läge.

3. Om övergreppet innehåller sadistiska inslag i samband med övergreppet.

4. Om övergreppet innehåller grovt förnedrande handlingar (oavsett om dessa varit särskilt farliga eller medfört allvarlig skada).

(Prop. 1991/92:35 s. 14)

Omfattas tvång och hot om våld begreppet i särskild hänsynslöshet?

Att gärningsmannen tvingar offret att välja på vilket sätt våldtäkten ska genomföras kan vara en sådan "grovt förnedrande handling" eller ett "sadistiskt inslag" som omtalas i förarbetet. Detta skulle då kunna bedömas som en grov våldtäkt. Jag kan förstås inte garantera att domstolen skulle bedöma på samma sätt, då en helhetsbedömning alltid görs i det enskilda fallet.

I det exempel som du tar upp undrar du om hot om grövre våld kan anses vara "särskild hänsynslöst". I paragrafen som handlar om grov våldtäkt sägs det att "om gärningsmannen har använt våld eller hot som varit av särskilt allvarlig art" tyder detta på att det är en grov våldtäkt (6 kapitlet 1 § st. 3 Brottsbalken). Redan här kan man utläsa av lagtexten att hot om våld är en omständighet som kan göra en våldtäkt till en grov våldtäkt. Eftersom detta krav finns uttryckt i lagtexten omfattas inte hotet av begreppet särskild hänsynslöshet.

Sammanfattning

Det finns ingen definition av begreppet "särskild hänsynslöshet", utan tanken bakom formuleringen är att öppna upp möjligheter för att bedöma att omständigheterna som förelegat vid våldtäkten gör att den kan bedömas som grov. Det finns dock vissa omständigheter som anses var "särskilt hänsynslösa" och dessa kan utläsas ur förarbeten. Vad gäller exemplen är det troligt att tvånget till att välja sättet att bli utsatt på kan omfattas av begreppet "särskilt hänsynslös" men att hot om grövre våld inte gör det, även om det grövre våldet fortfarande leder till grov våldtäkt.

I det fall du eller någon du känner har blivit utsatt för brott rekommenderar jag självklart att anmäla. För mer info, stöd och hjälp kan du klicka >här<.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Liv StålhammarRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”