Vad menas med "fullgörande av offentliga förvaltningsuppgifter" enligt regeringsformen?

2017-11-24 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej. Vad menas med fullgöra offentliga förvaltningsuppgifter som stadgas i 1:9 RF? Ge gärna exempel. Det samma gäller fullgörande i 11:3 RF och 12:3 RF. Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Objektivitetsprincipen som stadgas i 1 kap. 9 § RF anger att domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter måste vara sakliga och objektiva (se här).

I regeringsformen syftar begreppet "myndighet" till alla statliga och kommunala organ utom riksdagen och de beslutande kommunala församlingarna. Andra myndigheter än regeringen och domstolarna betecknas som förvaltningsmyndigheter. Som exempel på sådant som är en offentlig förvaltningsuppgift kan vård, skola och omsorg nämnas. Riksdagen och Regeringens normgivande funktion såväl som de högsta beslutande kommunala församlingarna innefattas alltså inte av objektivitetsprincipen.

Med "fullgör offentliga förvaltningsuppgifter" syftar lagstiftaren till att klargöra att det även gäller privaträttsliga subjekt som utför förvaltningsuppgifter. Det kan exempelvis handla om betygsättning i en friskola eller vård på en privatägd vårdcentral. Högsta domstolen har fastslagit att Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd utför en förvaltningsuppgift (se NJA 1995 s. 11).

I 11 kap. 3 § RF anger att ingen myndighet, inte heller riksdagen får bestämma hur en domstol ska döma i ett särskilt. Här nämns riksdagen särskilt eftersom den ju inte är en myndighet.

Förbudet för riksdagen att utföra offentliga förvaltningsuppgifter (alltså göra annat än att besluta om lagar osv) i 12 kap. 3 § RF har vissa undantag. Som exempel kan nämnas 4 kap. 8 § om utvärdering av riksdagsbeslut och 9 kap. 9 § RF om att riksdagen kan besluta att en åtgärd av ett visst slag inte får vidtas utan att riksdagen har medgett det (här och här).

Hoppas att svaret är till hjälp och tveka inte att höra av dig ifall du har några fler frågor!

Vänligen,

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?