Vad krävs för ett uppehållstillsånd? Vad krävs för ett arbetstillstånd? Och varför blir invandrare utvisade trots flera års jobb i Sverige?

2017-10-19 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej. Min man har haft arbetstillstånd i 2 år och 4 månader som var giltig från december 2014 till 15 mars 2017. I februari 2017 ansökte han om förlängning av arbetstillstånd innan hans dåvarande arbetstillstånd gick ut. Min första fråga är gällande byte av arbetstillstånd, jag har ett svenskt medborgarskap och undrar om han kan byta/ansöka genom anknytning utan att behöva lämna landet?kan han fortsätta att arbeta då? Nästa fråga är angående utvisning av människor med arbetstillstånd som inte har mött kraven, vi är oroliga att de kanske hittar något miss gällande t.ex. semesterdagar/försäkringar då man läser så många fall där individer har utvisats. Hans företag har ett kollektivavtal och vi har kollat igenom hans lönespec där han i första året endast tog ut 12 semesterdagar som förskottsemester, men han tog inte ut några obetalda semesterdagar trots att han hade 22 obetalda semesterdagar. Har han en skyldighet att ta ut obetalda semesterdagar under första året? Han fick inte betalda semesterdagar förrän i april 2016, och det var då han tog ut 20 betalda dagar sammanlagt under året.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Jag kommer börja det att förklara gällande rätt angående arbetstillstånd och uppehållstillstånd angående anknytning. Därefter kommer jag gå in på den mer känsliga frågan som handlar om utvisning pga små missar på den svenska arbetsmarknaden.

1. Min första fråga är gällande byte av arbetstillstånd, jag har ett svenskt medborgarskap och undrar om han kan byta/ansöka genom anknytning utan att behöva lämna landet? kan han fortsätta att arbeta då?

Arbetstillstånd är ett tillstånd att arbeta i Sverige. En utlänning som skall arbeta i Sverige på grund av anställning här eller utomlands ska ha arbetstillstånd (2 kap 7 § Utlänningslagen, UtlL). Kravet på arbetstillstånd gäller inte för en utlänning som har uppehållsrätt eller permanent uppehållstillstånd vilket följer av 2 kap 8 § UtlL.

Allmänt om arbetstillstånd
Din man har just nu haft ett arbetstillstånd i över 24 månader. När han har haft arbetstillstånd i 24 månader så måste han ansöka om ett nytt arbetstillstånd innan det första arbetstillståndet har gått ut vilket han har gjort i detta fallet (6 kap 2 a § UtlL). För att göra en sådan ansökan behöver man inte lämna landet. (5 kap 18 § 2 st 7 p UtlL). Om man har fått en förlängning på sitt arbetstillstånd kan han byta arbetsgivare utan att lämna in en ny ansökan så länge han arbetar inom samma yrkeskategori. Om det är så att han byter bransch helt, så måste han lämna in en ny ansökan men det kan göras inom Sverige.

Permanent uppehållstillstånd pga arbete

Ett permanent uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren har haft uppehållstillstånd för arbete. Dock är det inte aktuellt för din mans del än, men det kan vara bra för er att ha i åtanke. (Detta följer av 5 kap 5 § UtlL)

2. Vad krävs för uppehållstillstånd genom anknytning?

Kraven för uppehållstillstånd anges i 5 kap Utlänningslagen (UtlL) Uppehållstillstånd ska ges till en sökande man om denne är gift och åberopar anknytning till någon som är bosatt i Sverige vilket följer av 5 kap 3 § 1 st 1 p UtlL. Normalt sätt hade det förutsatt att både du och din man kan försörja er samt att ni har en bostad av tillräcklig storlek och standard vilket framgår av 5 kap 3 b § UtlL. Dock gäller inte dessa kraven enligt 5 kap 3 c § UtlL då du är svensk medborgare. Vi kan helt klart konstatera att alla dessa villkoren är uppfyllda.

3. När kan migrationsverket neka uppehållstillstånd pga anknytning?

De fall när migrationsverket kan vägra uppehållstillstånd är bla i några följande fall:

1. Oriktiga uppgifter medvetet lämnats eller omständigheter medvetet förtigits som är av betydelse för att få uppehållstillståndet (5 kap 17 a § 1st 1p punkten UtlL).

2. Ert äktenskap ingicks uteslutande i syfte att ge din man rätt till uppehållstillstånd (5 kap. 17 a § 1 st 2 UtlL).

3. Ni inte lever tillsammans eller inte har någon sådan avsikt (5 kap. 17 a § 2st 1p UtlL).

4. Någon bestämmelse i den tillfälliga Begänsningslagen 6-8 §§. Dock finns det ej några bestämmelser i den lagen som skulle kunna sätta hinder för er där.

Av bestämmelserna i 5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen om uppehållstillstånd på grund av anknytning framgår det att anknytningspersonen ska vara bosatt i Sverige eller beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Det framgår av förarbetena till bestämmelserna att samma regler för uppehållstillstånd på grund av anknytning bör gälla alla som är bosatta i Sverige oavsett medborgarskap, dvs. både för svenska medborgare och för utlänningar. För en utlänning krävs emellertid i regel att han eller hon har permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna vara anknytningsperson. Enligt regeringen gäller detta dock inte nordiska medborgare eftersom de är undantagna från kravet på uppehållstillstånd. Nordiska medborgare behöver således endast vara bosatta i Sverige för att vara anknytningsperson.

Såvitt jag kan bedöma så föreligger inte någon av de fyra ovannämnda undantagssituationerna. Punkten 1 kan jag inte bedöma utifrån er sida men jag har svårt att tänka mig att ni skulle ha förtigit om omständigheter som kan vara av betydelse. Ni uppfyller även punkten 2 och 3 eftersom att ni redan är gifta, samt ni lever redan tillsammans och har en sådan avsikt. Det viktigaste kravet där är egentligen bara att äktenskapet inte får ha ingåtts i syfte med att få uppehållstillstånd. Min slutsats är därför att din man har rätt till uppehållstillstånd pga anknytning till dig eftersom du är svensk medborgare. Att neka någon uppehållstillstånd genom anknytning till svensk medborgare om äktenskapet har bestått, brukar vara ovanligt.

4. Kan han byta/ansöka genom anknytning utan att behöva lämna landet?

En huvudregel som hålls ganska hårt i den svenska migrationsrätten är att en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd FÖRE inresan i landet.

En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas EFTER inresan. I praktiken innebär det att man kan lämna sin ansökan här i Sverige och sen åka tillbaka för att vänta på beslutet.

Dock uppställs några undantag i 5 kap 18 § 2 st UtlL. Här brukar man säga att undantag sker då det inte anses skulle vara rimligt att kräva att den sökande de återvänder till hemlandet för att lämna in en ansökan där ifrån. Då brukar man prata om några faktorer som kan spela in för bedömningen. Jag radar upp några av dem här nedan:

Anknytningsfall kan spela roll för bedömningen

Undantag från huvudregeln kan b.la. göras i vissa anknytningsfall. När en utlänning söker uppehållstillstånd på grund av stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där. Med stark anknytning menas att anknytningen är av sådant slag att den är tillståndsgrundande, dvs. att det finns förutsättningar enligt 5 kap. 3och 3 a §§ UtlL att bevilja uppehållstillstånd. (vilket det gör i ert fall)

I MIG 2009:3 ansåg Migrationsöverdomstolen att det fanns förutsättningar för att göra undantag från huvudregeln när en utlänning som beviljats upprepade tillstånd att vistas i Sverige för studier därefter åberopade anknytning till sin härvarande sambo. Enligt domstolen bör ett tidigare beviljat tidsbegränsat uppehållstillstånd för annat ändamål än besök som regel anses utgöra synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln när en utlänning ansöker om fortsatt tidsbegränsat uppehållstillstånd och till stöd för ansökan åberopar en ny grund. Detta fallet kan kopplas till er situation där er samlevnad dessutom bör betraktas som starkare än den relationen som återges i fallet.

Barn kan spela roll för bedömningen

Nu har du inte uppgett om ni har några barn tillsammans men om ni har, så brukar det fast vägas in i bedömningen. Enligt detta ska vid skälighetsbedömningen enligt punkt 5 i ovannämnda paragraf konsekvenserna för ett barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan i Sverige.

Arbete kan spela roll för bedömningen

I skälighetsbedömningen kan det även vägas in om den sökande har arbete. Då har man sagt att bla en förutsättning skulle kunna vara att arbetsgivaren skulle förorsakas olägenheter om utlänningen måste resa till ett annat land för att ge in ansökan där eller det annars finns särskilda skäl. Då pratar man om att arbetsgivaren kan drabbas av olägenheter både som ekonomisk som praktiskt natur.

Särskilda skäl kan spela roll för bedömningen

Med särskilda skäl avses situationer där det, mot bakgrund av omständigheter som inte är kopplade till arbetsgivaren, framstår som orimligt att utlänningen måste resa till ett annat land för att ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd. Det har dock inte prövats i praxis.

Sammanfattningsvis verkar det som att det finns goda chanser för att din man ska få uppehållstillstånd, samt att han borde kunna söka det även här i Sverige utan att behöva ansöka från hemlandet. Dock är bedömningen jättesvårt för mig att göra eftersom att det inte finns något självklart svar varken i lag eller praxis.

5. Kan han fortsätta att arbeta då?

Ja det kommer han kunna göra om migrationsverket anser att han uppfyller kraven ovan.

6. Nästa fråga är angående utvisning av människor med arbetstillstånd som inte har mött kraven, vi är oroliga att de kanske hittar något miss gällande t.ex. semesterdagar/försäkringar då man läser så många fall där individer har utvisats. Hans företag har ett kollektivavtal och vi har kollat igenom hans lönespec där han i första året endast tog ut 12 semesterdagar som förskottsemester, men han tog inte ut några obetalda semesterdagar trots att han hade 22 obetalda semesterdagar. Har han en skyldighet att ta ut obetalda semesterdagar under första året? Han fick inte betalda semesterdagar förrän i april 2016, och det var då han tog ut 20 betalda dagar sammanlagt under året.

Jag vill börja med att säga att jag förstår er oro med tanke på den senare tidens agerande ifrån migrationsverket. Där flera fall uppmärksammats i media där arbetskraftsinvandrare har utvisats ur Sverige på grund av bagatellartade fel och misstag. Vad allting egentligen bottnar i är migrationsverkets prövning av kraven i 6 kap 2 § Utlänningslagen. Dvs när ett arbetstillstånd får ges. Där stadgas det i en av punkterna att omfattningen av arbetet måste vara sådan att utlänningen kan försörja sig själv under vistelsen i landet. Det innebär att inkomsten från den erbjudna heltids- eller deltidsanställningen måste vara av sådan storlek att han eller hon inte behöver försörjningsstöd. Här har man sagt att lönen ska vara minst 13 000 kr per månad.

Det andra kravet och ytterligare en förutsättning för att arbetstillstånd ska kunna beviljas är att lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte är sämre än vad som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Migrationsverket ska pröva om anställningsvillkoren uppfyller de krav som ställs i bestämmelsen. Det är därför som på den senaste tiden många fall av arbetskraftsinvandrare har utvisats på grund av mycket små missar. I och med nya avgöranden från Migrationsöverdomstolen (främst MIG 2015:11 och MIG 2015:20) har den praxis som gäller för arbetstillstånd kraftigt skärpts. Det innebär att tusentals personer som nu ansöker om för­läng­ning av sina tillstånd granskas på ett nytt sätt och riskerar utvisning baserat på flera år gamla misstag. Det har på senaste tid varit mängd med fall där lönen bara har diffat några kronor i månaden som har gjort att personer tvingas att bli utvisade. En tidigare studie av ansökningar om arbetstillstånd som hade beviljats för asylsökande visade att facket avstyrkte flera ansökningar på grund av marginella skillnader i lön. Om lönen ligger under kollektivavtalsenlig nivå, spelar det ingen roll hur liten skillnaden är. Skälet till att arbetskraftsinvandrare utvisas ur Sverige beror inte på att lagstiftningen kräver detta. Det är i stället Migrationsverket som har valt att tolka och tillämpa reglerna om arbetstillstånd på ett sätt som är mycket ofördelaktigt för de enskilda arbetstagarna.

7. Har han en skyldighet att ta ut obetalda semesterdagar under första året? Han fick inte betalda semesterdagar förrän i april 2016, och det var då han tog ut 20 betalda dagar sammanlagt under året.

Eftersom han nyligen har fått sin ansökan beviljad så bör ni vara lugna.

Angående semesterdagarna så önskar verkligen att jag kunde svara på denna frågan, men det kan jag tyvärr inte. Fallet påminner mycket om Sameer som inte tog ut någon semester och riskerar nu att bli utvisad. Migrationsverket har beslutat att utvisa Sameer Suhbat, 22, för att han inte tog ut obetald semester under sitt första anställningsår. Detta trots att man som arbetstagare har en lagstadgad rätt att avstå från att ta ut obetalda semesterdagar. Centrum för rättvisa tar fallet till domstol. Läs mer här.

För säkerhetsskull, så rekommenderar jag att han tar ut alla semesterdagar trots att de är obetalda. Eftersom det verkar som att migrationsverket gör en mycket märklig bedömning hur semesterlagen ska tolkas. Det återstår att se hur migrationsöverdomstolen kommer döma i fallet.

Jag tycker att ni kan Sameers överklagan av beslutet där ni hittar argument för eller emot och kanske till och med vägledning för hur ni bör göra. Ni hittar fallet här och det är centrum för rättvisa som driver denna processen.

Det finns även ett annat fall om Danyar som ni kan läsa om här, pizzabagaren som riskerar att bli utvisad efter 7 år. Centrum för rättvisas överklagan hittas här.

Sammanfattnignsvis så är rättsläget oklart, men förhoppningsvis får vi oss ett svar inom en snart framtid. Jag vet om att det är ca sex stycken sådana här mål som Sameers och Daynars uppe till prövning i högsta instans. Vi får återkomma och se vad migrationsöverdomstolen säger, men förhoppningsvis får vi ett prejudikat som gör att folk ska slippa bli utvisade pga att deras arbetsgivare har gjort små missar, fått för lite lön eller inte tagit ut sin semester.

För er del just nu, tror jag och hoppas jag att läget är lugnt. Och jag hoppas precis som ni, att det sker ändring i svensk migrationsrätt.

Hoppas det var svar på din frågar, är det något mer så är det bara att höra av sig!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1226)
2021-09-21 Vad kan jag göra för att snabba på ett ärende hos Migrationsverket?
2021-09-21 Vilket medborgarskap får ett barn vars ena förälder är svensk medborgare?
2021-09-20 Försörjningskrav och uppehållstillstånd pga. anknytning
2021-09-10 Kan man få medborgarskap när man dömts till böter?

Alla besvarade frågor (95782)