Vad krävs för att socialen skulle omhänderta ett barn?

2021-06-09 i Barnrätt
FRÅGA
Hejsan.Vad behövs för att sociala skulle omhänderta barnen?Känner någon som åkt dit på stöld och även narkotika på sig. Personen har dock recept på läkemedlet men ändå hade polisen gjort en orosannälan till socialen och rädd att ena förälder har eventuellt missbruk och det inte är bra att ta såna preparat framför barn.Så just nu är föräldrarna oroliga ifall socialen kan ta barnen pågrund av detta?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna som främst blir aktuella för din fråga är lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och socialtjänstlagen (SoL).

Polisens skyldighet

Polisen samarbetar kontinuerligt tillsammans med socialtjänsten (6 § st 2 polislagen).

Polisen har även en lagstadgad anmälningsskyldighet till socialtjänsten. Det innebär att vid misstankar om brott mot en person som har barn eller vid misstanke om att ett barn far illa, är polisen skyldig att göra en orosanmälan (14 kap. 1 § SoL). Det är sedan socialtjänsten som ska säkerställa att barn inte far illa på något sätt.

Omhänderta barn

När socialtjänsten får in en orosanmälan har de en skyldighet att utreda denna (5 kap. 1 § SoL).

Barn får omhändertas om det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas på grund av något förhållande i hemmet (2 § LVU). Det är sedan förvaltningsrätten som fattar detta beslut på ansökan av socialtjänsten (4 § LVU). Beslut om vård kan innebära att barnet placeras utanför sitt hem, men det måste finnas ett starkt skäl för det.

Barnets bästa

Vid beslut enligt LVU ska vad som är bäst för barnet vara avgörande (1 § 5 st LVU). Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 1 § föräldrabalken). Barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut om barnets vårdnad, boende och umgänge (6 kap 2 a § föräldrabalken). Vid bedömning av vad som är bäst för barnet ska särskilt beaktas risken för att barnen utsätts för t ex övergrepp eller annars far illa. Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna ska även särskilt beaktas.

Sammanfattningsvis, är det svårt att ge ett tydligt svar eftersom det beror på det enskilda fallet och jag känner inte till alla omständigheter i detta fall. Men polisen är skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten så fort en misstanke uppstår om missförhållande i hemmet eller att ett barn far illa. Om en vårdnadshavaren är misstänkt eller dömd för narkotikabrott och stöld uppstår en sådan situation där anmälningsskyldigheten aktualiseras och när en orosanmälan gjorts får man ett brev hemskickat från socialtjänsten. Det behöver dock inte innebära att barnen kommer att bli omhändertagna, men en utredning kommer att göras. Viktigt att komma ihåg är att alla beslut som fattas av socialtjänsten går att överklaga.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Sophie Cronenberger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?