Vad krävs för att någon ska ha begått ett förskingringsbrott och hur lång är preskriptionstiden?

FRÅGA
hej en fråga om förskinring ; mor har gått bort nu : nu har det kommit fram att min halvbror ;har använts min mor kort handlat för ca 200000 Kr men 10-15 år sedan kan man poliss anmäla eller vad gör man
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din frågeställning är mycket allmänt hållen och saknar vissa viktiga omständigheter för att jag ska kunna göra en fullskalig bedömning av din situation. Jag kommer därför i det följande att beskriva vad som krävs för att någon ska ha gjort sig skyldig till förskingring, och kort beröra andra relevanta brottstyper. Brott, och regler om brott, finns i brottsbalken (BrB).

Förskingring

Förskingring är ett speciellt typ av brott och är delvis sammankopplat med stöld och egenmäktigt förfarande, med vissa viktiga skillnader. Förskingring förutsätter att någon har anförtrotts viss egendom för annans räkning med redovisningsskyldighet, samt att samma person har tillägnat sig egendomen i så måtto att en förmögenhetsöverföring har skett (10 kap. 1 § BrB).

Att någon har anförtrotts viss egendom för annans räkning innebär att det finns ett förtroendeförhållande mellan gärningspersonen och den som utsatts för brottet. Förhållandet ska grunda sig på ett avtal, en tjänst, ett uppdrag eller något som på ett likvärdigt sätt legitimerar att gärningspersonen kan förfoga över egendomen. Förhållandet ska även ge gärningspersonen besittning över den anförtrodda egendomen. Med besittning menas förenklat att någon har kontroll att förfoga över något, s k faktisk rådighet. Ett exempel på det hittills sagda är att någon fått i uppdrag att ansvara för kassaflödet i en verksamhet.

Därutöver krävs att gärningspersonen har tillägnat sig egendomen (eller delar av den), och att en förmögenhetsöverföring har skett. Rekvisiten är samma som krävs för att någon ska begå stöld. Tillägnelse innebär att någon för egen räkning behåller, säljer eller på ett otillåtet sätt förfogar över den aktuella egendomen. Förmögenhetsöverföring betyder att gärningspersonen har gjort en ekonomisk vinning på det brottsliga förfarandet, samt att den utsatta blivit föremål för en ekonomisk förlust. Värdet på vinning respektive förlust är inte av någon betydelse. Däremot måste såväl vinningen som skadan vara direkt hänförligt till det brottsliga agerandet.

Andra relevanta brott

Om någon av rekvisiten för förskingring inte skulle vara uppfyllda finns några andra brottstyper som kan aktuliseras istället. Subsidiärt till förskingring är bl a stöld och olovligt förfogande. För olovligt förfogande är rekvisiten snarlika, om än något mindre stränga. Den stora skillnaden är att relationen mellan gärningspersonen och den utsatta inte behöver grunda sig på ett sådant förhållande som nämndes ovan, dvs det räcker med att gärningspersonen har egendomen i sin besittning, att egendomen tillhör annan och att den utsatta blir föremål för en ekonomisk skada (10 kap. 4 § BrB).

Även för stöld är rekvisiten snarlika. Till skillnad från förskingring, krävs dock att gärningspersonen inte haft tillåtelse att förfoga över egendomen. Istället ska gärningspersonen ha tagit egendomen från någon annan, så att gärningspersonen sätts i en sambesittning eller ensambesittning över egendomen. Med andra ord ska den utsattas besittning över egendomen antingen fråntagits eller försämrats. Det förutsätts även att gärningspersonen haft tillägnelseuppsåt, dvs uppsåt att tills vidare behålla och förfoga över egendomen som dess ägare (8 kap. 1 § BrB).

Preskription

Du nämner kort att det gått 10–15 år sedan brottet begåtts. Preskriptionstiden varierar beroende på brottstyp, där allvarligare brott har högre preskriptionstid än mindre allvarliga. Förskingring har ett maximalt straff på fängelse i 2 år, vilket genererar i en preskriptionstid på 5 år (35 kap. 1 § andra punkten BrB). Tiden börjar räknas från att (det första) brottet har fullbordats. För din del kan detta innebära att brottet har preskriberats.

Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du vill ha mer specifika svar på din situation.

Vänligen,

Marc Linderoth
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?