Vad krävs för att man ska få ensam vårdnad?

2019-01-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Om man har gemensam vårdnad om ett barn men den ena föräldern befinner sig utomlands i minst ett år (men är fortsatt folkbokförd på adress i Sverige) men kommer inte flytta tillbaka till samma stad som barnet om den återkommer till Sverige. Kan man då som boendeförälder ansöka om egen vårdnad för barnet? Det är ju svårt att få t ex underskrifter från en förälder som inte är närvarande. Vad krävs för att man ska få egen vårdnad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tänker inleda svaret på din frågeställning med att redogöra för vad som gäller generellt för att få ensam vårdnad, för att därefter besvara frågan i din specifika situation.

Allmänna utgångspunkter

Gemensam vårdnad tillkommer automatiskt gifta föräldrar enligt 6 kap. 3 § första stycket föräldrabalken, FB. Enligt 6 kap. 2a § FB ska barnets bästa vara avgörande vid alla beslut om vårdnad, vilket ger uttryck för en norm innebärande att gemensam vårdnad inte alltid kan krävas. En prövning ska göras med beaktande av omständigheterna i varje enskilt fall. Domstol ska vid gemensam vårdnad anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna om denne begär det enligt 6 kap. 5 § FB, med avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Domstolens ställningstagande ska grundas på barnets bästa.

Vidare kan ensam vårdnad tillerkännas en förälder på avtalsgrund, det vill säga att makarna avtalar om ensam vårdnad. Ett sådant avtal är giltigt om det är skriftligt och godkänt av socialnämnden, enligt 6 kap. 6 § FB.

Enligt 6 kap. 8a § FB ska rätten anförtro vårdnaden åt ena föräldern om den andre är varaktigt förhindrad att utöva den gemensamma vårdnaden. Begreppet varaktigt förhindrad avser fall då en förälder under överskådlig tid inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet. Ett av de exempel är att vårdnadshavaren inte kan se till att barnet tas om hand till följd av att denne är skild från barnet, eller att vårdnadshavaren inte ens kan ta ställning till behövliga åtgärder för att tillgodose barnets behov. Hovrätten har i ett mål (Svea hovrätt mål nr T 2825–17) tillerkänt en förälder ensam vårdnad i bestående äktenskap eftersom ena föräldern hade hemvist i ett annat land. Det ska emellertid beaktas att paragrafen endast tillämpas i vissa kvalificerade fall av praktisk oförmögenhet att sörja för sitt barns behov.

I ditt fall

Att den ena föräldern endast befinner sig utomlands i ca ett år, men är fortsatt folkbokförd på adress i Sverige, och flyttar till annan stad när denne återkommer till Sverige, men kommer inte flytta tillbaka till samma stad som barnet om denne återkommer till Sverige, utgör inte enligt min mening ett skäl för ensam vårdnad. Kravet för att få ensam vårdnad på grundval av att ena föräldern är varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, då svårigheter att få dennes samtycke uppstår, utgör inte alltid grund för ensam vårdnad.

I ett tingsrättsmål (Göteborgs tingsrätt mål nr T 10902–17) tillerkändes inte en föräldern ensam vårdnad, trots att den andre föräldern stadigvarande bodde i ett annat land och inte fick uppehållstillstånd i Sverige. Föräldern som bodde utomlands ansågs inte vara varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden, då domstolen fann att problemet med samtycke kunde lösas med fullmakter.

Att det i ditt fall är svårt att få underskrifter från den andre föräldern som inte är närvarande, utgör förmodligen inte en grund för ensam vårdnad med hänsyn till ovan nämnda fall. Den andre föräldern anses med andra ord inte vara varaktigt förhindrad att utöva vårdnaden. Det kan även vara svårt att få ensam vårdnad med tillämpning av 6 kap. 5 § FB, då det krävs att det föreligger samarbetssvårigheter av viss grad.

Min rekommendation

Jag rekommenderar dig att försöka komma överens med din make, och avtala om ensam vårdnad. Avtalet ska vara skriftligt, och ska skickas till till socialnämnden för att där godkännas.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Michella Lina Said
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (652)
2019-04-28 Ersättning för rättegångskostnader i vårdnadsmål
2019-04-25 Vem står för rättegångskostnaderna i ett vårdnadsmål?
2019-04-23 Vi har gemensam vårdnad och barnets mamma ligger på psyk, får jag ha barnet?
2019-04-19 Vilken roll barns uttalanden spelar vid frågor om vårdnad, boende och umgänge

Alla besvarade frågor (69131)