Vad krävs för att jag ska vara begränsat skattskyldig i Sverige?

FRÅGA
Hej!Jag är en 24 årig man från Varberg.Jag har börjat resa kontinuerligt utan permanent bostad. Tänker göra det på obestämd tid och enbart ha korta besök till Sverige snarare än att vara bosatt där. Jag anser därmed att jag inte har väsentlig anknytning till Sverige och att jag inte bör vara obegränsat skatteskyldig.Lite info om mig:- Jag äger ingen bostad eller hyreskontrakt i Sverige och är folkbokförd hos mamma som äger ett hus i Varberg. Jag kommer säga upp min folkbokföring snarast.- Jag är heltidsanställd på ett norskt företag och jobbar från dator vart jag vill i världen- Jag äger och driver ett AB (WhiteAnimations AB) och kommer ej driva det framöver men ska inte avveckla det. Jag kommer nog att skriva över det på mamma om det skulle kunna hjälpa med att bevisa icke väsentlig anknytning. Jag har inga svenska kunder för nuvarande och verksamheten är ortsoberoende, dvs inget arbete utförs i Sverige för verksamhetens räkning.- Kommer inte på något annat som skulle kunna göra att jag har väsentlig anknytning till Sverige, bara att mina föräldrar bor där men det ska ju inte vara grund nog för att bli obegränsat skatteskyldig.Jag undrar alltså hur min skattesituation ser ut och hur jag ska göra framöver.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att man som svensk medborgare är obegränsat skattskyldig i Sverige. Enligt 3 kap. 3 § inkomstskattelagen (IL) är man obegränsat skatteskyldig i Sverige om: (1) man är bosatt i Sverige, (2) om man stadigvarande vistas i Sverige och (3) man har väsentlig anknytning till Sverige.

Anses du vara bosatt i Sverige?

Så länge du är folkbokförd i Sverige anses du vara bosatt här och är därmed obegränsat skattskyldig enligt 3 kap 3 § IL. Det spelar alltså ingen roll om du äger bostaden du är folkbokförd på eller om du står på hyreskontraktet. Det som spelar roll är om du har en bostad här.

Då du säger upp folkbokföringen kommer du alltså inte längre anses vara bosatt i Sverige.

Anses du stadigvarande vistas inom Sverige?

Med stadigvarande vistas har enligt praxis avsetts att personen varit i Sverige ungefär sex månader utan längre avbrott. Att endast, som du beskriver, ha korta besök i Sverige betyder inte att du anses stadigvarande vistas här om vistelserna understiger sex månader på ett år.

Anses du ha väsentlig anknytning till Sverige?

Regeln om väsentlig anknytning kallas ibland för femårsregeln eftersom den innebär att du har bevisbördan under fem år från avresan att du inte har väsentlig anknytning till Sverige. Det ska alltså varje år, oberoende av tidigare bedömningar, bedömas om du har väsentlig anknytning till Sverige.

I 3 kap. 7 § IL räknas nio anknytningspunkter upp som ska beaktas vid avgörandet om du har väsentlig anknytning till Sverige. Nämligen: (1) Svenskt medborgarskap, (2) Hur länge du varit bosatt i Sverige, (3) Om du inte är varaktigt bosatt på en viss utländsk ort, (4) om du är utomlands på grund av studier eller hälsoskäl, (5) om du har bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk, (6) Om du har familj i Sverige, (7) om du har näringsverksamhet eller ekonomiskt engagemang i Sverige, (8) om du äger en fastighet i Sverige, och (9) liknande förhållanden.

Det finns ingen regel för hur många anknytningspunkter som ska vara uppfyllda för att väsentlig anknytning anses föreligga utan det är en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Praxis visar dock att större ekonomiskt engagemang regelmässigt ensamt medför väsentlig anknytning (ex. RÅ 2001 not 41 och RÅ 2009 not. 85).

I ditt fall antar jag att du har svenskt medborgarskap. Punkt två tar framför allt sikte på utländska medborgare som varit bosatta i Sverige och spelar alltså i ditt fall ingen jättestor roll. Tredje punkten tar sikte på om du skaffat dig fast bostad i annan stat eller om du frekvent flyttar runt mellan olika bostäder och/eller länder. Det är inte helt klart i din fråga om du har fast bostad i annat land. Fjärde punkten är inte tillämplig i ditt fall. Femte och åttonde punkten är inte uppfyllda då du inte äger en bostad eller fastighet i Sverige. Sjätte punkten om familj tar sikte på ej yrkesverksam make och underåriga barn vilket innebär att dina föräldrar inte utgör en väsentlig anknytningspunkt.

Sjunde punkten kan som sagt ensamt medföra väsentlig anknytning. Punkten tar sikte på om du har innehav av tillgångar som direkt, eller indirekt ger dig väsentligt inflytande i näringsverksamhet här. Att näringsverksamheten också kan vara indirekt bedriven medför att även närståendes aktieinnehav medräknas. Föräldrar är närstående enligt 2 kap. 22 § IL. Detta innebär alltså att även om du skriver över alla aktier i ditt aktiebolag till din mamma kan du fortfarande anses ha väsentligt inflytande i näringsverksamhet i Sverige.

Sammanfattningsvis är det tredje punkten och framför allt sjunde punkten som kan medföra att du anses ha väsentlig anknytning till Sverige och därmed är obegränsat skattskyldig. För att vara säker på att inte ha väsentlig anknytning bör du därför skaffa fast bostad i ett annat land och antingen avveckla aktiebolaget eller skriva över det på någon som inte är närstående.

Du kan slippa betala skatt i Sverige vid tillfälliga vistelser utomlands:

Enligt den så kallade 6-månaders regeln i 3 kap. 9 § IL behöver obegränsat skattskyldiga personer inte betala skatt i Sverige om utomlandsvistelsen varar i minst sex månader och inkomsten beskattas i verksamhetslandet. Det spelar här ingen roll om du har en eller flera anställningar eller om vistelsen avser ett eller flera länder (HFD 2014 ref. 91).

Skattefrihet kan dock erhållas även om inkomsten inte beskattas i verksamhetslandet. I andra stycket samma paragraf finns den så kallade 1-års regeln som innebär att obegränsat skattskyldig inte behöver betala skatt i Sverige om anställningen utomlands varar minst ett år i samma land. Vistelsen måste alltså vara i ett och samma land vilket inte verkar vara ditt önskemål då du skriver att du ska resa kontinuerligt.

Dessa regler börjar gälla direkt från det att den skattskyldiga lämnar landet om avsikten är att vistelsen och anställningen utomlands ska vara minst den föreskrivna tiden. Kortare avbrott i utlandsvistelsen får göras om det inte infaller i början eller slutet av anställningen utomlands och de inte motsvarar mer än sex dagar för varje hel månad eller 72 dagar under ett anställningsår (3 kap. 10 § IL).

Sammanfattningsvis kan sexmånadersregeln bli tillämplig i ditt fall om du anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige. För att så ska vara fallet måste du beskattas i verksamhetslandet (alltså Norge), du måste vara utomlands minst sex månader, och du får inte vara hemma i Sverige mer än 72 dagar under ett år.

Vad innebär det att vara obegränsat och begränsat skattskyldig?

Att vara obegränsat skattskyldig i Sverige innebär att man är skattskyldig för alla inkomster oavsett var i världen de har förvärvats (3 kap. 8 § IL). Detta leder ofta till dubbelbeskattning då en person flyttar utomlands men fortfarande har väsentlig anknytning till Sverige eftersom det land personen bosatt sig i vanligen anser att personen är obegränsat skattskyldig även där. Här spelar dubbelbeskattningsavtalen som Sverige ingått med andra stater en stor roll eftersom dessa bestämmer vilken stat som ska få beskatta vad.

Om man inte är obegränsat skattskyldig är man begränsat skattskyldig. Fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige beskattas enligt Lag om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK-lagen). Skattepliktig inkomst enligt SINK-lagen räknas upp i 5 § SINK och dessa inkomster beskattas i Sverige med 25% (7 § SINK).

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis anses du varken vara bosatt i Sverige eller stadigvarande vistas här om du säger upp din folkbokföring och inte är i Sverige mer än 6 månader. Frågan om du anses ha väsentlig anknytning till Sverige är svårbedömd men enligt min uppfattning kommer du anses ha väsentlig anknytning så länge du eller din mor äger ett svenskt aktiebolag eftersom du då direkt eller indirekt har väsentligt inflytande i näringsverksamheten.

Jag rekommenderar, om du vill bli begränsat skattskyldig, att du avvecklar aktiebolaget eller för över det på någon som inte är närstående. Det viktiga är att se till att du inte har väsentligt inflytande i ett svenskt bolag. Dessutom kan det vara bra att skaffa stadigvarande bostad i annat land.

Slutligen kan du, om du anses ha väsentlig anknytning, omfattas av 6-månadersregeln. Detta innebär att om du vistas mer än sex månader utomlands på grund av anställning och beskattas i verksamhetslandet behöver du inte betala skatt i Sverige. 1-års regeln kan också bli tillämplig men då krävs att du stannar i ett och samma land hela året.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga häsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll