Vad krävs för att få rätt till bistånd i form av hemtjänst?

FRÅGA
hejvart framgår förutsättningar för att få rätt till bistånd i form av hemtjänst /hemhjälp? Måste man ha en viss ålder osv. vart framgår detta? lag förarbeten praxis???? tacksam för precisering.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen (SoL), närmare bestämt 4 kap. 1 § SoL. Det finns två olika typer av bistånd; försörjningsstöd och bistånd för sin livsföring i övrigt. Att få hjälp i form av hemtjänst faller in under bistånd för livsföringen i övrigt.

En grundförutsättning för att kunna få bistånd är att man inte själv kan tillgodose sina behov, och inte heller kan få dem tillgodosedda på något annat sätt (se vidare 4 kap. 1 § första stycket SoL). En individuell behovsprövning ska härvid göras där den enskildas samlade situation beaktas. Vidare framgår det av förarbetena till lagen att när det är fråga om andra insatser än ekonomiska, som i ditt fall, ska det utöver en helhetsbedömning av den enskildes förhållanden göras en bedömning av vilka insatser som kan anses behövliga och skäliga för att ge personen en möjlighet att på egen hand klara sin livsföring (se vidare prop. 1979/80:1 s. 526).

Vid prövningar om bistånd för livsföringen i övrigt får dock ingen hänsyn tas till den enskildes ekonomiska förhållanden (se 4 kap. 1 § tredje stycket SoL).

Sammanfattningsvis krävs det alltså inte att den enskilde uppnått en viss ålder eller dylikt, även sådana faktorer kan tänkas påverka den helhetsbedömning som ska göras. Avgörande i bedömningen är istället om den enskilde kan få sina behov tillgodosedda på något annat sätt. Observera här att det inte är frågan om den enskilde faktiskt får sina behov tillgodosedda, utan om personen kan få det. Exakt hur denna bedömning görs från fall till fall kan jag emellertid inte svara på utan det blir en bedömning för kommunens socialnämnd.

Om du skulle vilja ha hjälp av någon av våra verksamma jurister i ärendet kan du får det här.

Hoppas att detta gav svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Ted Winström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (766)
2020-11-22 Har barnet danskt medborgarskap?
2020-11-21 Kan den svenska drottningen straffas för brott?
2020-11-21 Kan kungens åtalsimmunitet hävas?
2020-11-21 Folkbokförd på fritidshus?

Alla besvarade frågor (86388)