Vad krävs för att få prövningstillstånd av HD?

2015-12-19 i Domstol
FRÅGA
Kan det vara ett prejudicerande rättsfall där en person dömts för grov mordbrand och mord (mord genom mordbrand alltså)? Uppsåtet ska vara likgiltighetsuppsåt. Är detta något som högsta domstolen skulle kunna ge prövningstillstånd för?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Reglerna som behandlar din fråga finns i rättegångsbalken (RB) kap. 54. Till att börja med kan sägas att Högsta domstolen (HD) har två funktioner. Dels skall HD säkerställa att domar blir materiellt riktiga, dvs. HD skall dubbelkolla så att domen i det enskilda fallet är juridiskt ”rätt” – detta kallas den ”extraordinära funktionen”. Den andra funktionen är att HD skall ge vägledning för domstolarnas avgöranden i framtida, liknande mål – detta kallas den ”prejudikatbildande funktionen”. Eftersom din fråga gäller möjligheten att få prövningstillstånd i HD utgår mitt svar ifrån att du redan har ett slutligt avgörande från hovrätten.

Med hänsyn till de funktioner som HD skall fylla är möjligheterna att få en hovrättsdom prövad mycket begränsad och det krävs därför som huvudregel ”prövningstillstånd” för att få sin hovrättsdom prövad av HD, se RB 54:9. Det finns två grunder som HD kan meddela prövningstillstånd för, dessa framgår av RB 54:10. Enligt punkt 1. får HD meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen i framtiden (dvs. prejudikatfråga). Enligt punkt 2. får HD ge prövningstillstånd om det finns synnerliga skäl. Vad som kan utgöra synnerliga skäl är exempelvis att det förekommit ett grovt rättegångsfel vid hovrätten, att hovrätten har använt fel lag, eller att hovrätten på annat sätt tillämpat lagen uppenbart felaktigt (dvs. den extraordinära funktionen).

Det är mycket svårt att utan vetskap om närmare detaljer i ditt hovrättavgörande veta om det finns grund för att HD ger er prövningstillstånd. Enbart att domen gäller mord och mordbrand, som i och för sig är mycket allvarliga brott, eller att hovrätten bedömt att den dömde haft likgiltighetsuppsåt, är alltså inte tillräckligt för att HD skall lämna prövningstillstånd utan det krävs att det antingen att det förekommit ett grovt fel från hovrättens sida eller att fallet innehåller en rättsfråga som HD vill bilda prejudikat om. Att man t.ex. inte är nöjd med hur hovrätten har värderat bevisningen är alltså inte ett skäl för att HD skall lämna prövningstillstånd.

Om du vill överklaga hovrättens dom till HD krävs alltså att du utifrån dessa punkter tydligt motiverar varför en dom från HD kan vara av värde för rättstillämpningen i framtiden (prejudikatvärde) eller varför du anser att det finns synnerliga skäl för att HD skall pröva fallet (extraordinärt fall). Endast om prövningstillstånd meddelas kommer alltså att fallet att överprövas av HD.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarfältet nedan. Lycka till.

Isabel Ekström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (440)
2020-10-18 Videolänk - i strid med "Rättvis rättegång"?
2020-10-16 Kan målet prövas igen om käranden återkallat sin talan?
2020-09-29 Juridisk rådgivning
2020-09-28 Vad betyder det att ett mål avskrivs?

Alla besvarade frågor (85277)