Vad krävs för att få en TR-dom prövad igen?

2017-10-16 i Domstol
FRÅGA
Hej,jag som målsägare har fått en laga kraft vunnen dom i TR, nu har det uppdagats en hel del rättegångsfel m.m.Vad krävs för att få upp saken till prövning igen?Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När en dom vunnit laga kraft och det visar sig att det förelegat rättegångshinder, är det 59 kap 1 § BrB om domvilla, som blir aktuellt. Domen ska nämligen undanröjas om:

1. målet har tagits upp trots att det har förelegat ett rättegångshinder, som högre rätt haft att beakta självmant vid ett överklagande,

2. domen givits mot någon, som inte har varit rätteligen stämd och inte heller har fört talan i målet, eller genom domen någon, som inte har varit part i målet, lider förfång,

3. domen är så oklar eller ofullständig att det inte framgår av den, hur rätten har dömt i saken eller
4. det i rättegången förekommit något annat grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på målets utgång.
_________________________________________________________________________________

Vill man istället få upp saken till prövning igen, trots att domen vunnit laga kraft, är det resning som blir aktuellt. Reglerna kring resning återfinns i 58 kap 1 § BrB och där föreskrivs följande:

Sedan dom i tvistemål vunnit laga kraft, må till förmån för någon av parterna resning beviljas:

1. om ledamot av rätten eller där anställd tjänsteman med avseende å målet gjort sig skyldig till brottsligt förfarande eller tjänsteförseelse eller om brott som har avseende å målet ligger ombud eller ställföreträdare till last, samt brottet eller tjänsteförseelsen kan antagas hava inverkat på målets utgång;

2. om skriftlig handling, som åberopats till bevis, varit falsk eller om part, som hörts under sanningsförsäkran, eller vittne, sakkunnig eller tolk avgivit falsk utsaga samt handlingen eller utsagan kan antagas hava inverkat på utgången;

3. om omständighet eller bevis, som ej tidigare förebragts, åberopas och dess förebringande sannolikt skulle hava lett till annan utgång; eller

4. om rättstillämpning, som ligger till grund för domen, uppenbart strider mot lag.

_________________________________________________________________________________


Undanröjande av dom (genom domvilla) förutsätter alltså ett grovt rättegångsfel.

Resning handlar å sin sida om de fall där domen är uppenbart oriktig materiellt sett (civilrättsligt eller bevismässigt) och att det därmed har begåtts en grovt felaktig handläggning. Det ska antingen vara fråga om ett brottsligt förfarande av en ledamot från rätten, ett felaktigt/falskt åberopat bevis, uppkomst av ett nytt avgörande bevis eller en felaktig rättstillämpning som uppenbart står i strid med lag.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Mvh,

Nina Erlandsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (512)
2021-09-22 Hur namnges domar från Arbetsdomstolen?
2021-09-15 Vad innebär det att en domstol dömer utan en huvudförhandling?
2021-08-29 Ändringsfrekvens i tvistemål
2021-08-27 Hur överklagar man förvaltningsrättens beslut?

Alla besvarade frågor (95782)