Vad krävs för att ett avtal ska bli juridiskt bindande?

2021-06-27 i Avtal
FRÅGA
Hej jag undrar hur jag ska formulera ett dokument för att det ska vara juridiskt bindande?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan handlar om hur man skriver ett dokument (vad jag tolkar som ett avtal) som juridiskt blir bindande. Jag kommer att besvara frågan genom att först ge en allmän redogörelse för avtalsfriheten och därefter ge dig några råd. Observera dock att olika sorters dokument/avtal bör innehålla olika delar för att ge ett fullgott skydd, vilket varierar beroende på vad det är som man vill avtala om.

Avtalsfriheten i Sverige

Avtalsfrihet innebär att man är fri att avtala om i princip vad som helst, så länge det avtalade håller sig till lagens gränser. Att ett avtal är ogiltigt beror oftast på hur avtalet har ingåtts, snarare än vad avtalet innehåller. Exempelvis är avtal som ingåtts under tvång ogiltiga (3 kap. 28-29 §§ avtalslagen). I stort sett krävs för ett giltigt avtal att ett anbud och en accept har givits, vilket innebär att minst två parter ska ha kommit överens om något och gett uttryck för att detta är bådas vilja (1 kap. 1 § avtalslagen). För att ett avtal ska vara giltigt krävs det normalt även att båda parterna är över 18 år.

Avtal kan ingås på tre olika sätt: både muntligt, genom konkludent handlande (att parternas beteenden visar på att en viss överenskommelse finns) och skriftligt. I bevishänseende vid eventuella framtida tvister finns det dock många fördelar med att skriva ner avtalet, där det klart och tydligt framgår vad som gäller mellan parterna.


Något att tänka på vid formuleringen av specifika dokument

I dokumentet/avtalet bör du undvika att använda otydliga formuleringar eller ord som du inte fullt ut vet innebörden av. Detta för att minska risken för tolkningsdiskussioner vid en eventuell framtida tvist. Var noga med vad som anges i avtalet och att båda parterna är införstådda med villkoren. Avtalet måste även undertecknas och i vissa fall registreras för att det ska vara giltigt. För vissa typer av dokument/avtal gällande speciell egendom, exempelvis fast egendom där endast skriftliga avtal är giltiga eller testamente där vittnen måste skriva under avtalet, finns det ytterligare en del specifika formkrav för giltighet som går att hitta i lagar som reglerar det specifika dokumentet/avtalet, exempelvis 10 kap. ärvdabalken för just upprättande av testamente.

Förslag på punkter som måste finnas med i ett avtal

Vilka parterna är (vilka som ingår överenskommelsen, helst med personnummer så att det inte blir svårt att avgöra vem det rör sig om),Vilka prestationer som parterna åtar sig (vad som ska utföras och hur detta ska göras),Var/när prestationerna ska utföras,Vad som inte ingår i överenskommelsen (om eventuella begränsningar ska finnas),Vad konsekvenserna blir om någon av parterna bryter mot avtalet.

Ändringar i och tillägg till ett avtal kan göras i efterhand, men för att det ska bli juridiskt giltigt krävs det att båda parterna samtycker till ändringen eller tillägget. Var noga med att skriftligen dokumentera alla ändringar i dokumentet/avtalet, annars kan detta bli föremål för tvist i framtiden.

När man ska skriva ned ett dokument/avtal är det alltid av yttersta vikt att dokumentet är korrekt utformat och juridiskt riktigt. Om det inte är juridiskt korrekt kan det i värsta fall ogiltigförklaras. Därmed bör du vara noga med att dokumentet som ni har tagit fram är utformade efter de juridiska föreskrifterna som består av normer och av lagar. Det kan bli både svårt och dyrt att på egen hand skriva ett dokument som är juridiskt korrekt. Skulle du behöva hjälp med att formulera ett fulltäckande juridiskt dokument kan du dock boka tid med våra duktiga verksamma jurister på info@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Återkom gärna om det är ett specifikt typ av dokument/avtal som du tänkte skriva. Då kan vi ger dig mer exakt hänvisning till vad som måste ingå i just ett sådant dokument.

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1546)
2021-10-24 Får ett företag höja priset på en vara för att det är konkurrenten som vill köpa den?
2021-10-24 Kan affärer neka kontanter?
2021-10-18 Försäljningserbjudanden på sociala medier
2021-10-18 Ångra villkorat köp i butik

Alla besvarade frågor (96552)