FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler25/02/2020

Vad krävs för att en person ska bli omedelbart omhändertagen enligt 13 § LVM?

Hej,

Vad gäller för omedelbart omhändertagande enligt 13 § LVM? vilka kriterier krävs där för att socialtjänsten skall vidta en sådan åtgärd? På vems uppmaning kan en sådan åtgärd initieras och om det kommer från en läkare, krävs det ett skriftligt läkarintyg?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När socialnämnden gör ett omhändertagande enligt 13 § LVM görs dels en sannolikhetsbedömning, dels en bedömning om rättens beslut inte kan avvaktas. Det socialnämnden då gör är att de undersöker om det är sannolikt att personen kommer behöva vård enligt LVM efter man gjort en utredning om vård enligt LVM är nödvändigt. Är svaret ja på den frågan, kollar socialnämnden sedan på om de kan vänta på att invänta en domstols beslut angående omhändertagandet eller inte (ett beslut om omhändertagande enligt LVM ska nämligen alltid prövas i en förvaltningsrätt). Om socialnämndens ordförande, eller någon annan som fått denna uppgift delegerad till sig, anser att ett sådant beslut inte går att vänta på, kan man placera en person på ett LVM-hem enligt 13 § LVM.

Trots att en person blir omhändertagen innan en förvaltningsrätt har beslutat i ärendet, kommer förvaltningsrätten att besluta i ärendet efter personen blivit omhändertagen för att se om omhändertagandet bl.a. var korrekt. Värt att notera är också att ett omhändertagande får ske i max 6 månader.

Med vänliga hälsningar,

Hanna StenbergRådgivare