Vad krävs för att en penninggåva ska räknas som förskott på arv?

2020-05-14 i Förskott på arv
FRÅGA
En penninggåva har skett till släkting 2017. Givaren har avlidit 2020. Skall nämnda gåva räknas som förskott på arv. Inga handlingar har upprättats.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om förskott på arv finns i 6 kap. ärvdabalken (ÄB). Huvudregeln är att det en arvlåtare gett i gåva under sin livstid till bröstarvinge ska avräknas som förskott på arv, om inte annat föreskrivits eller det med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Om gåvomottagaren är annan än bröstarvinge, ska avräkning ske endast om detta har föreskrivits eller på grund av omständigheterna måste antas ha varit avsett då egendomen gavs (jfr 6 kap. 1 § ÄB). Kostnader som en förälder lagt ner på ett barns uppehälle och utbildning, ska inte avräknas från barnets arv, om föräldern därmed endast fullgjort sin underhållsskyldighet. Inte heller ska sedvanliga gåvor vars värde som inte står i missförhållande till givarens villkor ska inte avräknas från bröstarvinges arv (6 kap. 2 § ÄB). Med sedvanliga gåvor avses t.ex. födelsedagspresenter och liknande.

I det fall du beskriver har det inte upprättats några handlingar varför det i princip blir avgörande om gåvomottagaren är bröstarvinge eller ej. Bröstarvinge är den avlidnes barn. Om gåvan skett till arvlåtarens barn finns det en presumtion att det utgör förskott på arv. Presumtionen kan brytas om annat med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett. Om presumtionen kan brytas blir en bedömning i det enskilda fallet. Om gåvan skett till ett barnbarn är bedömningen av om det ska räknas som förskott på arv beroende av om barnbarnets förälder var i livet eller ej vid gåvan. Om gåvan skedde till ett barnbarn vars förälder var i livet vid gåvotillfället räknas barnbarnet som "annan än bröstarvinge" och utgångspunkten är att gåvan inte utgör förskott på arv. Om barnbarnets förälder var avliden vid gåvotillfället räknas barnbarnet som bröstarvinge och det finns en presumtion att gåvan utgör förskott på arv. Har gåvan skett till annan än bröstarvinge är utgångspunkten att gåvan inte utgör förskott på arv.

Sammanfattningsvis är huvudregeln att gåvor till bröstarvingar räknas som förskott på arv. Huvudregeln vid gåvor till annan än bröstarvinge är att det inte ska räknas som förskott på arv.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1179)
2021-01-20 Förskott på arv och istadarätt
2021-01-18 Gåvebrev - förskott på arv?
2021-01-16 När utgör en gåva ett förskott på arv?
2021-01-10 Arvsskifte vid förskott på arv genom fastighetsöverlåtelser

Alla besvarade frågor (88291)