Vad krävs för att en gåva inte ska utgöra förskott på arv?

2021-01-26 i Förskott på arv
FRÅGA
Gåva till bröstarvinge:1. Krävs påskrift av gåvomottagare?2. Jag vill inte att gåvan skall vara förskott på arv - räcker följande formulering? "Gåvan är inte förenad med några som helst villkor eller förbehåll"
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När krävs underskrift vid gåva?

Svaret på din första fråga är beroende av vilken typ av egendom det rör sig om. Gäller det gåva av t.ex. en fastighet eller en bostadsrätt krävs det att formkraven för den typen av gåva är uppfyllda, bl.a. underskrift av både givare och mottagare (se 4 kap. 1 och 29 §§ jordabalken samt 6 kap. 4 § bostadsrättslagen). Gäller det lösöre, t.ex. en TV eller en bil ställs inga formkrav upp för att gåvan ska bli bindande utan gåvan är fullbordad genom att egendomen kommer i gåvotagarens besittning, dvs. överlåtits (jfr gåvolagen och den s.k. traditionsprincipen). Det kan dock ändå vara klokt att upprätta ett gåvobrev när det gäller lösöre eftersom det är ett bra bevis för gåvotagaren men någon underskrift från gåvotagaren krävs alltså inte.

Vad krävs för att en gåva inte ska utgöra förskott på arv?

Gåvor som arvlåtare ger bröstarvingar under sin livstid presumeras utgöra förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Sådana gåvor ska räknas med när laglotten beräknas (7 kap. 2 § ÄB). Laglotten utgör hälften av arvslotten vilket är det som bröstarvingen hade fått om arvlåtaren inte efterlämnat något testamente (7 kap. 1 § ÄB). Av 6 kap. 1 § ÄB framgår det dock att om annat är föreskrivet är presumtionen om förskott på arv bruten. Det innebär alltså att man kan skriva in i gåvobrevet att gåvan inte ska utgöra förskott på arv och således inte räknas med i beräkningen. Enligt NJA 1941 s. 708 behöver viljeförklaringen om att gåvan inte ska utgöra förskott på arv inte ha någon särskild form. Dock kan det ändå vara bra att vara tydlig med att gåvan inte utgör förskott för att inte väcka några tvivel. Det räcker troligtvis med att skriva in att "gåvan ska inte utgöra förskott på arv" i gåvobrevet. Även om gåvan är tänkt att inte utgöra förskott på arv kan det förstärkta laglottsskyddet aktualiseras i vissa fall. Det är ett ytterligare skydd för bröstarvingars rätt till laglott. Det förstärkta laglottsskyddet kan åberopas när en förälder gett bort en gåva som kan likställas med testamente (7 kap. 4 § ÄB). Bestämmelsen tar sikte på dödsbäddsgåvor (dvs. gåvor som föräldern ger precis innan denne går bort) och gåvor som föräldern fortfarande har nytta av tills denne dör (t.ex. en fastighet som denne fortfarande får bo i). Om det skulle röra sig om en sådan gåva kan en bröstarvinge som känner att dennes rätt till laglott har kränkts påkalla jämkning av gåvan. 7 kap. 2 § ÄB blir då ändå tillämplig och gåvans värde läggs till i beräkningen av laglotten (se 7 kap. 4 § första stycket ÄB med hänvisning till 7 kap. 2 § ÄB).

Sammanfattningsvis

Underskrift av gåvotagare krävs vid gåva av viss egendom (t.ex. fastigheter och bostadsrätter). Gäller gåvan lösöre finns det inte några formkrav som behöver vara uppfyllda för att gåvan ska bli giltig, den blir giltig redan genom överlåtelsen. När det gäller gåvor med syftet att inte utgöra förskott på arv är det av vikt att skriva in i gåvobrevet att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Dock kan sådana gåvor ändå utgöra förskott på arv i det fall gåvan kan likställas med testamente enligt det s.k. förstärkta laglottsskyddet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Erik Asp
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?