Vad krävs för att bli god man?

2020-11-30 i God man
FRÅGA
Om min systerdotter vill bli god man åt sin mor som är sjuk och vårdas på avd för palliativ vård. Måste hon ha sina syskons påskrifter för att sköta det juridiska, bank, räkningar etcHennes syskon är olämpliga dels pga av missbruk och psykisk ohälsa. Och vad händer om mamman dör. Och vem kan hon rådfråga. Orolig moster/syster.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga behandlas främst i föräldrabalken (FB). Nedanför ska jag redogöra i detalj vad som gäller.


God man

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas (11 kap. 4 § första stycket FB).

Godmanskap är frivilligt. Det krävs alltså att man själv frivilligt samtycker till att en god man förordnas. Vill din systerdotter bli god man åt sin mor så måste modern samtycka till det. Det är alltså moderns samtycke som är avgörande. Om personens tillstånd är ett hinder, behöver man dock inte inhämta personens samtycke. Hindret kan vara av psykisk eller fysisk natur.

Till god man eller förvaltare ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Föreslår den enskilde en viss person som god man eller förvaltare, ska den personen förordnas, om han eller hon är lämplig och vill åta sig uppdraget (11 kap. 12 § första stycket FB).

Det är alltså viktigt att man är ordningsam, ansvarsfull, har ett gott ekonomiskt sinnelag, har ett sunt förnuft och ett gott omdöme för att man ska kunna bli en god man. Självklart krävs också att man har tid och lust för att hjälpa personen som godmanskapets avser.


Vad händer vid dödsfall

Det som händer när en person avlider är att alla dennes tillgångar och skulder övergår till ett dödsbo. Reglerna i ärvdabalken kan då bli aktuella. Ett dödsbo förvaltas av dödsbodelägare. Dödsbodelägare kan vara den avlidnas efterlevande make eller sambo, arvingar och eventuella universella testamentstagare. Dödsbodelägarna beslutar gemensamt om vad som ska göras och dödsboet existerar fram tills ett arvskifte genomförs.


Ansöka om godmanskap & sammanfattning

Vill man bli en god man åt någon så måste personen som ska förordnas en god man ge sitt samtycke. Dessutom ska man vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Man kan vända sig till överförmyndaren i den kommun som man är folkbokförd i om man vill ansöka om att bli god man. Man kan även göra en ansökan direkt till Tingsrätten. Det kostar inget om att ansöka om godmanskap. Du kan läsa mer om hur du kan gå vidare här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning.

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (503)
2021-04-17 Kan ett förvaltarskap ärvas?
2021-04-12 Kan man vara god man åt någon om man själv har ekonomiska problem?
2021-04-10 Kan man vara god man trots att man själv har en god man?
2021-03-30 Kan barn sälja dement förälders bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (91357)