Vad krävs för att begära extra bolagsstämma?

2019-11-24 i Bolag
FRÅGA
Hur många medlemmar behövs att begära extra årsstämma ? Är det 1/5 del ? Vi är 88 hushåll, dvs. 18 hushåll.Kan styrelsen och revisor vägra svara på frågor ang.resultat rapport om kostnader och kvarvarande lån och räntesats, samt lån som inte har godkänts under tidigare årsstämman ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga presumerar jag att frågan gäller ett aktiebolag och inte en förening, däremot är reglerna väldigt lika och därför kommer jag även att förklara vad som gäller för föreningar.

Regler gällande Aktiebolag förekommer i Aktiebolagslagen (ABL).

Regler gällande föreningar förekommer i lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar (EFL).

När blir det aktuellt med en extra bolagsstämma?
För att det ska bli aktuellt med en extra bolagsstämma krävs det att styrelsen anser att det finns skäl för att hålla en extra bolagsstämma innan nästa ordinarie bolagsstämma, 7 kap. 13 § ABL. Det kan även bli aktuellt med en extra bolagsstämma om revisorn i bolaget skriftligen begär det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier skriftligen begär detta, 7 kap. 13 § andra stycket ABL. Här är det inte fråga om antalet aktieägare utan antalet aktier som gäller, detta innebär att ett hushåll som äger 10% av aktierna i bolaget kan begära en extra bolagsstämma. Om det är fråga om en förening gäller samma regler som nämnts ovan med däremot är det istället en tiondel av antalet röstberättigade som kan begära en extra bolagsstämma, 6 kap. 13 § EFL.

Kan styrelsen och revisorn vägra svara på frågor?
I ett aktiebolag har styrelsen och den verkställande direktören en upplysningsplikt. Upplysningsplikten medför att om en aktieägare begär upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bedömningen av bolagets ekonomiska situation ska styrelsen eller verkställande direktören lämna dessa upplysningar på bolagsstämman om det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, 7 kap. 32 § ABL. Om en aktieägare har begärt upplysningar men som inte är tillgängliga vid bolagsstämman, ska dessa upplysningar skickas senast två veckor efter bolagsstämman i skriftlig form till den aktieägare som begärt dessa och även hållas tillgängliga för andra aktieägare hos bolaget, 7 kap. 33 § ABL. Är det fråga om en förening gäller samma bestämmelser som nämnts ovan, 6 kap. 29-30 §§ EFL.

Vad gäller i ditt fall?
Gällande hur många medlemmar som krävs för att begära en extra bolagsstämma är inte beroende på hur många medlemmar som begär det, utan hur många aktier som begär en extra bolagsstämma. Detta medför att ett hushåll av 88 st. kan begära en extra bolagsstämma om hushållet äger minst en tiondel av aktierna, och om denne skriftligen begär att ett angivet ärende ska behandlas. Gällande styrelsens vägran att svara på frågor angående resultatrapport om kostnader och kvarvarande lån och räntesats, samt lån som inte har godkänts tidigare, gäller som ovan nämnt styrelsens upplysningsplikt. Detta innebär att bolaget är skyldiga att lämna ut information till den aktieägare som begär det, med förutsättning att informationen inte skadar bolaget.

Jag hoppas att min redogörelse har gett svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (652)
2020-07-15 Har aktieägare i fåmansbolag rätt till insyn?
2020-07-13 När kan en minoritetsägare begära vinstutdelning?
2020-07-03 Lån mellan helägda aktiebolag
2020-06-29 Kan ett förbjudet lån från mitt aktiebolag bli tillåtet om den person som mottog lånet utträder från närståendekretsen?

Alla besvarade frågor (81887)