Vad krävs för att avsluta godmanskap?

FRÅGA
Hej.Vad krävs för att få ett befintligt God Mansuppdrag upprivet. Det gäller en myndig person som har intelektuell funktionsnedsättning. Tanken är att en skriftlig fullmakt ska ersätta God Mansskapet. Har Överförmyndaren något inflytande i frågan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regleringen kring godmanskap finns i 11 kap. Föräldrabalken (FB).

Hur avslutas godmanskapet?
Det finns flera olika sätt och anledningar till att ett godmanskap kan avslutas, vilka anges i 11 kap. 19 § FB:
- Om godmanskapet inte längre behövs
- Om den som förordnandet avser begär att godmanskapet ska upphöra (gäller enbart om godmanskap har förordnats enligt 11 kap. 3 § punkt 1-5 FB).
- Om den gode mannen själv begär att få avsluta uppdraget
- Om den gode mannen missbrukar eller försummar sitt uppdrag eller kommer på ekonomiskt obestånd och utifrån det är olämplig för uppdraget, 11 kap. 20 § FB.

Gällande överförmyndarens inflytande i frågan så beror det på vilken grund godmanskapet har förordnats utifrån. När det gäller förordnande av godmanskap utifrån 11 kap. 4 § FB har överförmyndaren inte inflytande i avslutandet av godmanskapet, utan det är en bedömning som görs av rätten. Övriga beslut om avslutande av godmanskap avgörs dock av överförmyndaren, 11 kap. 19 b § FB.

Vilka kan ansöka om att avsluta godmanskapet?
De som kan ansöka om att avsluta godmanskapet är:
- Den gode mannen
- Av rätten eller överförmyndaren självmant
- Förmyndare
- Den som ansökan avser
- Make/sambo
- Närmaste släktingar
- Framtidsfullmaktshavare
Se 11 kap. 21 § och 15 § FB.

Sammanfattning - Vad är troligast i ert fall?
Eftersom du nämner att det är fråga om en person som har en intellektuell funktionsnedsättning utgår jag från att beslutet om godmanskap har fattats utifrån 11 kap. 4 § FB. I detta fall är den troligaste grunden för att godmanskapet ska kunna avslutas att godmanskapet inte längre anses behövas. Huruvida det behövs eller inte är en individuell bedömning som i så fall kommer att göras av rätten. Utan att känna till omständigheterna eller grunden för godmanskapet närmare är det svårt för mig att göra en bedömning för vad som ska gälla mer specifikt i ert fall eller huruvida en skriftlig fullmakt kan räcka för att ersätta godmanskapet.

Hoppas att ni fick hjälp med er fråga!

Vänliga hälsningar,

Josefine Björling
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll