Vad krävs för att anses som sambor enligt sambolagen?

FRÅGA
Jag och min flickvän bor på 2 olika orter men träffas regelbundet på helgerna hemma hos henne , nu har hennes gamla pojkvän anmält henne till försäkringskassan och sagt att hon är sambo med mig , försäkringskassan upphäver bostadsbidrag till henne pga av denna i formation, tills hon kan bevisa motsatsen att jag ej bor där , hur tolkas lagen om hur ofta jag får vara hos henne utan att kallas för sambos
SVAR

Hej och tack för din fråga!

För att ni ska vara sambos enligt sambolagens mening ska ni stadigvarande bo tillsammans och ha ett gemensamt hushåll, se 1 § sambolagen här .

Med rekvisitet bo tillsammans avses att parterna har en gemensam permanentbostad. Det finns inget som hindrar den ena parten från att därutöver ha en egen bostad så länge inte han eller hon ensam har det huvudsakliga boendet där. En gemensam folkbokföringsadress är en omständighet som i regel talar för att parterna har en gemensam permanentbostad, men den är inte avgörande för att parterna ska anses ha ett gemensamt boende. Om någon av parterna är folkbokförd på en annan adress än den där paret faktiskt bor måste det vid en helhetsbedömning föreligga betydligt fler omständigheter som stödjer antagandet att parterna bor tillsammans i lagens mening än motsatsen.

Förutom kravet på gemensamt boende kräver lagen att samboendet är stadigvarande, vilket ger uttryck för att samlivet ska ha en viss varaktighet, eller åtminstone tänkt att ha det. Lagstiftaren har inte velat införa någon minimitid för förhållandets varaktighet. Mer eller mindre korta förbindelser utgör emellertid normalt inte ett samboförhållande enligt lagens mening. I förarbetena till sambolagen framhålls sex månader som ett riktmärke för när ett samboende kan anse som stadigvarande. Tidsfaktorn anges emellertid endast utgöra en av de faktorer som kan komma att beaktas, och en kortare tid än sex månader anses kunna godtas om parterna har gemensamma bankkonton, upprättat ett inbördes testamente eller ingått avtal om vissa ekonomiska angelägenheter. Även att parterna folkbokför sig på samma adress när de flyttar ihop tyder på att sammanboendet är tänkt att bli stadigvarande. Förarbetena betonar emellertid att oberoende av förhållandets längd torde parternas gemensamma uttryckliga vilja beträffande att deras relation ska betraktas som ett samboförhållande vara utslagsgivande i bedömningen huruvida ett samboförhållande är för handen. Vidare framhålls att ett samboförhållande normalt föreligger om ett par som har gemensamma barn bor tillsammans.

Med rekvisitet gemensamt hushåll avses att parterna har ett samarbete i vardagliga göromål samt ett visst mått av ekonomisk gemenskap eller i vart fall ett ekonomiskt samarbete. Förekomsten av en hushållsgemenskap innebär följaktligen att det sammanboende paret delar på hemmets sysslor och utgifter.

Att du spenderar dina helger i din flickväns lägenhet innebär således inte att ni är sambor enligt lagens mening. Utifrån den information du angivit synes ni varken bo tillsammans stadigvarande eller ha gemensamt hushåll.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Så med andra ord så har försäkringskassan agerat fel i detta fall om jag tolkar det rätt
2015-12-17 20:01
Det skulle jag säga att de har gjort ja.
2015-12-19 10:31
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2756)
2020-10-22 Bodelning mellan sambor - vad ska ingå?
2020-10-21 Vilken egendom utgörs av sambors gemensamma bohag?
2020-10-20 Ingår en bostad som har förvärvats innan samboförhållandet i bodelningen?
2020-10-19 Om sambos separerar och bara ena sambon står på lagfarten?

Alla besvarade frågor (85255)