Vad kostar det att ansöka om verkställighet i familjemål och finns det en risk att barnet får bestämma själv?

2019-08-19 i Barnrätt
FRÅGA
Hej, Vi är två separerade förälder med gemensam vårdnad. Vi har ett avtal om varannan vecka boende signerat av socialnämden. Vi har två barn. En på 14 år och en på 11 år. Nu är det så barnet som är 14 år bara vill vara hos sin mamma och inte hos mig. Främst för att hon inte behöver gå till skolan när hon är hos sin mamma. Min fråga är: Vad kostar (cirka) det att ansöka om verkställighet hos tingsrätten ? Samt riskerar jag att förlora helt om jag ansöker om verkställighet dvs säga att de anser att barnet är så gammalt att det får välja själv ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I det följande kommer jag inledningsvis att besvara din fråga om kostnad för ansökan av verkställighet och därefter redogöra för vad som gäller vid bedömningen av om verkställighet ska ske eller ej.

Det finns ingen ansökningsavgift, däremot rättegångskostnader

Att ansöka om verkställighet av domar, beslut eller avtal regleras av 21 kap. Föräldrabalken (FB). Det finns ingen ansökningsavgift för att ansöka om verkställighet (till skillnad från tvistemål i övrigt där kostnaden kan variera mellan 900 och 2800 kronor i ansökningsavgift).

Däremot skiljer sig förfarandet vad gäller rättegångskostnader från vad som gäller i familjerättsliga mål. I mål om vårdnad, boende och umgänge är utgångspunkten att vardera part står för sina egna rättegångskostnader, oavsett vad utfallet av domen blir (jfr 6 kap. 22 § FB). I fråga om verkställighet gäller de vanliga reglerna vid tvistemål (21 kap. 13 § första stycket, första meningen FB). Utgångspunkten vid ansökan om verkställighet är att den part som förlorar målet ska betala motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § Rättegångsbalken). Om parterna når en samförståndslösning innan ärendet avgörs av domstolen, får rätten besluta att vardera part bär sina egna kostnader (21 kap. 13 § första stycket, sista meningen FB).

Det går således inte att ge ett entydigt svar på vad det kommer att kosta dig att ansöka om verkställighet. Det finns ingen ansökningsavgift, vad det kommer att kosta dig är istället beroende av om du når framgång i tvisten eller ej och hur mycket arbete som behöver läggas ner av vardera ombud.

Verkställighet av dom eller avtal

Vid verkställighet av ett avtal som det du och mamman undertecknat ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad (21 kap. 1 § första stycket FB). Innan rätten beslutar om verkställighet, får den uppdra åt en ledamot eller suppleant i socialnämnden eller en tjänsteman inom socialtjänsten att verka för att den som har hand om barnet frivilligt ska fullgöra vad som åligger honom eller henne (21 kap. 2 § första stycket FB). Om rätten beslutar om verkställighet får den förelägga om vite eller att barnet ska hämtas av polis (21 kap. 3 § första stycket FB). Det bör observeras att hämtning med hjälp av polis är något som i regel endast sker i undantagsfall. Om barnet nått en sådan ålder och mognad att dess vilja bör beaktas, får verkställighet inte ske mot barnets vilja utom då rätten finner det nödvändigt av hänsyn till barnets bästa (21 kap. 5 § FB). Rätten ska vägra verkställighet, om det är uppenbart att verkställigheten är oförenlig med barnets bästa (21 kap. 6 § FB).

Barnets bästa spelar roll

Som synes ska verkställighet inte beviljas om det är uppenbart att sådan är oförenlig med barnets bästa. Utgångspunkten är att barnets bästa varit bestämmande för det avtal ni har och som det begärs verkställighet av. Verkställigheten bör gå ut på att i barnets intresse se till att genomföra det som bedömts vara till barnets bästa. Detta innebär däremot inte att en verkställighet alltid är förenlig med barnets bästa. Desto längre tid som förflutit mellan avtalet och ansökan om verkställighet, desto större risk finns det att de förhållanden som avtalet grundade sig på inte längre gäller. Prövningen tar endast sikte på den verkställighet ärendet gäller och förhållandena vid den tidpunkt då verkställigheten är aktuell. Den ska inte omfatta allt som kan vara av betydelse för bedömningen av barnets bästa utan till en kontroll av att själva verkställigheten är förenlig med barnets bästa.

Ålderns betydelse

Som nämns enligt ovan får verkställighet inte ske mot barnets vilka om det uppnått en sådan ålder och mognad att dess vilja bör beaktas, utom då rätten finns det nödvändigt av hänsyn till barnets bästa. I den tidigare lydelsen av bestämmelsen fanns en uttrycklig åldersgräns stadgad. Enligt paragrafen fick verkställighet inte ske mot barnets vilja, om det fyllt tolv år, om inte domstolen fann det nödvändigt med hänsyn till barnets bästa. Detsamma gällde, om barnet inte ännu hade fyllt tolv år men hade nått en sådan mognad att dess vilja ändå borde beaktas. I rättsfallet RÅ 1977 ref. 127 togs hänsyn till en elvaårings vilja. Ändringen av paragrafen och borttagandet av åldersgräns har motiverats med att det finns en risk att bedömningarna i praktiken blir schablonmässiga, vilket främst torde gå ut över yngre barns möjligheter till inflytande.

I ditt fall kan det vara avgörande för verkställigheten om din dotter motsätter sig verkställigheten. Det är barnets ålder och mognad som avgör vilken tyngd hennes synpunkter har. Av bestämmelsen framgår samtidigt att domstolen kan besluta att verkställighet ska ske mot barnets vilja om det behövs för att tillgodose barnets bästa. Givetvis torde det kunna argumenteras för att det är till barnets bästa att deltaga i skolgången, då sådan är obligatorisk enligt lag. Det går tyvärr inte att ge ett entydigt svar om hur domstolen kommer att döma vid en ansökan om verkställighet. Din dotter har en ålder som talar för att hennes åsikter ska beaktas till förhållandevis hög grad. Hur hennes mognad är har jag dessvärre ingen kunskap om. Givetvis kan det ändå vara till hennes bästa att döma till verkställighet, om anledningen till att hon endast vill vara hos mamman är att hon inte behöver gå till skolan. Det kommer i en sådan bedömning att spela in huruvida hon alls går till skolan eller om det bara är lättare att vara hemma ibland.

Rekommendationer

Min rekommendation till dig innan du ansöker om verkställighet är att du kontaktar familjerätten i din kommun. Familjerätten lyder under socialtjänsten och bistår bland annat med rådgivning om vårdnad, boende och umgänge samt det finns en möjlighet till samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga så det krävs att ni båda går med på det för att ni ska träffas i ett sådant samtal.

Familjerätten har i regel väldigt professionell personal som är vana att handskas med ärenden som ert. Familjerätten har tystnadsplikt, är objektiv och ser till barnets bästa. Dess uppgift är att medla och se till att ni får en fungerande dialog. Kanske kan ni i familjerätten komma fram till en lösning som fungerar för er och barnen. Ibland är det bättre med en tredje part som kan hjälpa till att få en konstruktiv dialog. För att få kontakt med familjerätten kan du ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad till rätt avdelning. Om du är orolig över att din dotter missar mycket av skolan, eller inte går i skolan alls, och du inte får till stånd några samarbetssamtal kan du vända dig till socialtjänsten i din kommun och göra en orosanmälan.

Om du har för avsikt att ansöka om verkställighet av ert avtal är min rekommendation att du anlitar en jurist som företräder dig. Juristen kan i ett första skede kontakta mamman till din dotter och försöka komma överens utan att ni går till domstol. Om det inte är möjligt att komma överens kan juristen företräda dig för det fall att du väljer att ansöka om verkställighet. Lawlines juristbyrå har jurister med god erfarenhet av familjerättsliga mål och om du är intresserad av att komma i kontakt med en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig för en offert och eventuell tidsbokning. För ändamålet når du mig på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?