Vad kan vi göra för att kunna fatta beslut å vår sjuka och beslutsoförmögna mors vägnar?

FRÅGA
Min mor har sedan en kort tid tillbaka insjuknat i cancer som påverkar hennes tal, minne, skrift & hennes förmåga att ta hand om sig själv.Hennes tillstånd försämras snabbt!Hon pratade själv om att ge oss barn en fullmakt men vi hann inte ordna det innan hennes förmåga att förstå & fatta beslut, försvann.Min fråga är....vad gäller nu när hon inte kan skriva på en fullmakt eller framtidsfullmakt?Vi skulle vilja säga upp en del onödiga abonnemang mm eftersom hon inte klarar att bo hemma utan ska få plats på ett boende/hospice sin sista tid i livet.Men vi får svaret att vår mamma måste säga upp sådant själv, vilket hon som sagt inte kan.Vad får vi göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmän utgångspunkt

Jag förstår det som att din mors hälsotillstånd förhindrar att hon fattar egna juridiskt bindande beslut. Din fråga är vilka möjligheter du har att ordna diverse omständigheter för hennes räkning. Sådana möjligheter finns i detta fall genom god man eller förvaltare, för vilket jag redogör i detta svar. Med "den enskilde" avser jag i det följande den person som är i behov av företrädare, det vill säga din mor.

När kan god man eller förvaltare utses?

Huvudregeln är att en myndig person beslutar själv för egen räkning men i undantagsfall kan detta frångås vid personens egna oförmögenhet. Den juridiska beslutanderätten för annans räkning ska som princip aldrig vara mer långtgående än vad det råder faktiskt behov för. Av denna anledning är god man prioriterat som huvudregel framför utseende av förvaltare. God man och förvaltare regleras i föräldrabalken (FB).

God man

God man kan utses bland annat vid den enskildes behov av hjälp (11 kap. 4 § FB). Detta behov kan bero i bland annat försvagat hälsotillstånd, såsom i detta fall. En god mans rätt att fatta beslut för den enskilde är relativt begränsad eftersom i princip allt bygger på den enskildes samtycke. För giltighet avseende den gode mannens rättshandlande måste handlingen vara företagen inom för det första behörighetsområdet och för det andra befogenhetsområdet. Behörighetsområdet är vilken beslutskompetens som anges i rättens förordnande av god man. Befogenhetsområdet begränsar behörighetsområdet och anger en huvudregel om att den enskilde måste samtycka till i princip samtliga handlingar för att de ska vara bindande. (11 kap. 5 § FB)

Förvaltare

Eftersom att en god man har bristande möjlighet att företräda den enskilde på egen hand finns även den mer långtgående modellen med förvaltare. Förvaltare får förordnas enbart om det är nödvändigt i fall där det inte är tillräckligt med god man. Härutöver krävs att den enskilde helt eller delvis är ur stånd att vårda sig och/eller sin egendom på grund av fysiskt eller psykiskt svagt tillstånd. (11 kap. 7 § FB) Anledningen till dessa högre krav är att förvaltarskap är väsentligen mer ingripande i den enskildes suveränitet och självbestämmande. En förvaltare begränsas nämligen enbart av behörighet och inte av befogenhet eftersom det inte krävs att den enskilde samtycker till förvaltarens rättshandlande inom behörighetsområdet/inom förordnandet. Härav har en förvaltare självständig makt över den enskildes rättsliga omständigheter på ett vis som inte råder för god man.

Min bedömning av vad som är aktuellt i detta fall

Som jag förstår det i detta fall råder en relativt omfattande oförmögenhet för din mor att agera för egen räkning. Så som du beskriver det kan det vara aktuellt med förvaltare. Tröskeln är dock hög och det är inte osannolikt att rätten initialt kräver god man under viss period för att undvika för omfattande inskränkningar i din mors egenbestämmande på en gång (jfr NJA 1992 s. 863 I).

Hur utses god man eller förvaltare?

En ansökan om god man eller förvaltare ska i detta fall göras till rätten. Med rätten avses domstol och i första hand är det tingsrätten som beslutar i frågan. Vanligen erbjuder kommunen standardiserade blanketter på sina hemsidor vilka kan fyllas i och skickas till tingsrätten (läs mer här). Eftersom den enskilde i detta fall är över 16 år kan ansökan om förordnande av god man eller förvaltare göras av den enskildes närmaste släktingar, vilket bland annat inkluderar vederbörandes barn (11 kap. 15 § FB).

Sammanfattning

För att kunna besluta å din mors vägnar rekommenderar jag att ni ansöker om förordnande av god man eller förvaltare. Förvaltare är för er del en föredragen lösning eftersom det ger större beslutandemakt. För framgång kommer behövas bland annat läkarintyg för att styrka din mors egna oförmögenhet till beslutsfattande. Vid behov av vidare vägledning om själva processen rekommenderar jag kontakt med din kommun.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (388)
2019-10-10 Hur gör jag om jag vill bli entledigad från mitt uppdrag som god man?
2019-10-02 Kan jag få min post till egen adress när jag har god man?
2019-09-22 Min väninnas förvaltare nekar henne att gå på behandling för sitt drogmissbruk. Vad kan jag och min väninna göra?
2019-09-22 Kan förvaltare ge gåvor med överförmyndarens godkännande?

Alla besvarade frågor (73722)