Vad kan straffet bli vid försök till stöld?

FRÅGA
Stal nyligen varor för 1600kr hos Ica Maxi. Blev ertappad vid sista utgång, fick alltså inte med mig varorna ut från butiken. Är polisanmäld, och väntar nu vidare information. Är 19 år,tidigare ostraffad. Erkände brottet, men att jag ej hade tanke att genomföra ett brott. Vad kan jag förvänta mig för straff ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är brottsbalken (BrB).

Stöld, vad gäller?

I 8 kap. 1 § BrB anges att den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, döms, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år. I bestämmelsen sägs dock ingenting om det lägsta fängelsestraffet, men av 26 kap. 1 § 1 st. BrB följer att fängelse på viss tid inte får understiga fjorton dagar. Det kortaste fängelsestraffet som kan utdömas i Sverige är således två veckor. Är gärningen med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa döms istället gärningsmannen för ringa stöld till böter eller fängelse i högst sex månader, 8 kap. 2 § BrB (den tidigare beteckningen för brottet ringa stöld var snatteri).

Ovan uppger du att du stal, eller snarare att du försökte stjäla, varor till ett värde av 1600 kr. Du skriver vidare att du blev ertappad vid den sista utgången varför du aldrig hann ut ur butiken samtidigt som den ursprungliga avsikten egentligen aldrig var att begå något brott. Exakt hur det ska tolkas bereder vissa svårigheter, men utgångspunkten får någonstans ändå bli att det sannolikt förelåg en försöksgärning från din sida och att du hade "uppsåt att tillägna dig varorna".

Gränsdragningen mellan ringa stöld och stöld av normalgraden är viktig i det här sammanhanget eftersom ringa stöld inte är kriminaliserat på försöksstadiet, 8 kap. 12 § BrB. Det sistnämnda betyder helt enkelt att det inte är olagligt att försöka att begå en ringa stöld. Högsta domstolen (HD) har i ett avgörande uttalat att gränsen mellan ringa brott och ett brott av normalgraden vid stöld i butik går vid 1 000 kr, se rättsfallet NJA 2009 s. 586. Om tillgreppet sker utanför en butik kan gränsen sättas lägre beroende på hur stort integritetsintrång gärningsmannen gör sig skyldig till, jfr NJA 1995 s. 561 vari ett tillgrepp om 140 kr ur två handväskor ansågs utgöra ett brott av normalgraden.

Försök till stöld, vad gäller?

Utifrån ovan refererad HD-praxis står det klart att det sammanlagda värdet på varorna som du försökte att stjäla överstiger gränsen för ringa stöld. Med andra ord är det fråga om stöld i det här fallet, vilket är kriminaliserat på försöksstadiet. Enligt 23 kap. 1 § 1 st. BrB gäller att om någon har påbörjat utförandet av visst brott utan att detta har fullbordats ska vederbörande dömas för försök till brottet ifall fara förelegat att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten. Därutöver måste kravet på uppsåt vara uppfyllt eftersom en gärning i grunden enbart är brottslig om den begås uppsåtligen (avsiktligen), 1 kap. 2 § BrB. I andra stycket i den nyss nämnda lagparagrafen uttalas också att en gärning fortfarande är att betrakta som brottslig vid självförvållat rus eller om gärningsmannen på annat vis genom eget vållande tillfälligt var från sina sinnens bruk. Oaktsamma försök existerar dock inte, se NJA 2016 s. 746

Straffvärdebedömning och påföljdsval, vad gäller?

Medan det abstrakta straffvärdet är det straffvärde som framgår av straffskalan i den aktuella bestämmelsen utgör det konkreta straffvärdet ett mått på svårheten av viss gärning i det enskilda fallet. Straffvärdebedömningen av ett brott sker med utgångspunkt i bestämmelserna i 29 kap. 1-3 §§ BrB och ligger sedan till grund för valet av påföljd och den slutliga straffmätningen. Bedömningen av straffvärdet blir dock av förklarliga skäl svårt att säga någonting om utan ingående kunskap om alla faktiska omständigheter vid tidpunkten för din försöksgärning. Men utifrån den begränsade information som finns tillgänglig i nuläget torde det inträffade ses som en stöld av normalgraden och motsvara ett straffvärde på bötesnivå.

I Sverige föreligger en presumtion (antagande) mot fängelse vid påföljdsvalet. Av 30 kap. 4 § 1 st. BrB framgår att domstolen vid val av påföljd ska fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse och här ska de s.k. billighetsskälen beaktas, 29 kap. 5 § BrB. Det ska dock noteras att ovanstående inte gäller vid valet mellan böter och fängelse, men min bedömning utmynnade som sagt i att din gärning hade ett straffvärde som motsvarade böter. Som skäl för fängelse brukar, förutom straffvärdet, hänsyn tas till brottslighetens art och den tilltalades tidigare brottslighet, 30 kap. 4 § 2 st. BrB. När det gäller straffvärdet kan det konstateras att brott med ett straffvärde på ett års fängelse eller mer i regel brukar leda till ett fängelsestraff. Om straffvärdet däremot understiger ett år krävs antingen att det är motiverat att döma till fängelse på grund av brottets art eller att det rör sig om återfall i brottslighet. Med artbrott avses en brottslig gärning som av allmänpreventiva skäl (moralbildande och avskräckande skäl) bedöms extra viktig att belägga med en sträng påföljd trots att straffvärdet inte framstår som särskilt högt. Stöld utgör dock inte något artbrott. Dessutom motsvarar som sagt straffvärdet i ditt fall sannolikt inte ens ett kortare fängelsestraff varför min bedömning är att du inte torde behöva oroa dig för någon frihetsberövande påföljd.

Notis: HD styr rättspraxis på straffrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis och under förutsättning att bevisningen bedöms tillräckligt stark borde du, som svar på din faktiska fråga, kunna förvänta dig dagsböter. Bötesstraffet kan bli olika stort för olika personer eftersom det baseras på den åtalades ekonomiska förhållanden, jfr HD-domen NJA 1991 s. 692.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Notera dock att vi på straffrättens område endast ger den här typen av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån inte åtar sig inte några straffrättsliga uppdrag fullt ut. I så fall behöver man vända sig till en brottmålsbyrå.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (735)
2021-10-26 Kan jag bli polisanmäld för stöld även om jag kommer tillbaka och betalar i efterhand?
2021-10-24 Får min granne lov att hålla kvar min katt i sin lägenhet?
2021-10-19 Böter och belastningsregister vid ringa stöld
2021-10-16 Vad ska jag göra när mitt pass blir stulet?

Alla besvarade frågor (96583)