Vad kan straffet bli?

Hej, jag hade 2.2 kg hasch hemma. Polisen hittade det och jag greps och arresterades. Dessa 2.2 kg var avsedda för eget bruk (för mig själv och inte för försäljning). Jag förklarade detta för polisen som trodde att det var avsedd för försäljning. Jag förklarade att jag har haft ett missbruk på hasch i ca 10 år nu. Efter 2 dagar i arresten blev jag släppt. De beslagtog min mobil och dator och all elektroniskt som jag hade hemma för att se om det fanns något som visade på att jag skulle sälja (vilket det inte gjorde). Nu undrar jag, blev jag släppt för att de antagligen trodde på mig? Jag erkände allt direkt och berättade allt som de ville veta, att jag köpt det med egna pengar och det var avsedd för mig själv. Dessutom så jobbar jag och studerar samtidigt. De kommer inte hitta något som tyder på att jag ville sälja vidare vilket är det rätta ironiskt nog men jag kan förstå att de misstänker att 2.2 kg är avsedd för försäljning. Min fråga är, vad kan straffet bli? Jag har missbruk och så, har jobb och studerar samtidigt. Kan jag slippa fängelse och t.ex. få villkorlig dom eller något liknande? Jag är inte ungdom. Jag är över 25 år.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Regler om narkotikabrott finns i narkotikastrafflagen
Det är olagligt att inneha narkotika, även om man har ett missbruk och innehavet är avsett för eget bruk. (Narkotikastrafflagen 1 § första stycket, sjätte punkten).

- Straffet för ringa narkotikabrott (mild grad) är böter eller fängelse i högst sex månader. (Narkotikastrafflagen 2 §).
- Straffet för narkotikabrott (normalgrad) är fängelse i högst tre år. (Narkotikastrafflagen 1 § andra stycket).
- Straffet för grovt narkotikabrott (grov grad) är fängelse i lägst två år och högst sju år. (Narkotikastrafflagen 3 § första stycket). Om narkotikabrottet anses vara synnerligen grovt så är straffet fängelse i lägst sex år och högst tio år. (Narkotikastrafflagen 3 § andra stycket).

Hur bestämmer domstolarna straffet?
När domstolen ska bestämma ett straff för ett narkotikabrott så brukar de titta på hur farlig just den narkotikasorten som det rör sig om är. Innehav av hasch bedöms på samma sätt som narkotikasorterna marijuana och cannabis. Cannabis är en narkotikasort som bland annat bedöms vara mindre farlig än amfetamin och avsevärt mindre farlig än kokain och heroin.

Domstolarna har vissa riktlinjer (se sida 25 i dokumentet) för vilket straff som de brukar döma ut vid narkotikabrott. Straffet varierar beroende på vilken typ av narkotika som det handlar om och hur stor mängden är. Straffet för 2,5 kg hasch ligger på 2 års fängelsestraff. I ditt fall så hade du 2,2 kg hasch i innehav för eget bruk. Så om man talar om straffskala så kan man säga att det rör sig om 1,5 - 2 års fängelsestraff. Det rör sig alltså uppenbarligen om ett narkotikabrott av normalgraden. (Narkotikastrafflagen 1 § andra stycket).

Omständigheter som kan påverka straffet
De omständigheter som kan påverka ett brotts straffvärde nämns i bland annat brottsbalken 29 kap. 2 § och 3 §. Omständigheterna kallas för "försvårande omständigheter" och "förmildrande omständigheter".

Med försvårande omständigheter menas sådana omständigheter som talar för att brottet ska ha ett högre straffvärde (dvs. högre straff). Om polisen exempelvis skulle hitta underlag som tyder på att narkotikan var avsedd för försäljning så skulle detta räknas som en försvårande omständighet. (Brottsbalken 29 kap. 2 § sjätte punkten). Detta innebär att försäljning av narkotika (narkotikastrafflagen 1 § första stycket, femte punkten) har ett högre straffvärdet än innehav av narkotika för eget bruk (narkotikastrafflagen 1 § första stycket, sjätte punkten). Försäljning av narkotika kan alltså ge ett högre straff än innehav av narkotika för eget bruk.

Med förmildrande omständigheter menas sådana omständigheter som talar för att brottet ska ha ett lägre straffvärde (dvs. lägre straff). Om ditt missbruk exempelvis skulle anses vara en psykisk störning som gjort att du inte kunnat inse konsekvensen av ditt handlande eller att du inte kunnat kontrollera/anpassa ditt handlande så skulle detta räknas som en förmildrande omständighet. (Brottsbalken 29 kap. 3 § första stycket, andra punkten) Jag är inte helt säker på om missbruksproblematik anses vara en psykisk störning, men det kan alltid vara värt att känna till att detta är en omständighet som kan förmildra straffet.

Andra omständigheter som kan påverka straffet
Det framgår av din fråga att du är över 25 år. Det här betyder att du kommer att betraktas som vuxen och att det inte går att förmildra straffet pga. att du är för ung (under 21 år).

Det framgår däremot inte av din fråga om detta är det första brottet som du har begått. Om det är första gången som du begår ett narkotikabrott så kommer detta att beaktas i syfte att göra ditt straff mildare. Domstolarna brukar vara "snällare" mot förstagångsförbrytare i de flesta fall. Ifall du har erkänt brottet och visar ånger över det så kan det också räknas till din fördel och förmildra straffet. (Brottsbalken 29 kap. 5 § första stycket, femte punkten). Ifall du däremot har begått narkotikabrott tidigare och detta inte är första gången så kommer detta att beaktas som en anledning att inte göra straffet mildare eftersom du har återfallit i brottslighet och inte "lärt dig av dina tidigare misstag". (Brottsbalken 29 kap. 4 § och brottsbalken 30 kap. 4 §).

Du skriver även i din fråga att du studerar och att du har ett jobb. Om straffet för narkotikabrottet kommer att innebära att du blir avskedad från ditt jobb så ska domstolen att beakta detta i syfte att förmildra straffet. (Brottsbalken 29 kap. 5 § första stycket, sjunde punkten).

Arresten - "Varför släppte de mig?"
Jag känner att jag inte direkt kan svara på din fråga angående anledningen till varför du blev släppt från arresten. Det känns dock som att polisen är den som borde ha någon tydlig motivering till varför de tog beslutet att släppa dig fri. Jag kan dock tänka mig att anledningen till varför de släppte dig från arresten kan vara på grund av att en person som blivit gripen endast får sitta i arresten i högst tre dygn efter gripandet. Därefter måste polisen besluta om den gripne ska släppas eller häktas. Eftersom du blev släppt så tyder detta på att polisen inte kände att de behövde häkta dig. Du har ju bidragit till utredningen genom att vara ärlig och samarbetsvillig. Polisen har heller inte kunnat hitta något som tyder på att du hade tänkt sälja narkotikan. Detta kan ha gett polisen en uppfattning om att du inte kommer att rymma eller på något sätt undanröja bevis. Så, det här kan nog vara anledningen till varför de släppte dig från arresten om jag får gissa.

Hur blir det i ditt fall?
Jag kan tyvärr inte uttala mig om hur domstolen exakt kommer att döma i ditt fall. Men jag vet att de i första hand kommer att försöka undvika att döma dig till fängelse eftersom det här är en princip i svensk straffrätt. Domstolen försöker alltid se över om de kan döma en person till något annat straff än fängelse. Så fängelse diskuteras ofta i sista hand. (Brottsbalken 30 kap. 4 §).

Både när det gäller villkorlig dom och skyddstillsyn så ska domstolen bedöma hur stor risken är att du kommer återfalla i brottslighet. Domstolen kan enbart döma dig till villkorlig dom eller skyddstillsyn ifall de bedömer att du inte kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet. Påföljden måste alltså bidra till att du avhåller sig från fortsatt brottslighet. Om påföljden inte kan bidra till detta så kommer fängelse att tas upp som alternativ påföljd. (Brottsbalken 30 kap. 7 § och 9 §). Ibland kan villkorlig dom och skyddstillsyn förenas med böter eller samhällstjänst.

Skyddstillsyn är bland annat en sådan påföljd som man anser att domstolen ska döma till istället för fängelse ifall det visar sig att narkotikabrottet har begåtts pga. den tilltalade har missbruksproblematik och behöver vård. Du måste i det fallet gå med på att få vård och behandling mot ditt missbruk. (Brottsbalken 30 kap. 9 § andra stycket, tredje punkten).

Du kan ha rätt till en offentlig försvarare i vissa fall
En person som är misstänkt för brott har rätt till en offentlig försvarare. I samband med att du blir delgiven misstanke om brott så kan du begära att få en offentlig försvarare. Du har även rätt att begära den försvarare/advokat som du själv önskar. En ansökan om offentlig försvarare ska göras hos domstolen. Det är också domstolen som bestämmer om du ska få en offentlig försvarare eller inte. I vissa fall har man inte rätt till en offentlig försvarare. Det är när man till exempel är misstänkt för brott som enbart leder till böter eller fängelse i mindre än 6 månader, till exempel om man är misstänkt för ringa narkotikabrott. Man kan dock alltid anlita en privat försvarare i dessa fall. (Rättegångsbalken 3-3 a §§).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie GergyRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”