Vad kan man göra som privatperson om en tjänst utförts felaktigt?

FRÅGA
Hej! Jag har anlitat en målarfirma som har utfört målararbete samt tagit in elektriker via deras bolag. Tyvärr blev målararbetet inte tillräckligt bra utfört vilket ägaren höll med om och har kommit tillbaks vid två tillfällen. En av åtgärderna, målning av trädörr, är fortfarandet inte utfört tillräckligt bra, då kvistarna kommer fram. Elektrikern installerade dimmer till en taklampa och hallampa, och både strular vilket jag reklamerat.Målarfirman har vid flera tillfällen lovat att föreslå en tid för reklamation och även annat arbete, men trots påtryckningar och löften kommer det aldrig något förslag. Jag har inte tillgång till kvitton och har inte heller uppgifter till elektrikern. Vad har jag för möjlighet att få reklamationerna utförda och göra påtryckningar på firman? Kan jag ta in en annan firma och be de fakturerar till första firman? Det har varit en kontinuerlig dialog sedan arbetet utfördes så utgångsdatum för detta bör inte bli ett problem,
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du är en privatperson som har anlitat ett företag för att utföra vissa tjänster, vilket gör konsumenttjänstlagen tillämplig. I lagen regleras vad som ska anses vara "fel hos tjänsten" och vad konsumenten har för rättigheter att få felet avhjälpt. I mitt svar kommer jag skriva allmänt vad som gäller vid fel i tjänst och vad som gäller i ditt fall.

Vilka tjänster är konsumenttjänstlagen tillämplig på?
Lagen är tillämplig på (se 1 § konsumenttjänstlagen):
- Arbete på lösa saker, exempelvis reparation av bil eller tv.
- Arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker, exempelvis husrenoveringar eller målningsarbeten.
- Förvaring av lösa saker, exempelvis magasinering av möbler eller förvaring av båt.

De tjänster du beskriver utgör arbete på fast egendom.

Vilka krav kan du ställa på tjänsten? (se 4 § konsumenttjänstlagen)
Företaget ska bl.a se till att den som utför tjänsten har rätt kompetens och nödvändig utbildning. Tjänsten ska utföras fackmässigt, d.v.s. arbetet ska utföras på ett sätt som normalt förväntas av en seriös fackman. Företaget ska också ta tillvara dina intressen och samråda med dig så att det inte uppstår missförstånd, samt informera dig om det under arbetet uppstår behov av tilläggsarbete.

Vad utgör ett fel? (se 9-11 §§ konsumenttjänstlagen)
Tjänsten är bl.a. felaktig om:
- Resultatet inte är fackmässigt utfört.
- Tjänsten inte stämmer överens med vad du och säljaren har avtalat.
- Resultatet inte stämmer överens med uppgifter som lämnats i marknadsföring av företaget eller för företagets räkning.

Jag får uppfattningen att båda parter (du och företaget) är överens om att det är fel i tjänsten.

Vad ska du göra om det är fel i tjänsten?
Om du anser att tjänsten är felaktig ska du reklamera den så fort som möjligt (17 § konsumenttjänstlagen). Det gör du genom att meddela företaget när du har upptäckt felet. Du måste klaga på felet inom rimlig tid. Om du gör det inom två månader, räknas det alltid som "rimligt". Däremot kan du inte reklamera fel som upptäckts senare än tre år efter det att uppdraget avslutades. Gäller tjänsten arbete på mark, byggnader eller andra fasta saker kan du reklamera fel som upptäcks inom tio år efter att uppdraget blev klart.

Det framgår i frågan att du redan har reklamerat.

Vad har du rätt till vid felaktig tjänst?
Det finns en flera påtryckningsmedel du kan använda när företaget har utfört en felaktig tjänst. Det finns dock en viss ordning dessa medel kan användas.

1: Första steget är alltid att reklamera. Det framgår att du redan har gjort det vilket gör att du kan gå vidare till steg.

2: En viktig rätt du har som konsument är att du kan hålla inne betalningen (19 § konsumenttjänstlagen). Du kan hålla in så stor del av betalningen som krävs för att det ska fungera som säkerhet för ditt krav. Jag tolkar dock det som att du redan har betalat för arbetet.

3: Du kan kräva att felet rättas till, s.k. avhjälpande (20 § konsumenttjänstlagen). Detta ska normalt ske utan kostnad för dig. Avhjälpande ska ske inom "skälig tid" efter det attkonsumenten har gett företaget tillfälle till det. Vid bedömande av vad som är "skälig tid" bör i första hand konsumentens intressen beaktas. Hänsyn kan tas till yttre omständigheter såsom dåliga väderförhållanden eller händelser av force majeure-karaktär. Konsumenten bör inte behöva tåla mer än två försök att avhjälpa ett och samma fel. Är det flera fel kan man ibland få godta flera avhjälpanden.

4: Du kan kräva prisavdrag (21 § konsumenttjänstlagen). Avhjälps inte felet av företaget får du göra avdrag på priset. Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar för dig att få felet tillrättat (22 § konsumenttjänstlagen).

5: Häva avtalet (21 § konsumenttjänstlagen). Det är möjligt om syftet med tjänsten gått förlorat och företaget borde ha insett detta. Till exempel om tjänsten inte är färdig vid avtalad tid och företaget vet om att tiden har stor betydelse eller att resultatet är så avvikande från vad som avtalats att det i stort sett är värdelöst för konsumenten.

6: Kräva skadestånd. Du har normalt rätt till ekonomisk ersättning för skada som felet har orsakat. Det kan till exempel vara fråga om ett tak som har reparerats på ett felaktigt sätt och att regnvatten sedan läckt in och förstört saker inne i ditt hus.

Sammanfattning - vad kan du göra?
Det framgår i din fråga att du krävt att felet ska rättas till och att företaget gått med på detta. Företaget behöver i alla fall få "skälig tid" på sig att rätt till felen. Det går inte att säga exakt hur lång tid det är. Det är först efter företaget misslyckats att avhjälpa felet (d.v.s. att dom tar för lång tid på sig eller har försökt flera gånger utan att lyckas göra det rätt) som du kan kontakta en annan firma för att utgöra jobbet, för att sedan begära prisavdrag från det första företaget.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (448)
2021-06-07 Vem ansvarar för materialet för tjänsten när det har tillhandahållits av konsumenten?
2021-05-31 vems ansvar för fel på vattenledning?
2021-05-28 Hur mycket kan en golvläggare fakturera utöver den avtalade fakturan vid tilläggsarbete?
2021-05-26 Hantverkares omsorgsplikt

Alla besvarade frågor (93108)