Vad kan man göra om den andra föräldern inte följer en dom om umgänge?

2021-04-01 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hejvad gör jag om mitt ex inte följer domstolsbesluten som vi har fått av tingsrätten ?det handlar om min rätt att få träffa min son.vi fick domen för 6 år sen och det har funkat ganska bra tills förra våren när covik kom och efter det så tycker inte hon att hon behöver följa rättens dom för hon måste skydda sin son som hon sägerHon bor i Borlänge och jag bor i StockholmHan ska komma till mej var tredje helg och dom större loven men hon vägrarVad kan jag göra ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att det finns en dom som kom för 6 år sen som stadgar att du har rätt till umgänge med din son. Svaret på frågor som berör rätt till umgänge regleras i Föräldrabalken (FB).

Utgångspunkten är att en dom som reglerar hur umgänge ska ske ska gälla. I en situation som din, där det finns en dom om hur umgänget ska gå till men som inte följs av ditt barns andra förälder, så finns en möjlighet att ansöka till domstolen om verkställighet av domen. Verkställighet innebär att du begär att domen om umgänge ska genomföras. En ansökan om verkställighet ska lämnas in till tingsrätten i den ort där barnet bor (21 kap. 1 § andra stycket).

Vid verkställighet ska alltid barnets bästa komma i första rummet. Detta innebär att det domstolen prövar är huruvida verkställighet av domen är förenligt med barnets bästa (21 kap. 1 § FB). Det kan vara värt att ha i åtanke att det kan vara bra att först försöka komma fram till en lösning genom samtal och överenskommelser med den andra föräldern. Innan domstolen beslutar om verkställighet så får den ge socialnämnden i uppgift att verka för att den andra föräldern ska följa domen på frivillig väg (21 kap. 2 § FB). Alltså kommer tingsrätten först och främst pröva huruvida domen kan följas på frivillig väg.

Först när det står klart att domen inte kommer följas på frivillig väg kommer domstolen ta beslut i frågan. Som jag beskrivit ovan är utgångspunkten att domen ska gälla och följas. I två fall kan domstolen besluta om att vägra verkställighet av domen:
> Det ena är att barnet själv motsätter sig umgänge, förutsatt att barnet har uppnått en viss ålder och mognad så att barnets vilja kan tas i beaktning (21 kap. 5 § FB)
> Det andra är att det har uppstått nya omständigheter som innebär att det är uppenbart att verkställigheten är oförenlig med barnets bästa (21 kap. 6 § FB)Av vad du beskrivit i frågan verkar barnets andra förälder mena på att det på grund av coronapandemin har uppstått nya omständigheter som gör att verkställigheten är oförenlig med barnets bästa. Det är i så fall på den punkten som det kommer få föras en argumentation. Kom ihåg att det alltid är barnets bästa som ska komma i första rummet.


Något som är värt att påpeka är att det innebär en viss ekonomisk risk att ansöka om verkställighet. Detta på grund av att den part som "förlorar" i målet i regel måste ersätta den andra partens rättegångskostnader, vilket kan bli kostsamt (21 kap. 13 § FB och 18 kap. 1 § RB).


Jag hoppas att detta har gett dig svar på din fråga. Har du någon annan fundering är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning,

Saga Sthen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (873)
2021-10-28 Barnets bästa är avgörande i en vårdnadstvist
2021-10-24 Påverkar en separation bland föräldrarna vårdnaden över barnen?
2021-10-18 Vad händer om man ger upp vårdnaden av sina barn?
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?

Alla besvarade frågor (96616)