Vad kan man göra när syskonet erhåller mer arv?

2018-10-28 i Förskott på arv
FRÅGA
Hej.Min Far och bror äger en 1000 hektars gård som funnits i familj i generationer. Min Bror fick i ett tidigare skede 49% av gården och jag fick en summa pengar som kompensation långt ,långt under värdet på likställande 25%. Min mamma har en revers igården sen tidigare då hon har köpt ut min Fars bröder på 60 talet. Nu ska min Far skänka resterande av gården till min Bror, med besittnings rätt i huset där han bor, fram tills hans död, så att jag inte ärver något. Han är gammal och sjuk, så nu till mina frågor. 1. Kan Far skänka gården till min Bror utan min mammas påskrift. 2. I fall gården skänks, finns det några som helst, möjligheter för mig att kunna få ut något i arv från gården i framtiden? 3. Mina föräldrar påstår att jag i alla fall ska bli lite kompenserad efter att dom dör då jag ska få det som kan finnas kvar i form av pengar och lösöre, hur fungerar det i så fall juridiskt ska det stå med i gåvohandlingen av gården. / Hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Fråga 1: Kan din far skänka gården utan din mors samtycke?
Förutsatt att dina föräldrar fortfarande är gifta blir svaret på frågan beroende av om gården är att anse som dina föräldrars gemensamma bostad eller inte. För att gården ska anses vara deras gemensamma bostad krävs att de bor där huvudsakligen. Det spelar alltså ingen roll att din mor inte äger någon del av gården. (7 kap. 4 § 1 p ÄktB)

Om gården är att anse som dina föräldrars gemensamma bostad får din far inte avhända sig, låta inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta denna utan din mors samtycke. (7 kap. 5 § 1 p ÄktB) Din far får alltså inte skänka gården till din bror utan din mors samtycke. Om din mor vägrar ge sitt samtycke kan din far vända sig till domstolen som då eventuellt kan besluta att åtgärden ska tillåtas ändå. (7 kap. 8 § ÄktB)

Om dina föräldrar däremot inte är gifta eller om gården inte är att anse som deras gemensamma bostad är din far fri att förfoga över gården som han önskar. (1 kap. 3 § ÄktB)

Fråga 2: Vad har du för möjligheter om gården skänks
För finns lagregler för att förhindra att en förälder ska kunna gynna en viss bröstarvinge på detta sätt.

Förskott på arv
För det första ses gåvan på de 49 % av gården som din bror erhöll i ett tidigare skede som förskott på arv förutsatt att det inte framgår av en gåvohandling eller på annat sätt att gåvan inte ska ses som förskott på arv. Detsamma gäller resten av gården om din bror även erhåller denna. Om gåvan/gåvorna ses som förskott på arv ska värdet av gåvan/gåvorna vid gåvotillfället avräknas mot din brors arvslott när era föräldrar har avlidit. (6 kap. 1 & 3 §§ ÄB) Om värdet av gåvan/gåvorna överstiger din brors arvslott är han dock inte är skyldig att återbära överskottet. (6 kap. 4 § ÄB)

En tillämpning av bestämmelsen medför att man vid era föräldrars bortgång räknar fram en kvarlåtenskap där gården inte finns med. Du och din bror har rätt till hälften var av kvarlåtenskapen men eftersom din bror redan har fått gården räknar man bort värdet av gården från hans arvslott. Eftersom gården troligen utgör en stor del av den kvarlåtenskapen som borde ha funnits medför en tillämpning av bestämmelsen antagligen att din bror redan anses ha erhållit sitt arv och att du erhåller all kvarlåtenskapen. Eftersom gården troligen utgjorde en större del än kvarlåtenskapen har alltså din bror fortfarande erhållit mer än dig eftersom han inte är skyldig att ge tillbaka den del av gården som överstiger hans arvslott. (se exempel nedan)

Förstärkt laglottsskydd
Det finns dock ytterligare en bestämmelse som kan komma att aktualiseras om gåvan/gåvorna medför att du inte får ut din laglott, dvs. hälften av din arvslott. Det finns här ett förstärkt laglottsskydd som kommer in och skyddar dig och din laglott om arvlåtaren under livstiden givit bort egendom på ett sådant sätt att gåvan är att likställa med testamente. (7 kap. 4 § ÄB) Så kan anses vara fallet om arvlåtaren skänker bort egendom på din dödsbädd eller ger bort egendom som denne har användning av fram till sin död.

Eftersom du skriver att din far nu vill skänka resten av gården till din bror men fortfarande ha besittningsrätt kan troligen det förstärkta laglottsskyddet komma in avseende i vart fall den senare gåvan. Troligen den första gåvan också eftersom din far har besittningsrätt till gården även avseende den gåvan. En tillämpning av bestämmelsen medför att man lägger till värdet av gården på kvarlåtenskapen och man räknar därefter ut din laglott, dvs. hälften av din arvslott. Din bror är då skyldig att återbära det värde som krävs för att du ska erhålla din laglott. (se exempel nedan)

Observera att du måste väcka talan om förstärkt laglottsskydd inom 1 år från bouppteckningen. (7 kap. 4 § 2 st ÄB)

Förenklat exempel:
I exemplet är gården värd 10 miljoner och dina föräldrar har övriga tillgångar på 2 miljoner.

Förskott på arv
Din bror har tidigare erhållit en del av gården (49 %) till ett värde av 5 miljoner. Gåvan ses som förskott på arv eftersom det inte framgår av en gåvohandling eller liknande att gåvan inte ska anses utgöra förskott på arv. Eftersom gåvan utgör förskott på arv ska den avräknas mot din brors arvslott när era föräldrar avlider. Din bror erhåller senare även resterande del av gården (51 %) till ett värde av 5 miljoner. Även den gåvan ses som förskott på arv.

När båda era föräldrar har avlidit utgör kvarlåtenskapen 2 miljoner. Du och din brors arvslotter är då 1 miljon vardera. Din bror har erhållit förskott på arv till ett värde av 10 miljoner vilket ska avräknas mot hans arvslott. (även gåvan till dig ska avräknas mot din arvslott) Din brors arvslott är 1 miljon och han har således erhållit ett överskott på 9 miljoner vilket han inte är skyldig att återbära.

Eftersom hans förskott avräknas tillfaller hela kvarlåtenskapen på 2 miljoner dig (beroende på vad du fick för förskott). Din bror får behålla gården på 10 miljoner.

Förstärkt laglottsskydd
Avseende båda gåvorna kan du troligen åberopa det förstärkta laglottsskyddet. Gårdens värde ska då hypotetiskt läggas till kvarlåtenskapen och kvarlåtenskapen blir då: 2 miljoner + 10 miljoner = 12 miljoner.

Du och din brors arvslotter är 6 miljoner vardera och era laglotter är 3 miljoner. Du har således rätt till 3 miljoner. Eftersom det i praktiken endast finns 2 miljoner blir din bror skyldig att återbära 1 miljon.

Du erhåller således 3 miljoner och din bror får behålla gården men utge 1 miljon till dig.

Fråga 3: Du ska bli kompenserad, hur fungerar det juridiskt?
Att dina föräldrar pratar om att du ska bli kompenserad i lösöre och pengar illustreras med exemplet ovan. Som du kan se kan du alltså inte bli fullt kompenserad och din bror kommer att ha erhållit mer än dig.

På förhand finns det inte så mycket som ni kan göra. Dina föräldrar skulle för tydlighetens skull kunna skriva ett testamente som stadgar att du ska erhålla all kvarlåtenskap efter dem eftersom din bror erhållit gården som förskott på arv.

Om det i gåvobreven eller på något annat sätt framgår att gåvorna inte ska ses som förskott på arv finns det dessvärre inte något som du kan göra åt det. Gåvorna träffas dock troligen av det förstärkta laglottsskyddet vilket ger dig rätt till din laglott, se ovan.

Om du och din bror som arvingar sedan inte kommer överens efter dödsfallen kan ni ta hjälp av en boutredningsman. (19 kap. 1 § ÄB) Det som du själv behöver tänka på att du måste väcka talan om förstärkt laglottsskydd inom 1 år från bouppteckningen om du vill göra det gällande. (7 kap. 4 § 2 st ÄB) Annars förlorar du denna rätt.

Hoppas detta besvarade dina frågor och gav klarhet i rättsläget! Om inte eller om något är otydligt är du varmt välkommen att kontakt mig på min mail: felicia.lundgren@lawline.se. Om du är intresserad av efterföljande telefonrådgivning får du också gärna kontakta mig på min mail så bokar vi in en tid.

Med vänlig hälsning,

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll