Vad kan man göra när samarbetssvårigheter föreligger mellan föräldrar?

2021-05-08 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Jag och min ex har haft samarbetssvårigheter sedan separationen fleta. Vi befinner oss i en vårdnadstvist, har gått på samarbetssamtal och medling utan resultat. Jag har sökt om ensam vårdnad för att kunna ta beslut ang. ett av våra barn med omfattande behov av vård och stöd, vilket ex ofta motsätter sig. Ett av de största problemen är ex ovilja att kommunicera kring frågor som rör barn. Vi kan inte diskutera als och han vägrar att svara enkla sakliga frågor. Även under tiden som tvisten har pågått, har ex fortsatt vägrat att svara sakliga frågor ang. medicinska beslut, när barnen är lediga på lov osv och blandar in problem som vi vuxna har. Jag vill ha en förändring till detta oberoende vårdnadsfrågan men även för att underlätta mitt arbete att följa upp och dokumentera. Jag har tidigare försökt att få kommunikationen att ske via en kanal, flytta från sms/sociala medier till mail, krävt att kommunikationen bara handlar om barn och allt sker skriftligt, men det fortfarande väldigt stökigt och svårt att följa och ex avviker från detta ofta.Jag har hört om föräldraappar som Our Family Wizard som är designade precis för detta syfte, men det är omöjligt att få ex att gå med på det frivilligt. Därmed måste jag få det beslutat av rätten. Finns det möjlighet att rätten gör ett beslut om att använda föräldraapp eller vilka alternativ kan ni rekommendera?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Vårdnad om barn regleras i föräldrabalken (FB).

Ensam vårdnad på grund av samarbetssvårigheter

Jag tolkar din fråga som att ni har en pågående vårdnadstvist. Vid alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas särskilt avseende vid risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Dessutom ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § FB). Man kan, precis som du verkar ha gjort, ansöka om ensam vårdnad av barn (6 kap. 5 § första stycket FB). Vid bedömningen av om vårdnaden skall vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna skall rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det (6 kap. 5 § andra stycket FB). Eftersom du och ditt ex, på grund av dennes beteende, har samarbetssvårigheter så är det något som talar för att du ska få ensam vårdnad. Beträffande barnet med vårdbehov bör det dessutom betraktas vara enligt barnets bästa, eftersom du skriver att kommunikationsproblemen leder till svårigheter med att ge barnet rätt vård och stöd, vilket i längden kan innebära att barnet far illa (jfr 6 kap. 2 a § FB).

Generellt sett anses dock gemensam vårdnad vara det bästa för barnet, och det krävs i regel mycket för att samarbetssvårigheter ska ligga till grund från en avvikelse från detta. Till exempel får det inte handla om samarbetssvårigheter av övergående natur, utan samarbetet ska ha varit i princip obefintligt under lång tid. Varje vårdnadstvist är dock unik, och om det faktiskt påverkar barnet/barnen negativt så är det inte omöjligt att ett beslut om ensam vårdnad fattas av domstolen. Det görs således en bedömning av barnets bästa i varje specifikt fall.

Vad kan man göra för att underlätta samarbetssvårigheter?

Föräldrar som har svårt att komma överens om barnets tillvaro har möjlighet att få hjälp hos familjerätten (som är en del av socialtjänsten) i kommunen. Familjerätten kan anordna så kallade samarbetssamtal, där överenskommelser när det gäller vårdnad, boende och umgänge försöker nås. De kan också hjälpa till att skriva ett avtal i enlighet med er överenskommelse, och om avtalet i fråga godkänns av socialnämnden blir det juridiskt bindande, liksom en dom från tingsrätten. I ditt fall verkar detta dock inte ha fungerat. Domstolen kommer inte att fatta något beslut angående användning av olika appar för att underlätta kommunikationen. Det du istället kan göra är att ta hjälp av ett juridiskt ombud för att se över situationen och möjligheterna att nå en lösning. Ombudet kan därefter kontakta motparten och föreslå ett förslag på en lösning och diskutera om saken. Dessutom kan ombudet också hjälpa till med att upprätta ett avtal i enlighet med den överenskommelse som nås. På så sätt får du ett juridiskt bindande avtal rörande hur kommunikationen er emellan ska skötas.

Sammanfattning och råd

Samarbetssvårigheterna kan tala till din fördel i vårdnadstvisten och leda till att du får ensam vårdnad. Förutom detta kan familjerätten bistå med så kallade samarbetssamtal. Detta verkar emellertid inte ha fungerat i ert fall. Det du kan göra istället är att ta kontakt med ett juridiskt ombud som kan hjälpa dig i frågan och få till stånd ett avtal om hur samarbetet ska fungera er föräldrar emellan, till exempel rörande användandet av olika appar för att underlätta kommunikationen.

Skulle du ha några frågor rörande mitt svar är du varmt välkommen att höra av dig till mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (844)
2021-06-17 Fullmakt om vårdnad av barn
2021-06-07 Kan en förälder att hindra den andra föräldern från att träffa en ny partner och presentera hen inför barnet?
2021-06-04 Kan jag flytta trots gemensam vårdnad?
2021-05-31 Barnets boende efter en skilsmässa

Alla besvarade frågor (93181)