Vad kan man göra när man felbehandlas i fängelset?

2021-08-16 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Jag har en anhörig vän som sitter fängslad på en anstalt. Den intagne anhöriga trivs inte och har det väldigt tufft i sin avdelning. Han känner sig hotad och pressad av dem andra intagna. Han har själv bett om förflyttning men han blir ignorerad. Vad har han rätt till? Vem ska han vända sig till när personalen på fängelset ignorerar hans problem?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om din väns rättigheter:

Det allmänna ska trygga rätten till goda förutsättningar för hälsa, se 1 kap. 2 § andra stycket i regeringsformen. Detta innebär att kriminalvårdarna, som arbetar för staten, har ett ansvar att se till så din väns rättigheter tillvaratas. Din vän ska inte behöva känna sig hotad, pressad eller ignorerad i fängelset.

Omständigheter som kan påverka bedömningen:

Detta är en komplex fråga som träffas av många olika bestämmelser, vilket gör det svårt att ge dig ett kort svar. I 2 kap. i Kriminalvårdens föreskrifter och allmänna råd om fängelse (FARK), står det att hänsyn ska tas till varje enskilt fall när det kommer till frågor som rör placering. Jag vet dock inte så mycket om det enskilda fallet. Jag ska göra mitt bästa för att besvara din fråga, men svarets relevans kan komma att påverkas eftersom din fråga inte säger något om fängelsestraffets längd, fängelsets säkerhetsklass, vad det är för typ av hot din vän är utsatt för, eller om din vän redan har skickat in en skriftlig ansökan om förflyttning. Allt detta utgör nämligen omständigheter som kan ändra utfallet.

Om möjlighet till eget utrymme:

Om din vän blir utsatt för hot, föreligger en risk för hans säkerhet. Fängelselagen klargör att han i så fall får hållas avskild från andra personer som sitter i fängelset, se 6 kap. 5 § och 6 kap. 7 § andra punkten i fängelselagen.

Om möjlighet till förflyttning:

Alla intagna finner det dock inte hjälpsamt att isoleras ytterligare, och av din fråga framgår det att din vän i första hand bett om en förflyttning. Jag tänker nu utreda möjligheten till detta.

1. Fängelset ska utreda din väns behov av stöd och kontroll, se 6 § fängelseförordningen.

2. Vid beslut om placering ska hänsyn tas till vad som utgör en lämplig sammansättning av intagna, se 10 § andra punkten i fängelseförordningen.

3. Vid beslut om placering ska hänsyn även tas till vad som kan motverka negativa konsekvenser av frihetsberövandet, se 2 kap. 2 § FARK. Hot och press i fängelset utgör exempel på negativa konsekvenser, som motarbetar det straffrättsliga syftet.

4. Din väns behov av omvårdnad spelar också roll i bedömningen om placering, se 2 kap. 1 § andra stycket i fängelselagen.

5. Din väns förflyttningsförfrågan kan dessutom tolkas mot bakgrund av att fängelsestraffets genomförande ska utformas i samråd med honom, se 1 kap. 5 § tredje stycket i fängelselagen.

6. Din väns upplevelser visar att han har ett större behov av omvårdnad än vad fängelset lyckas tillgodose. Beslutet om placering kan därför komma att påverkas, se 2 kap. 3 § FARK.

Vad du kan göra:

Om din vän blir utsatt för hot av någon, kan han anmäla detta till polisen, se 4 kap. 5 § brottsbalken. När det kommer till frågan om placering, kan han i första hand göra en ansökan om förflyttning hos Kriminalvården. Din vän kan fråga en kontaktperson (t.ex frivårdsinspektör) på fängelset om hur han ska gå tillväga med detta. Kriminalvården kommer ta ett beslut i frågan, som din vän i sin tur kan begära en omprövning av, se 14 kap. 2 § fängelselagen. En ansökan om omprövning ska vara skriftlig och ha kommit in till Kriminalvården inom tre veckor från den dag då din vän får ta del av det första beslutet, se 14 kap. 3 § fängelselagen.

Om omprövningen hos Kriminalvården inte resulterar i en beviljad förflyttningsförfrågan, kan din vän vända sig till en förvaltningsdomstol för att pröva ärendet, se 14 kap. 1 § fängelselagen. Det kan vara bra att veta att din vän vid det laget ska ha fått en klargörande motivering från Kriminalvården om beslutet som tagits från deras håll, se 32 § förvaltningslagen.

Vad din vän kan göra ifall personalen på fängelset ignorerar honom:

Det går att göra en polisanmälan om tjänstefel ifall personalen ignorerar din vän och inte låter honom ansöka om förflyttning, se 20 kap. 1 § brottsbalken. Det är även möjligt att göra en JO-anmälan som kan riktas mot Kriminalvården som myndighet, eller mot en tjänsteman på Kriminalvården.

Din vän har såklart rätt till sjukvård, vilket innefattar en samtalskontakt ifall han vill prata med någon om vad han går igenom, se 25 § fängelseförordningen. Eftersom genomförandet av fängelsestraffet ska planeras i samverkan med berörda, kan ett utlåtande från någon som jobbar inom vården beaktas i placeringsbedömningen och på så sätt bidra till vad din vän önskar. En annan möjlighet till personligt stöd för din vän, kan vara en så kallad förtroendeman. Detta kan han få tillgång till ifall han är långtidsdömd, se 8 § fängelseförordningen.

Jag hoppas verkligen det löser sig med situationen.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Anahita Harati
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96515)