Vad kan man få för straff för narkotikabrott?

Hej, jag blev gripen för någon dag sen och dom hittade påsar med amfetamin på mig och 2 kapslar elvanse och en gramvåg hemma hos mig. Är i nuläget misstänkt för narkotika för överlåtelse, narkotikabrott, ringa narkotikabrott för jag visade positivt på thc i urinprov. Jag är 18 år och ostraffad sedan tidigare. Vad kan jag förvänta mig för straff?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar det så är du misstänkt för ett fall av narkotikabrott av normalgraden på grund av innehav i överlåtelsesyfte, och ett fall av ringa narkotikabrott på grund av eget bruk. Jag kommer börja med att förklara straffskalan för brotten, sedan vad brotten i sig är värda på den skalan, och slutligen vilken påföljd du kan få för detta.

Straffskalan

Straffskalan för ringa narkotikabrott är dagsböter eller fängelse högst sex månader (2§ narkotikastrafflagen). Straffskalan för narkotikabrott av normalgraden är fängelse lägst 14 dagar och högst tre år (1§ narkotikastrafflagen).

Straffvärdet

Straffvärdet för ringa narkotikabrott eget bruk är nästan uteslutande dagsböter. Åklagaren har tagit fram en bötespraxis som säger att eget bruk av narkotika, oavsett substans och mängd, ska motsvara 30 dagsböter. Men då du också är misstänkt för narkotikabrott av normalgraden kommer straffet inte stanna på bötesnivå om du blir dömd för detta, då det inte finns böter i straffskalan för narkotikabrott av normalgraden. Det är svårt för mig att säga vad straffvärdet för ditt brott är, då det beror på mängden narkotika som du innehaft. Är innehavet 10g motsvarar det ungefär en månads fängelse, är innehavet 15g motsvarar det 2 månader, 25g motsvarar 3 månader, 40 g motsvarar 4 månader, och så vidare. Straffet kan även skärpas om man innehaft i överlåtelsesyfte. Det ringa brottet kommer alltså inte ha så stor betydelse för straffvärdet, om du blir dömd för narkotikabrott av normalgraden. Straffvärdet kan också sänkas på grund av ungdomsrabatten då du endast är 18 år (29 kap. 7§ brottsbalken). För en 18 åring brukar straffvärdet motsvara hälften av straffvärdet för en vuxen.

Påföljd

Straffvärdet ligger enligt ovan resonemang förmodligen på några månaders fängelse, och med ungdomsrabatten kan den till och med hamna på bötesnivå. Utgångspunkten är dock att om man fyllt 18 år, ska man endast ådömas ungdomspåföljder i särskilda fall. Rätten ska i första hand vid valet av påföljd fästa särskilt avseende vid omständigheter som talar för en lindrigare påföljd än fängelse (30 kap. 4§ brottsbalken). Skäl som talar för fängelse är huvudsakligen brottets straffvärde och art, samt om den tilltalade tidigare är straffad. Narkotikabrott är ett artbrott, vilket innebär att lagstiftaren anser att det finns en tung presumtion för fängelse. Praxis har även sagt att när man döms för innehav i överlåtelsesyfte, ska det mer till för att undvika fängelsestraffet, än om innehavet var för eget bruk. Men då det är första gången du döms, och du dessutom är 18 år, finns det chans att få annat straff än fängelse. Begår man brott innan man fyllt 21 år får man endast dömas till fängelse om det med hänsyn till gärningens straffvärde finns särskilda skäl för det (30 kap. 5§ andra stycket brottsbalken). Då blir istället följande påföljder möjliga:

Villkorlig dom innebär en typ av varning, och om man begår ytterligare brottslighet inom 2 år kan straffet omvandlas till ett fängelsestraff. Villkorlig dom kan kombineras med böter och i vissa fall samhällstjänst (30 kap. 7§ brottsbalken). Villkorlig dom kan man få om det saknas skäl att tro att man kommer återfalla i brottslighet, och om man inte tidigare är dömd. Narkotikabrott, särskilt eget bruk, innebär oftast att det finns risk för återfall i brottslighet, då denna brottslighet är förenad med viss missbruksproblematik.

Skyddstillsyn har en övervakningsperiod om tre år, och innebär att man ibland kombinerar det med ett behandlingsprogram, att man får komma och samtala några gånger i månaden eller genomgå olika brottsavvärjande program och liknande. Detta är en mer sannolik påföljd för dig, då det ofta ges till folk med kanske missbruksproblematik där det finns anledning att tro att behandling kan hjälpa (30 kap. 9§ brottsbalken). Även skyddstillsynen kan kombineras med samhällstjänst för att skärpa straffet. Om straffvärdet inte är så lågt, finns det utrymme att ge en skyddstillsyn istället för ett fängelsestraff (NJA 2012 s. 650).

Sammanfattningsvis

Det är svårt att säga vad straffvärdet för dina brott är exakt, då jag inte vet hur mycket narkotika du innehaft. Men det finns en stark fängelsepresumtion för narkotikabrott, speciellt i överlåtelsesyfte. Straffvärdet skulle jag gissningsvis säga ligga på kring några månaders fängelse, beroende på mängden narkotika. Dock är det första gången du döms för brott och du är dessutom 18 år, så det finns chans att du slipper fängelse och istället skulle få en skyddstillsyn. Beroende på hur mycket narkotika du innehaft finns det även en liten chans att straffet stannar på böter, på grund av din ungdomsrabatt.

Jag är ledsen att jag inte kan ge dig ett mer exakt svar. Men hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo