Vad kan man avtala om muntligt vid en fastighetsaffär?

FRÅGA
Hej!Vad kan man avtala om muntligt vid en fastighetsaffär?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Regler om köp av fast egendom finns i 4 kap. jordabalken (JB). Regler om ingående av avtal finns i avtalslagen (AvtL).

Huvudregeln i svensk avtalsrätt är att avtal kan ingås formlöst. Det innebär att ett avtal kan vara skriftligt eller muntligt. Däremot gäller denna utgångspunkt inte om det finns ett formkrav i annan lag (1 § tredje stycket AvtL). För fastighetsköp finns det ett formkrav som innebär att vissa krav måste finnas med i köpehandlingen för att den ska vara giltig.

Köp av fast egendom sluts genom upprättande av en köpehandling som både säljaren och köparen måste skriva under. Köpehandlingen skall innehålla en uppgift om köpeskilling och en förklaring av säljaren att egendomen överlåtes på köparen (4 kap. 1 § första stycket JB).

Kraven på ett rättsligt bindande fastighetsköp är alltså: 1. Skriftlig köpehandling, 2. Undertecknad av köpare och säljare, 3. Uppgift om pris i kontraktet, 4. Överlåtelseförklaring.

Enligt 4 kap. 1 § tredje stycket JB är köpet ogiltigt om det inte uppfyller ovan nämnda kriterier.

Sammanfattning

Eftersom det finns formkrav för köp av fast egendom kan man inte avtala muntligt om köp av fastighet. Man kan inte heller ingå muntliga löften om köp av fastighet, eftersom dessa löften inte är rättsligt bindande på grund av formkraven i jordabalken.

Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köp och hyra av fastighet (270)
2021-02-17 Hur gör jag för att min särbo ska kunna köpa in sig i min fastighet?
2021-02-12 Kan man ångra en fastighetsförsäljning?
2021-02-08 Överlåtelse av fastighet till sambo
2021-02-06 Ofullständig fråga

Alla besvarade frågor (89823)