Vad kan kostnaden för att köpa ut någon från gemensam bostad bli och hur går det till?

FRÅGA
Hej!Hittar inte riktigt svaret på denna fråga i forumet.Jag och sambon sedan 5 år ska gå isär,Hon flyttar till hyresrätt och jag bor kvar i villan som jag äger till 100%.Villan är värderad till 4 miljoner och jag gick in med 2 milj kontant vid köp, resterande 2 milj är lån där vi båda står på lånet.Vad blir min totala kostnad för att köpa ut henne ur huset?Mycket tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du önskar att lösa ut din ex-sambo från den villa ni idag bor i. Du har tre sätt att gå tillväga: 1. genom bodelning 2. samägandelag och 3. avtal.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vad samboegendom är och hur ägandeförhållandena ser ut huruvida villan klassificeras som samboegendom eller om ni innehar villan med samäganderätt. Slutligen kommer jag ge dig några kommentarer på vad man bör beakta vid fastställandet av belopp för utköp.

Din fråga regleras i sambolagen (samboL) och samäganderättslagen (samäL).

Vad utgör samboegendom och hur sker en bodelning?

Samboegendom är gemensam bostad eller bohag (3 § samboL). Med gemensam bostad förstås bostad som har köpts in i syfte av att samborna ska bruka den gemensamt och att det inte utgör en fritidsfastighet, dvs den ska innehas för bostadsändamål. Med gemensamt bohag förstås möbler, inredning och annat som "inte ser märkligt ut i ett vardagsrum", som köpts in för gemensamt bruk.

Det är alltså inte helt självklart huruvida er bostad bör betraktas som samboegendom eller inte. Men om det är så att ni köpt villan medans ni varit tillsammans och att det gjorts i syfte av att ni båda ska bruka den och bo där så kan den utgöra samboegendom.

I sammanhanget är det även viktigt att belysa att bostaden kan utgöra samboegendom genom s.k "dold samäganderätt". Det innebär att även om du "på papper" framstår som ägare så kan ändå din sambo ha ett giltigt anspråk på bostaden. Dold samäganderätt föreligger om villan köpts för gemensamt ändamål, din partner har "underlättat förvärvet" ekonomiskt och att du utåt sett (på papper) framstår som ägare.

Om villan utgör samboegendom ska den tas upp i en eventuell bodelning. Bodelning mellan sambos sker enbart om någon av samborna begär det (8 § samboL).

Bodelning i samboförhållande

Vid en bodelning ska det gemensamma bohaget och bostaden läggas samman. Det ska ske en avräkning för skulder (13 § första st samboL). Värdet på samboegendomen efter avdrag om skulder ska likadelas (14 § samboL). Fördelningen sker genom lotter, där ingår all samboegendom således beror beloppet för att köpa ut din sambo på hur stor hennes lott på fastigheten är (16 § samboL).

Kan fastigheten ägas med samäganderätt?

Fastigheten kan även innehas med samäganderätt. Det innebär att ni innehar ideella andelar i fastigheten. En ideell andel är en hypotetisk del i huset, det vore svårt att dela upp andelarna om de vore fysiska delar i huset. Om det saknas avtal hur ni delat upp ägandeskapet så är utgångspunkten att ni äger lika mycket vardera. (jfr 1 § samäL)

Således blir beloppet för att köpa ut din ex-sambo halva beloppet av marknadsvärdet.

Kan ni reglera situationen genom avtal?

I dessa situationer är det mest förmånliga att få till stånd en överenskommelse. Ni kan fritt reglera den uppkomna situationen genom avtal om ni önskar. Jag har enbart redogjort för de legala reglerna kring samboegendom och samägandeskap.

Vad gäller angående lånet?

Huvudregeln är att det alltid krävs borgenärens (långivarens) samtycke innan man övertar ett lån från någon annan som är betalningsskyldig. Min rekommendation är att kontakta banken för att förvissa er hur de vill reglera lånen.

Slutsats

Utifrån min redogörelse ovan har jag berättat översiktligt hur man legalt kan beräkna hur mycket du behöver betala. Vid en bodelning tas det hänsyn till samboegendom och beloppet kan variera beroende på hur era respektive förmögenhetsförhållande ser ut. Om det innehas med samäganderätt så är utgångspunkten att ni äger halva huset vardera och beloppet blir utefter det.

Hoppas du fick svar på din fråga,

Mvh

André Blomquist
Fick du svar på din fråga?