Vad kan jag göra om Migrationsverket har fått ett föreläggande av Migrationsdomstolen att snarast avgöra mitt ärende?

2019-03-27 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej !Migrationsdomstolen har förelagt migrationsverket att snarast avgöra mitt ärende och en månad sen ringde jag till migrationsverket , de sa att de hade inte börjat än att handlägga mitt ärende och de visste inte när de skulle börja .Till vem Kan man vända sig ?Kan man anmäla dem?Vad Kan man göra om migrationsverket ville inte börja att handlägga ärendet på grund att de har en lång kö?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det verkar som att du till att börja med har gjort en skriftlig begäran till Migrationsmyndigheten att den ska avgöra ditt ärende. En sådan begäran kan göras av en enskild part när dennes ärende inte har avgjorts av myndigheten senast inom sex månader från ärendets inledande. Det jag nu beskrivit är ett ärende om långsam handläggning och själva rättsinstitutet kallas för dröjsmålstalan och finns i 12 § förvaltningslagen (FL).

Migrationsverket ska då i sin tur inom fyra veckor från att begäran kom in å ena sidan avgöra ärendet eller å andra sidan avslå din begäran om att ärendet ska avgöras.

I ditt fall måste din begäran ha blivit avslagen eftersom det då finns möjlighet att överklaga detta beslut till den domstol som är behörig att pröva överklagandet, det vill säga Migrationsdomstolen i ditt fall (12 § andra stycket FL).

Migrationsdomstolen prövar om migrationsverket har haft godtagbara skäl att vänta så länge med att avgöra ditt ärende. I ditt fall har den inte ansett att det funnit sådana skäl, alltså blev din talan bifallen. I 49 § FL framkommer att migrationsdomstolen då ska besluta att förelägga migrationsverket att snarast eller inom viss tid avgöra ditt ärende. I ditt fall har ingen särskild tid angetts, utan ditt ärende ska avgöras snarast.

Uttrycket snarast innebär enligt propositionen till förvaltningslagen (Prop. 2016/17:180 s. 338) att det ställs särskilda krav på myndigheten att prioritera handläggningen för att undvika ytterligare fördröjningar i ett ärende där avgörandet redan dröjt oskäligt länge, så som i ditt ärende.

Sammanfattningsvis går det att konstatera att migrationsverket nu är under press att avgöra ditt ärende. Exakt när det kommer ske kan jag inte uttala mig om. I och med att ditt ärende ska prioriteras bedömer jag att myndigheten inte kan skylla en lång handläggningstid på att det är lång kö.

Du frågar om det går att anmäla myndigheten. Institutet dröjsmålstalan är ett sätt att få ett avgörande i sitt ärende påskyndat. Denna möjlighet i förvaltningslagen är ny år 2019. Enligt 12 § FL stycke 3 får en sådan talan bara föras en gång under ärendets handläggning. Det går alltså inte att starta en ny dröjsmålstalan i samma ärende.

Om avgörandet fortsätter att dröja finns det möjlighet att göra en anmälan till Justitieombudsmannen som bl.a. har i uppgift att granska att myndigheter iakttar saklighet och opartiskhet i sin ärendehandläggning och ser till att mänskliga rättigheter inte åsidosätts i den offentliga verksamheten. JO kan välja att ta upp en anmälan från allmänheten till granskning om den känner att det är påkallat (5 § lag om instruktion för Riksdagens ombudsmän). JO:s ärenden avgörs genom beslut där de påtalar att en åtgärd av myndigheten åsidosätter lag eller på annat sätt är olämplig (6 § lag om instruktion för Riksdagens ombudsmän).

Jag hoppas att ditt ärende blir avgjort så snabbt som möjligt!

Med vänliga hälsningar

Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (502)
2020-02-28 Överklagande av beslut om yrkeslegitimation
2020-02-26 Okej att ställa ledande frågor vid biståndshandläggning?
2020-02-26 Överklagan enligt förvaltningslagen vs. kommunallagen
2020-02-25 Tolkning av rättsfall rörande bistånd enligt Socialtjänstlagen

Alla besvarade frågor (77576)