Vad kan jag göra om jag inte vill ha kontakt med mitt barn?

2019-05-29 i Barnrätt
FRÅGA
Jag träffade en kvinna och vi umgicks, och hon råkade bli gravid.Vi hade sedan innan konstaterat att ingen av oss vill ha barn men när hon blev gravid så ville hon inte göra abort.Jag vill inte ha detta barn, jag vill inte ha något att göra med detta Jag förstår att jag måste betala underhåll men jag vill bara försvinna bort och aldrig behöva träffa barnet eller dess mamma.Vad har jag för val?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om du kommer behöva ta ansvar för barnet och hur du ska gå till väga, vilket mitt svar därmed kommer att utgå ifrån. Lagstiftning kring förhållandet mellan barn och föräldrar regleras i föräldrabalken (FB) och därför kommer mitt svar grunda sig därifrån.

Frågor som rör barn utreds alltid efter vad som är barnets bästa, vilket även mitt svar till dig kommer att göra, enligt 6 kap. 2a § FB.

Fastställande av faderskap

Huvudregeln säger att du ska antas som barnets pappa, till dess att motsatsen är bevisad, enligt 1 kap. 1 § FB. Det är endast domstolen som kan fastställa undantag från faderskapet, enligt 1 kap. 2 § FB. Vidare har även socialtjänsten i din kommun en skyldighet att försöka utreda om du är pappa till barnet och se till att faderskapet fastställs, 2 kap. 1 § FB. Vanligen sker fastställande av faderskap genom att pappan bekräftar faderskapet. Detta ska göras skriftligt och bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska sedan godkännas av socialnämnden samt av modern, enligt formkraven för fastställande av faderskap i 1 kap. 4 § FB.

Vårdnadshavare

Utifrån informationen i din fråga kommer du inte att bli vårdnadshavare till ditt barn, eftersom du och kvinnan inte verkar vara gifta med varandra, vilket gör att kvinnan kommer att bli ensam vårdnadshavare för barnet, om inte du fyller i en blankett om att få bli det, enligt 6 kap. 3 § FB. Vårdanden om ett barn innefattar rätten och skyldigheten att besluta om barnets personliga angelägenheter. Detta innebär att du inte kommer ha rätt att besluta om barnets personliga angelägenheter, om du inte är barnets vårdnadshavare, enligt 6 kap. 11 § FB.

Om du och kvinnan som du nämner i din fråga, inte skulle komma överens om vårdanden över barnet, ska rätten besluta om vårdanden för ert barn ska vara ensam eller gemensam, enligt 6 kap. 5 § FB. Denna bedömning ska såklart avgöras efter barnets bästa, 6 kap. 2a § FB. En orsak för att rätten skulle kunna döma ena föräldern till ensam vårdnad är om den andra föräldern har gjort sig skyldig till försummelse eller missbruk gällande sin omsorg om barnet, enligt 6 kap 7 § FB.

Förtydligande om skillnad mellan vårdnadshavare och förälder

Vårdnadshavaren för barnet är därmed den som har den rättsliga (juridiska) vårdanden över barnet och ska till att barnets personliga behov blir tillgodosedda.

Den som är förälder har inte vårdanden om sitt barn och har därmed inte ansvar på samma sätt som en vårdnadshavare. Detta innebär att en förälder inte har samma rättigheter som vårdnadshavaren, vad gäller att få veta barnets personliga uppgifter eller information. Den som inte har vårdnaden om ett barn, blir därför begränsad till information som gäller barnet.

Underhållsskyldighet för föräldrar

När ditt faderskap är fastställt är du skyldig att betala underhåll åt barnet. Underhållet som du ska betala bestäms utifrån barnets behov och din ekonomiska förmåga. Barnet ska ha samma ekonomiska levnadsstandard som sina föräldrar. En förälderns underhållsskyldighet består trots att föräldern inte har vårdanden om barnet eller om barnet bor varaktigt hos någon av föräldrarna, enligt 7 kap. 2 § FB. Din skyldighet att betala underhåll står fast till dess att barnet fyller 18 år, eller till dess att barnet fyllt 21 år och går i skolan, enligt 7 kap. 1 § FB.

Underhållsbidrag

Underhållsbidraget som du som förälder ska betala fastställs genom dom eller avtal, 7 kap. 2 § FB. Du och mamman till barnet kan själva skriva ett avtal om underhållsbidraget, i de fall ni kommer överens. På försäkringskassans hemsida finns hjälp och verktyg för att beräkna vad som är och kan anses som ett rimligt underhållsbidrag, utifrån er samlade ekonomiska förmåga. Här blir omständigheter som era löner och barnets boende avgörande.

Om ni inte kommer överens om vad du ska betala i underhållsbidrag kan det fastställas genom dom. Om så är fallet, ska någon av er föräldrar väcka talan om att ge/få underhållsbidrag till ert barn. Talan ska väckas i den ort som motparten bor i, enligt 7 kap. 12 § FB. Så om du väcker talan för underhållsbidrag, ska du göra det i den ort som mamman bor i. Men om mamman till barnet väcker talan, ska det göras i den ort där du bor i. Om ni bor i samma ort, blir det i den orten som talan väcks.

Underhållsstöd

Försäkringskassan betalar ut underhållsstöd när en förälder inte betalar ut det underhållsbidrag som denne ska göra enligt överenskommelse eller dom. Underhållsstöd betalas ut till barn vars föräldrar inte bor tillsammans, enligt 17 kap. 2 § FB. Underhållsstödet är på ett fast månadsbelopp. Underhållsstöd söks via försäkringskassan.

Barnets rätt till umgänge

Angående vårdnad och speciellt umgänge anses det bästa för barnet att få spendera tid med båda sina föräldrar. Barnet har rätt att få veta vem dennes föräldrar är och få umgås med dessa, enligt 6 kap. 2a § FB. Observera att det är barnet som har rätt till umgänge med föräldern och inte föräldern som har rätt till umgänge med barnet.

Utifrån informationen i din fråga verkar det som att du inte vill träffa ditt barn, vilket troligtvis kommer leda till att det inte ses som barnets bästa att träffa dig. Jag råder dig dock att tänka för barnets bästa och dennes behov först, det vill säga att arbeta för en fungerande relation och en närvarande förälder, då det skulle vara det bästa för barnet.

Sammanfattande svar och råd

För att knyta ihop säcken och ge ett sammanfattat råd, bör du se och agera utifrån vad som i ert fall är bäst för barnet. Kommer barnets bästa verkligen vara att du inte ska ha någon kontakt med barnet eller dess mamma? Från ett utomstående och juridiskt perspektiv är det bästa för barnet att ha kontakt med båda sina föräldrar, vilket barnet även har rätt i. Kontakt med barnet eller inte kommer du oavsett vara skyldig att utge underhållsbidrag för barnet, utifrån din och mammans ekonomiska förmåga samt barnets behov. Detta då du som förälder har en underhållsskyldighet för barnet.

Det är försåtligt att du befinner dig i en svår situation. Men som ett sista råd, uppmanar jag dig till att fundera över situationen ännu en gång och sedan fatta ett beslut efter vad som är bäst för barnet. Är barnets bästa verkligen att inte ha någon kontakt med sin pappa?

Vänligen,

Maja Trygg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1461)
2020-05-31 Vårdnadshavare vägrar lämna ifrån sig barnen, umgängessabotage
2020-05-31 Får barnet bestämma hur ofta barnet träffar umgängesföräldern?
2020-05-31 Kan jag utöka umgängestiden?
2020-05-31 Får en vårdnadshavare själv bestämma vem som ska hämta på förskolan?

Alla besvarade frågor (80638)