Vad kan jag göra om hyresgästen inte betalar hyra under uppsägningstiden?

2021-01-06 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej har hyrt ut vår hyresrätt med värdens godkännande. Hyresgästen har sagt upp avtalet och hyran uteblivit trots att han enligt avtal har 3 månaders uppsägning. Hur kan vi gå vidare? Har vi rätt få in i lägenheten?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att ni har hyrt ut er hyresrätt i andra hand, och att hyresgästen inte vill betala hyra under uppsägningstiden, som är tre månader enligt hyresavtalet. Jag tolkar frågan som att ni hyrt ut lägenheten på obestämd tid och har avtalat om tre månaders uppsägningstid. Regler om hyra finns i 12 kap. jordabalken (JB). Regler om betalningsföreläggande finns i lag om betalningsföreläggande och handräckning.

När upphör ett hyresavtal att gälla?

Hyresavtal gäller som utgångspunkt för obestämd tid och måste sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § första stycket JB). Hyresavtal som ingås på bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens utgång om inte annat avtalats. Om hyresförhållandet varat mer än nio månader i följd krävs uppsägning för att avtalet ska upphöra att gälla. (12 kap. 3 § andra stycket JB).

Hyresavtal som gäller för obestämd tid kan sägas upp vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen när avtalet avser en bostadslägenhet (12 kap. 4 § första stycket JB). En bostadslägenhet är en lägenhet som är används som bostad. I praktiken innebär detta att den lagstadgade uppsägningstiden för uthyrning på obestämd tid är tre månader.

Uppsägningstiden för hyresavtal som gäller för bestämd tid varierar beroende på hur länge hyrestiden varat (12 kap. 4 § andra stycket JB).

Vad kan jag göra om hyresgästen inte betalar hyra under uppsägningstiden?

Hyresgästen har en skuld till er så länge han inte betalar den hyra han är skyldig er. Ni kan ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten för att få skulden betald, om fordran förfallit till betalning (2 § första stycket lag om betalningsföreläggande och handräckning). Ni kan läsa mer om betalningsföreläggande på kronofogdemyndighetens hemsida här.

Har jag som hyresvärd rätt att gå in i lägenheten?

Hyresgäster har starkt skydd av lagen, och det innebär att det som utgångspunkt alltid krävs samtycke från hyresgästen för att hyresvärden ska få gå in i en lägenhet. Undantag är nödsituationer så som brand, vattenläckage eller liknande, samt om tillträde krävs till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller utföra förbättringsarbeten som inte kan skjutas upp utan skada (12 kap. 26 § första stycket JB). Detta gäller även om hyresvärden har rätt att inneha reservnyckel enligt hyresavtalet.

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?