Vad kan jag göra om en tjänst utförts felaktigt?

FRÅGA
Hej. Vi anlitade målare för att måla taket och fixa ett läckage på en del av taket. Han målade och försökte att fixa läckan men det läcker fortfarande. Han sa att jobbet är klart och han har fått oss att förstå att han inte kommer att komma och fixa det. Vi fick fakturan för 2 dagar sedan och på den står det inget om att fixa någon läcka, bara målning står med. Vi har en muntlig överenskommelse. Vi kunde ha anställt en annan firma som också kunde ha målat och fixat läckan, vi litade på att han skulle måla och fixa den. Vi är besvikna och vi vill inte betala förrän han fixar det. Vår fråga är att kan vi tvinga honom att komma och fixa? Måste vi betala fakturan? Vad kan vi göra? Tack på förhand.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tokar frågan som att du i egenskap av privatperson anlitat en målare för att måla hustaket samt laga ett läckage på taket, samt att ni avtalat om detta muntligt. Regler om avtal finns i avtalslagen (AvtL) och regler om köp av tjänster som näringsidkare utför åt privatpersoner finns i konsumenttjänstlagen (KtjL).

Vad krävs för att ett avtal ska vara bindande?

För att ett avtal ska få rättsligt bindande verkan krävs att det finns ett anbud och en accept (1 kap. 1 § första stycket AvtL). Ett anbud kan exempelvis vara ett erbjudande eller förslag. En accept är ett bekräftande svar på ett anbud.

Både anbud och accept kan ges skriftligen, muntligen eller genom konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att man agerar på ett sådant sätt som ger motparten god anledning att anta att man ger ett anbud eller en accept. Några exempel på avtal som ingås genom konkludent handlande är när man handlar i en matvarubutik eller tar ut pengar från en bankomat.

Vem har bevisbördan för att ett rättsligt bindande avtal finns?

Ett muntligt avtal är som utgångspunkt rättsligt bindande på samma sätt som ett skriftligt avtal. Problemet med muntliga avtal är att dess existens kan vara svår att bevisa. Det är den som påstår att ett muntligt avtal finns som har bevisbördan för att avtalet existerar, vilket kan vara svårt att bevisa om motparten förnekar avtalets existens.

Har tjänsten utförts felaktigt?

Som utgångspunkt har en näringsidkare har en skyldighet att se till att tjänsten utförs fackmässigt (4 § första stycket KtjL). Innebörden av fackmässigheten varierar från bransch till bransch, men kravet innebär generellt att tjänsten ska utföras på ett sätt som normalt kan förväntas av en seriös fackman. Kravet innebär alltså att tjänsten ska utföras i enlighet med de krav på kvalitet och kompetens som gäller inom den aktuella branschen. Om tjänstens resultat avviker från detta krav är den felaktig (9 § första stycket första punkten KtjL). Tjänsten anses också felaktig om den avviker från vad som avtalats (9 § första stycket tredje punkten KtjL).

Tjänsten kan även betraktas som felaktig om näringsidkaren före avtalets ingående underlåtit att upplysa konsumenten om någon omständighet rörande tjänstens beskaffenhet eller ändamålsenlighet som han insåg vara av betydelse för konsumenten (11 § KtjL).

Tidpunkten för felbedömningen utgår från när uppdraget avslutandes (12 § första stycket KtjL). Näringsidkaren ansvarar även för fel som uppkommer efter att uppdraget avslutats, om felet beror på att näringsidkaren uppfyllt en avtalsförpliktelse eller en skyldighet i konsumenttjänstlagen.

Eftersom det muntliga avtalet dels innefattade målning av taket, dels reparation av läckaget, och läckaget inte åtgärdats, har tjänsten med stor sannolikhet utförts felaktigt.

Vilka påföljder kan jag göra gällande om tjänsten utförts felaktigt?

Felet måste reklameras till näringsidkaren inom skälig tid från att det upptäcktes (17 § första stycket KtjL). En reklamation som sker inom två månader anses alltid ha skett i rätt tid. Reklamation innebär enkelt uttryckt att konsumenten påtalar för näringsidkaren att tjänsten utfört felaktigt.

De påföljder som kan göras gällande vid fel är att hålla inne betalning, kräva avhjälpande, prisavdrag eller hävning, samt ett eventuellt krav på skadestånd (16 § första stycket KtjL).

I första hand ska avhjälpande ske (20 § första stycket KtjL). Avhjälpande innebär att näringsidkaren åtgärdar felet och på så sätt fullgör sin del av avtalet. Om felet inte avhjälps får konsumenten göra avdrag på priset (21 § första stycket KtjL). Prisavdragets storlek ska motsvara vad det kostar att få felet avhjälpt (22 § första stycket KtjL).

Hävning kan bli aktuellt om om tjänsten huvudsakliga syfte inte uppfyllts på grund av felet och näringsidkaren insett eller borde insett detta (21 § andra stycket KtjL). Rätt till hävning ger också en rätt att hålla inne betalning för tjänsten (23 § första stycket KtjL).

Kan jag kräva skadestånd om tjänsten utförts felaktigt?

Om felet har orsakat skador har ni även rätt att kräva ersättning för dessa, under förutsättning att felet inte legat utom näringsidkarens så kallade kontrollansvar (31 § första stycket KtjL). Med detta menas att felet ska ha varit förutsebart för näringsidkaren och att det ska ha varit möjligt att förhindra eller åtgärda konsekvenserna av felet. Kontrollansvaret är långtgående och således ligger skadan troligtvis inom ramen för omfattningen. Har ni fått en garanti eller utfästelse om visst resultat av tjänsten som inte uppfyllts har ni alltid rätt till ersättnings för skadorna (31 § tredje stycket KtjL).

Sammanfattning

Som jag tolkar din fråga så har avtalet ingåtts muntligen. Ur ett rättsligt perspektiv är avtalet bindande under förutsättning att det finns ett anbud och en accept. Om så är fallet är avtalet bindande. Det som blir problematiskt är att muntliga avtal kan vara svåra att bevisa, eftersom det är den som påstår att ett avtal finns som har bevisbördan för detta. I fortsättningen rekommenderar jag er därför att i framtiden alltid begära en skriftlig offert innan ni avtalar om köp av tjänster.

Om tjänsten kan anses vara felaktigt utförd, vilket förefaller troligt då taket fortfarande läcker, kan ni kräva avhjälpande, prisavdrag, hävning eller skadestånd. Detta förutsätter att felet reklamerat inom skälig tid. Mitt råd är att ni påtalar för målaren att tjänsten är felaktigt utförd, och att han snarast ska avhjälpa. Om målaren inte vill avhjälpa felet kan ni kräva prisavdrag eller hävning. Ni kan även vända er till Allmänna reklamationsnämnden.

Om ni behöver ytterligare juridisk rådgivning i ärendet kan ni boka tid hos en jurist på Lawline här.

Hoppas detta var svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumenttjänstlagen (448)
2021-06-07 Vem ansvarar för materialet för tjänsten när det har tillhandahållits av konsumenten?
2021-05-31 vems ansvar för fel på vattenledning?
2021-05-28 Hur mycket kan en golvläggare fakturera utöver den avtalade fakturan vid tilläggsarbete?
2021-05-26 Hantverkares omsorgsplikt

Alla besvarade frågor (93065)