FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist14/12/2018

Vad kan jag göra när jag upplever att socialtjänsten försöker få vårdnaden till den person som är minst lämpad?

Hej! Jag upplever att socialtjänsten inte gör sitt jobb som de ska och försöker få vårdnaden om barnet till den person som är minst lämpad. Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag beklagar situationen och ska försöka ge dig så konkreta tips jag kan.

Jag tolkar din fråga som att det pågår en vårdnadstvist och att du upplever att socialtjänsten inte gör sitt jobb, samtidigt som de försöker se till att den förälder du anser vara minst lämpad ska få vårdnaden.

Regler kring vårdnad och vårdnadstvister finns främst i 6 kapitlet föräldrabalken (FB).

Om socialnämnden väckt talan om ändrad vårdnad

Det vanligaste är att den ena eller båda föräldrarna vill ha en ändring i vårdnaden. Men jag tänkte börja med vad som gäller när socialnämnden väcker talan i tingsrätten och yrkar att rätten ska döma till ändrad vårdnad. Detta är aktuellt när socialnämnden anser att en förälder vid utövandet av vårdnaden om barnet gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister i omsorgen om barnet, på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling. När detta är fallet ska rätten besluta om ändring i vårdnaden. (6 kap. 7§ FB)

Den part som påstår någonting i en tvist måste kunna bevisa det. Socialnämnden måste alltså bevisa att missbruk, försummelse eller övriga brister i omsorgen enligt ovan har skett. Om de lyckas med det, blir det den aktuella föräldern som måste motbevisa dem.

Om någon av föräldrarna har väckt talan om ändrad vårdnad

Om någon av föräldrarna, eller båda, vill ha en ändring i vårdnaden av ett barn och inte själva kan komma överens om hur vårdnaden ska se ut, är det tingsrätten som fattar beslut om detta. Rätten kan besluta om gemensam vårdnad eller ge ensam vårdnad till en av föräldrarna. Om båda föräldrarna motsätter sig gemensam vårdnad, får tingsrätten dock inte besluta om det utan måste då ge en av föräldrarna ensam vårdnad. (6 kap. 5§ FB)

Det är viktigt att komma ihåg att det alltid är tingsrätten och inte socialtjänsten som beslutar om vårdnaden. Däremot, om socialnämnden har några upplysningar som kan vara av betydelse, så är de enligt lag skyldiga att lämna dessa upplysningar till rätten (6 kap. 19§ 2 st. FB). Socialnämnden gör också en utredning i samband med vårdnadstvisten och denna är en av alla saker som rätten tittar på när de ska fatta ett beslut, men rätten är inte på något sätt bunden av deras bedömning. Det är inte sällsynt med fall där rätten inte alls har dömt enligt vad socialtjänsten sagt, till exempel i fall där man har ansett att socialtjänsten inte varit objektiva. Det som är avgörande (inte bara bland det viktigaste, utan uttryckligen avgörande) är barnets bästa (6 kap. 2a§ FB). Om barnets bästa inte är vad socialtjänsten kommit fram till, gäller det att övertyga rätten om detta.

Jag vet inte hur gammalt barnet ifråga är, men det finns också möjlighet att ta hänsyn till barnets egen vilja. Innan började man lyssna på vad barnet ville från 12 års ålder, men idag gör man en bedömning från fall till fall, beroende på ålder och mognad.

Överklaga?

Om tingsrätten ändå skulle döma i linje med vad socialtjänsten sagt, finns det möjlighet att överklaga till hovrätten. Däremot krävs prövningstillstånd, vilket inte alltid ges. Jag kan inte heller nog betona hur kostsamt det är att tvista i domstol, så när man överväger att överklaga eller att dra igång en ny process där allt börjar om från början, så glöm inte bort att varje part själv står för sina egna rättegångskostnader (6 kap. 22§ FB). I de allra flesta fall är en överenskommelse det bästa alternativet, så länge det är möjligt. En utdragen process med utredningar och att inte veta hur det ska bli i framtiden är dessutom sällan något som gynnar barnet. Om det inte går att komma överens eftersom någon av föräldrarna har svårt att samarbeta, kan det vara till dennes nackdel när rätten gör en bedömning av vilken förälder som är mest lämpad.

Avslutningsvis

Eftersom jag inte känner till några detaljer kring det aktuella fallet kan jag bara ge generella råd. Viktigast att ta med sig är att det är tingsrätten som bestämmer och inte socialtjänsten. Samt vikten av att samarbeta och att hela tiden tänka på att det inte handlar om att "vinna" utan att barnet ska få det så bra som möjligt, inte bara efter att ett slutgiltigt beslut har fattats utan även under tiden fram tills dess, vilket inte sällan är ganska många år av barnets liv. För mer specifika råd är det juridiska ombudet i tvisten självklart den bästa att vända sig till. Om denna möjligheten inte finns, eller om ni skulle vilja ha ytterligare en bedömning från en utomstående, finns möjlighet att via Lawline boka en tid för juridisk rådgivning, se mer här.


Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Anna JohannessonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?