Vad kan jag göra när hantverkare bytt ut och målat mina fönster i fel färg?

FRÅGA
Hej,Jag har Just bytt fönster i mitt hus. Tyvärr visade det sig att fönstren blivit målade i fel färg (ljusgrön i st f mörkgrön).Naturligtvis skulle färgen vara densamma som på de tidigare fönstren. Men företaget har idag skickat mig faktura på överenskommet belopp 97 000 kr med betalning inom 10 dagar. Detta trots att de ännu inte har målat om fönstren. De har, till min förvåning, antytt att de ska informera mig om kostnaden för ommålning när de fått besked om vad det kommer att kosta.Min uppfattning är att de bör stå för den kostnaden. Vad man kan förstå kommer de inte bekosta ommålningen om jag nu betalar fakturan. Hur förfar jag nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det har du av ett företag beställt montering och målning av nya fönster. Efter montering och målning har det visat sig att företaget målat fönstren i fel färg. Du har begärt att de ska målas om men företaget har antytt att de inte kommer att bekosta ommålningen. Du har nu fått en faktura om 97.000 kronor, den överenskomna kostnaden för montering och målning av fönster. Du undrar nu hur du ska gå vidare.

Min utgångspunkt är att du beställt montering och målning av ett företag som privatperson, varför konsumenttjänstlagen (KTjL) är tillämplig (1 § KTjL). I ditt fall blir att avgöra om det i juridisk mening föreligger ett fel i den utföra tjänsten. Tjänsten är felaktig om resultatet avviker från vad konsumenten har rätt att kräva utifrån att näringsidkaren ska utföra tjänsten fackmannamässigt, även om det rör sig om en olycka och vad som får anses avtalat (9 § KTjL). Frågan om tjänsten är felaktig ska bedömas med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt då uppdraget avslutade (12 § KTjL). Är tjänsten felaktig utan att det beror på något förhållande på konsumentens sida får konsumenten hålla inne betalningen, kräva att felet avhjälps, göra avdrag på priset eller häva avtalet (16 § KTjL). Vill konsumenten åberopa att tjänsten är felaktig ska hen underrätta näringsidkaren om detta inom skälig tid efter att hen märkt eller borde ha märkt felet (17 § KTjL). Konsumenten får hålla inne så mycket av betalningen som fordras för att ge hen säkerhet för hens krav på grund av ett fel hos tjänsten (19 § KTjL). Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper felet, om det inte medför olägenheter eller kostnader för näringsidkaren som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten (20 § KTjL).

I ditt fall är tjänsten felaktigt utförd om ni kommit överens om att fönstren skulle målas i en viss färg och så inte skett. Jag vet däremot inte vad som avtalats och hur tydligt ert avtal är. Däremot kan det argumenteras för att man som konsument kan förvänta sig att man får samma färg på fönstren som resten av huset när man beställer fönster som målas. Är tjänsten felaktigt utförd har du rätt att hålla inne en del av betalningen som säkerhet, för att näringsidkaren ska åtgärda felet. Du har inte rätt att hålla inne hela beloppet utan upp till det belopp som motsvarar din motfordran på näringsidkaren avseende felet. Detta innebär att man som konsument måste beräkna ungefärligt värde av felet vilket inte alltid är helt enkelt. Håller man inne mer än vad man har i krav på näringsidkaren riskerar man däremot att bli betalningsskyldig med dröjsmålsränta och i förlängningen även kronofogdekrav.

Min rekommendation är att du i första hand vänder dig till näringsidkaren och förklarar att du anser att den inte utfört tjänsten rätt och att du inte ska behöva betala ommålningen. Kommer ni inte överens i det skedet är mitt förslag att du vänder dig till en jurist. Juristen kan vara behjälplig i kommunikationen med din motpart och kan även titta på och ge förslag på hur mycket av betalningen du kan hålla inne med utan att det finns risk för dröjsmålsränta m.m. Om du önskar hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?