Vad kan jag göra när ett företag ökar det avtalade priset för en tjänst?

Hej, Jag har anlitat ett företag som säljer och installerar kaminer och dito skorstenar. Företaget offererade en kostnad på 58 495 Kr (inkl. moms och rotavdrag) med ett mindre förbehåll angående eventuell merkostnad. När räkningen kom var den på 73 200 Kr (inkl. moms och rotavdrag). Företaget hänvisar till att alla arbetsmoment vid installationen tog dubbelt så lång sid som beräknat varför de begär att jag skall betala hela arbetskostnaden trots att det är mycket mer än offererat.

Jag betalade 58 495 Kr + 5 000 Kr extra den 27/7 2019. De extra 5 000 Kr för att täcka extrakostnaden angående förbehållet i offerten.

Jag har brevledes kontaktat företaget och detaljerat bestridit övriga extrakostnader.

Idag fick jag följande meddelande via e-mail:

Vår faktura är ej tillfullo betald.

Om ej vår faktura betalas omgående går ärendet vidare till vårt inkassobolag.

Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga, utifrån hur du ställt den, är du en privatperson som anlitat en näringsidkare för att installera en kamin och skorsten. I ett sådant fall uppfyller ni kraven för att konsumenttjänstlagen ska vara tillämplig (1 §). För att besvara dina frågor kommer jag således att utgå från konsumenttjänstlagens bestämmelser och avsluta med råd i ditt fall. Konsumenttjänstlagen är en skyddslagstiftning innebärande att det inte kan avtalas om andra villkor än vad lagen anger, om de är till nackdel för dig som konsument (3 §).

Prisökning vid ungefärligt pris

När det gäller pris enligt konsumenttjänstlagen finns det skyddsregler till fördel för dig som konsument. Reglerna innebär att i den mån priset inte följer av avtalet, ska konsumenten betala vad som är skäligt med hänsyn till tjänstens art, omfattning och utförande, gängse pris eller prisberäkningssätt för motsvarande tjänster vid avtalstillfället samt omständigheterna i övrigt (36 § första stycket). Om näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift får det uppgivna priset inte överskridas med mer än 15 procent, om inte någon annan prisgräns har avtalats eller näringsidkaren har rätt till pristillägg (36 § andra stycket). Pristillägg kan näringsidkaren ha rätt till om det utförts tilläggsarbete eller om tjänsten fördyrats på grund av omständigheter som är att hänföra till konsumenten och som näringsidkaren inte bort förutse när avtalet träffades (38 §).

Reglerna i 36 § första och andra stycket ska ses tillsammans. Regeln om ungefärligt pris i andra stycket kan då ses som en begränsning av vad som utgör skäligt pris enligt första stycket. Som konsument behöver du aldrig betala mer än den ungefärliga prisuppgiften med ett tillägg av 15 procent; detta oavsett av att skäligt pris kan bestämmas till ett högre belopp. Att en ungefärlig prisuppgift lämnats innebär således att ett tak har satts för priset. Regeln om skäligt pris i första stycket kan på motsvarande sätt ses som en begränsning av den ungefärliga prisuppgiften. Om skäligt pris är lägre än det ungefärliga priset med ett tillägg av 15 procent behöver konsumenten inte betala mer än skäligt pris. I lagkommentarerna till bestämmelsen exemplifieras det väl med att "Om näringsidkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift om 1000 pengar, kan det slutliga priset maximalt uppgå till 1150 pengar. Om skäligt pris visar sig vara 1050 pengar är konsumenten således inte skyldig att betala mer än detta belopp.".

Om vi i ditt fall utgår från att 58.495 kronor lämnats som ett ungefärligt pris (vilket jag förstår det som då det lämnades förbehåll om eventuell merkostnad) får det priset ökas med maximalt 15 procent, om ni inte avtalat om annan prisgräns. En ökning med 15 procent innebär en maximal ökning om ca 8.774 kronor, under förutsättning att ett skäligt pris inte är lägre. Näringsidkaren kan därmed kräva dig på högst 67.269 kronor. Skulle ett skäligt pris vara lägre gäller istället det. Om en domstol skulle anse att ett skäligt pris för den tjänst du beställt är 60.000 kronor gäller således istället det.

Dina alternativ

Ett alternativ är att betala fakturan och sedan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för prövning av tvisten. ARN är opartiska och ger rådgivande beslut. Att ett beslut är rådgivande innebär att även om du får rätt, behöver företaget inte rätta sig efter det. Seriösa företag brukar dock följa ARN:s rekommendationer.

Ett annat alternativ är att bestrida så som du har gjort. Om ärendet går till inkasso bör du skriftligen bestrida kravet även i det skedet. Du bör spara kopia på det du bestrider, det kan vara en god idé att bestrida per e-post så du har bevis på att du verkligen har bestridit. Enligt god inkassosed ska ett inkassoföretag inte lämna över en fordran till Kronofogden med ansökan om betalningsföreläggande om du bestridit den. Om så ändock skulle ske måste du även hos Kronofogden bestrida ärendet. Om du bestrider fakturan kan företaget vända sig till domstol för att få fastställt hur mycket du är betalningsskyldig för. Om målet går till domstol är det en civilrättslig tvist och vad som kallas ett dispositivt tvistemål. Dispositiva tvistemål utmärks av att parterna själva kan komma överens om det de tvistar om, t.ex. pengar.

De dispositiva tvistemålen delas upp i ordinära tvistemål och förenklade tvistemål. Mål som rör tvister som uppenbart understiger ett halvt prisbasbelopp (f.n. 23.250 kr) handläggs som förenklade tvistemål (1 kap. 3 d § RB). Huvudregeln i ordinära tvistemål är att förlorande part står motpartens rättegångskostnader (18 kap. 8 § RB). Det innebär att om du skulle vinna ett ordinärt tvistemål kan din motpart bli ersättningsskyldig för dina rättegångskostnader. Motsatsvis innebär det att om du förlorar ett ordinärt tvistemål kan du bli ersättningsskyldig för din motparts rättegångskostnader (och givetvis dina egna). Det kan således bli kostsamt.

I förenklade tvistemål är rätten till ersättning för rättegångskostnader begränsad (18 kap. 8 a § RB). Syftet med de förenklade tvistemålen är att förenkla processen och göra processen mindre kostsam för parterna då det omtvistade beloppet är lågt. Den förlorande parten i ett förenklat tvistemål blir ersättningsskyldig för motpartens kostnader till ett betydligt lägre belopp än i ett ordinärt tvistemål. I förenklade tvistemål har man som vinnande part endast rätt till ersättning för en timmes rättslig rådgivning, ansökningsavgiften för stämning (900 kronor), resekostnader och ev. vittnesbevisning. I ditt fall kommer tvisten att röra sig om ett mindre belopp varför det kommer att handläggas som ett förenklat tvistemål.

Min rekommendation, för det fall att du inte vill betala fakturan och driva ärendet med ARN, är att du betalar in så du betalt det ungefärliga priset + 15%. Har du gjort det har du uppfyllt dina förpliktelser enligt konsumenttjänstlagen. I övrigt bör du bestrida enligt ovan och hänvisa till bestämmelsen om 15% påslag som jag redogjort för.

För det fall att näringsidkaren går vidare med ärendet till domstol och du behöver anlita en jurist för rådgivning är du varmt välkommen att återkomma till mig för en tidsbokning med en av våra jurister. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo