Vad kan jag göra när det finns testamente som säger att jag inte ska få något arv?

Min syster är avliden. Jag har arvsrätt eftersom mina föräldrar är döda. Min syster har skrivit testamente till förmån för en andra syster och två vänner. Jag utesluts ur bodelningen/arvsskiftet. Vad kan jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar frågan som att arvet ska bedömas utefter vad du ärver från din syster.

Hur skulle arvet ha fördelats om det inte hade funnits ett testamente?

Genom att systern upprättar ett testamente så sätter hon den legala arvsordningen ur spel. Hade det inte funnits ett testamente så hade först och främst hennes barn ärvt efter henne och därefter deras barn. Har hon inga barn så är det i sin tur föräldrarna som ärver. När föräldrarna också är döda så är det syskon som ärver vilket framgår av 2 kap 1–2 §§ Ärvdabalken (ÄB). Det hade inneburit att du skulle fått 50 % av kvarlåtenskapen eftersom att ni är två syskon.

Vad händer nu när det finns ett testamente?

Ett barn till sin förälder kallas för bröstarvinge. När en förälder skrivet ett testamente och försöker göra sitt barn eller sina barn arvslösa så kommer regler om laglottskydd in i bilden, (se 7 kap 3 § ÄB) med det menas att en förälder aldrig kan göra sina barn arvslösa eftersom att man som bröstarvinge alltid har rätt till sin laglott. En laglott utgörs av halva sin arvslott, alltså hälften av det man egentligen skulle tilldelas. (se 7 kap 1 § ÄB)

Det är dock annorlunda i detta fallet då du är arvsberättigad till din syster. Du är inte bröstarvinge till din syster och kan således inte använda dig av 7 kap 3 § ÄB för att påkalla jämkning för att få ut din laglott. Rätten till jämkning är enbart för bröstarvingar.

Delgivande av testamente

Eftersom du är legal arvinge och egentligen ska tillskiftas arv så har du rätt att bli delgiven testamentet. Med delgivning avses inom juridiken att en handling skickas eller lämnas till någon som har behörighet att ta emot den, i detta fallet är det du (se 14 kap 4 § ÄB) Vanligtvis sker en delgivning av testamente genom att en bestyrkt kopia av testamentet skickas till var och en av arvingarna. Därefter ska respektive arvinge bestyrka kopian och intyga att han eller hon har tagit del av testamentet. I samband med detta kan man som arvinge antingen godkänna testamentet eller inte. Godkänner man testamentet så kommer arvet att skiftas (fördelas ut) efter vad som är föreskrivet i testamentena.

Vill en arvinge däremot göra gällande att ett testamente är ogiltigt ska man som arvinge väcka en klandertalan inom 6 månader efter det att man erhöll testamentet. Är det som så att man inte som arvinge klandrar testamentet inom sex månaden så förlorar man sin rätt att begära jämkning eftersom att testamentet vinner laga kraft, dvs blir giltigt.

För att man ska vinna framgång med en jämkning av testamente som inte har med laglottsreglerna att göra så måste någon av grunderna i 13 kap ÄB vara uppfyllda. Några klandergrunder är bland annat att man som arvinge hävdar att testamentet ska ogiltighetsförklaras att den avlidne ej var behörig ett förordna om sin kvarlåtenskap, att testamentet inte upprättats på ett korrekt sätt, att testatorn hade en psykisk störning eller att den tvingades att skriva ett testamente under tvång. Finns någon av dessa grunderna skulle man kunna vinna framgår med en klandertalan. Är det som så att det inte föreligger någon omständighet som stadgas i 13 kap så går det inte att vinna framgång med jämkningen.

Vilka ska tillkallas till en bouppteckning?

En bouppteckning ska förrättas senast tre månader efter dödsfallet enligt 20 kap 1§ 1st ÄB. Normalt sätt ska legala arvingar kallas till bouppteckningen och andra dödsbodelägare som framgår av 18 kap 1 § ÄB. Dock framgår det av 18 kap 1 § 3 st ÄB att en arvinge, som genom testamente uteslutits från arv, ej längre är att anse som dödsbodelägare, sedan testamentet vunnit laga kraft. (se även RH 1986:144).

Är det så att du har blivit delgiven testamentena och att de har vunnit laga kraft, dvs 6 månader har gått, så har de övriga arvingarna eller testamenttagarna inte någon skyldighet att tillkalla dig till en bouppteckning.

Vad kan jag göra?

Du kan inte påkalla någon jämkning pga laglott. Din enda möjlighet att påkalla jämkning på grund av testamentenas ogiltighet enligt 13 kap ÄB, men föreligger det inte någon sådan ogiltighet så finns det tyvärr inte så mycket att göra. Då har du helt enkelt inte någon rätt att få ut ditt arv ifrån din syster.

Hoppas det var svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Gustav PerssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning