Vad kan jag göra för att slippa borgensåtagandet?

2019-11-26 i Avtal
FRÅGA
Sålde en butik (AB) där det fanns ett Almilån med delvis privat borgen. Borgen skulle enligt köpekontraktet övertas av nya ägarna, men nu meddelar Almi att nya ägarna inte undertecknat borgenshandlingen och att den därmed står kvar på mig. Kan jag göra något för att slippa borgensåtagandet?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nedan kommer jag att beskriva hur jag tolkar din situation juridiskt sett. Vidare kommer jag att klargöra hur du kan gå till väga för att möjligtvis slippa borgensåtagandet.

Något om borgensåtagande

Ett borgensavtal skrivs mellan en borgensman och en borgenär. I förevarande fall är du borgensman, det vill säga tillsammans med bolaget ansvarig att betala bolagets skuld, och Almi borgenär, det vill säga långivare. Det är enbart tillåtet att byta borgensman om Almi godkänner ett sådant byte. Jag utgår från att Almi har godkänt bytet då du verkar ha kommunicerat med Almi kring borgensavtalet och de nya ägarna. Om Almi inte skulle ha godkänt bytet innebär det att du förblir borgensman.

Försäljning av aktiebolag

När en säljer ett aktiebolag är det ofta aktierna en säljer, jag utgår från att det är det du har gjort. Aktier är vad en med juridiska termer kallar lös egendom. Det innebär att köplagen skulle kunna bli tillämplig, KöpL 1 §. Dessvärre regleras enbart vissa av köparen specifika avtalsbrott i köplagen, framför allt vad gäller utebliven betalning och bristande medverkan till köpet. Det som har skett här rör dock något annat. Vi får därför vända oss till avtalsrätten istället.

Avtalsrätt, och mer specifikt avtalsbrott

Huvudregeln inom avtalsrätt är avtalsfrihet. Det innebär att du och köparen kan avtala om vad ni vill, inom lagens gränser. Jag förstår det som att ni avtalat om att borgensåtagandet ska gå över på köparen. Så länge Almi godkänt ett sådant byte av borgensman är detta okej att avtala om.

När köparen inte fullföljer denna delen av avtalet utgör det ett avtalsbrott. Avtalsbrott kan bemötas på olika sätt, bland annat med begäran om fullgörande, skadestånd eller om avtalsbrottet är att se som väsentligt, med hävning av köpet. Du avgör om avtalsbrottet är att se som väsentligt eller inte genom en så kallad väsentlighetsbedömning. I en sådan bedömning ska samtliga omständigheter tas i beaktande, bland annat hur stora summor borgensåtagandet rör eller hur centralt villkoret rörande övergången av borgensåtagandet var för att köpet skulle bli av. Utöver de nämnda omständigheterna är det också av relevans:

- om köparen avsiktligen har undvikit att skriva på borgensavtalet,
- om köparen inser att avtalsbrottet är väsentligt,
- om avtalsbrottet bör ses som allvarligt,
- om dina intressen kan tillgodoses på annat sätt än genom hävning och
- om köparen skulle drabbas oproportionerligt hårt av hävning.

Ovan faktorer är bara några exempel på vad du kan ta hänsyn till när du bedömer om avtalsbrottet är väsentligt, vilket alltså gör hävning av köpet till en möjlig påföljd.

Sammanfattning och råd

För och främst måste Almi ha godkänt att de nya ägarna tar över borgensåtagandet för att detta ska vara möjligt. Om du och köparen har avtalat om att köparen ska ta över borgensåtagandet och denne inte gjort det innebär det ett avtalsbrott. Köparens avtalsbrott kan du som säljare bemöta på flera olika sätt. Genom att göra en väsentlighetsbedömning där du beaktar bland annat de faktorer jag nämnt ovan, kan du komma fram till om hävning av köpet skulle vara en möjlig påföljd. Observera också att om ni har avtalet om vad som ska ske vid avtalsbrott är det vad som står i avtalet som gäller!

Min rekommendation är att du inledningsvis kontaktar köparen och frågar varför de inte undertecknat borgensavtalet. Det skulle kunna röra sig om ett missförstånd och det är onödigt att starta en opåkallad konflikt. När du gjort det bör du därefter uppmana de nya ägarna att fullgöra avtalet genom att skriva på borgensavtalet. Om ägarna vägrar att fullgöra avtalet bör du därnäst skicka ett kravbrev där du begär skadestånd. Skadeståndet omfattar direkt och indirekt förlust du lidit på grund av deras avtalsbrott, KöpL 67 §. Ifall avtalsbrottet är att se som väsentligt i din mening kan du också häva köpet, om du så önskar. Hävning kan även kombineras med skadestånd.

Jag vill för säkerhets skull understryka att begäran av skadestånd eller hävning inte kommer att innebära att du slipper borgensåtagandet, utan enbart att du blir ekonomiskt ersatt alternativt får en möjlighet att sälja bolaget till en köpare som faktiskt åtar sig borgensåtagandet.

Avtalsrätt handlar i mångt och mycket om avtalstolkning. Utan att ha sett köpeavtalet är det därför svårt för mig att dra en helt korrekt slutsats kring vilken skyldighet köparen har i relation till borgensåtagandet och hur du nu bör agera. Om mitt svar inte känns tillräckligt klargörande är du välkommen att höra av dig till mig på amanda.kinnander@lawline.se så att jag kan leda vidare dig till vår juristbyrå som bland annat tar sig an frågor rörande tolkning av avtal. Juristbyrån kan även hjälpa till med att formulera kravbrev om du skulle vilja begära skadestånd av köparen.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtal (1290)
2020-05-27 Fråga om avtalsvillkor
2020-05-27 Hur ska man datera ett avtal som först avtalats muntligt och sedan skrivs ned vid ett annat datum?
2020-05-26 Fullgörelse av köp
2020-05-26 Ändringar i befintligt avtal utan motpartens samtycke

Alla besvarade frågor (80393)