Vad kan jag göra för att min sambo ska ärva mitt fritidshus?

FRÅGA
Jag är sambo och äger ett fritidshus. Min sambo betalar ingenting av kostnaderna för huset (lån, driftkostnader renoveringsmaterial) men bidrar med arbetsinsats både för löpande underhåll och tillbyggnader mm. Ska vi /bör vi reglera detta på något sätt ? Hans barn kommer ju inte att ärva någonting av huset enligt sambolagen och det gör att motivationen för att lägga arbetsinsats förstås minskar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om sambors egendomsförhållanden hittar du i sambolagen.

När ett samboförhållande upphör genom separation eller då ena sambon avlider ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning om någon av dem begär det (8 § sambolagen). Det är alltså endast sådan egendom som anses vara samboegendom som ska delas lika mellan samborna. Som utgångspunkt gäller att sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål (7 § sambolagen). Precis som du skriver kommer din sambos barn därmed inte att ärva del av fritidshuset.

Genom ett samboavtal kan samborna bestämma att viss samboegendom inte ska omfattas av sambolagens bodelningsregler, och på så vis omvandla samboegendom till enskild egendom. Det motsatta förfarandet, att omvandla enskild egendom till samboegendom som inte tidigare har varit det, är dock inte möjligt. För att stärka din sambos rätt till fritidshuset vid dödsfall behöver sambolagens regler kompletteras genom att du skriver ett testamente. På så sätt skulle din sambo och hans barn få rätt att ärva del i fritidshuset vid din bortgång. Ett testamente ska upprättas skriftligen med två vittnen, och såväl testator som vittnen ska skriva under handlingen (10 kap. 1 § ärvdabalken). De som bevittnar ska vara över 15 år, får inte vara släkt med testatorn och inte stå som arvtagare i testamentet (10 kap. 4 § ärvdabalken).

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.

Med vänliga hälsningar,

Emilia Alfredsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3019)
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?
2021-10-18 Samboegendom, lottläggning och behovsprövning

Alla besvarade frågor (96482)