Vad kan jag göra åt för höga bullernivåer i min bostadsrättslägenhet?

2019-10-26 i Bostadsrätt
FRÅGA
Besväras av störningar från bostadsrättsföreningens ventilationsanläggning i form av vibrationer som överstiger Arbetsmiljöverkets bestämmelser för arbetsplats. Jag har gjort mätningar. Styrelsen gör inga åtgärder. Vad kan jag enligt bestämmelser göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bostadsrättsföreningen har en skyldighet att se till att lägenheten är i brukbart skick när ny ägare tillträder lägenheten (7 kap. 1 § bostadsrättslagen, BRL). Bostadsrättshavaren ansvarar, på egen bekostnad, för att hålla lägenheten i gott skick (7 kap. 12 § första stycket BRL). Bostadsrättsföreningen ansvarar för reparationer av ledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar mer än en lägenhet. Detsamma gäller ventilationskanaler (7 kap. 12 § andra stycket BRL).

Det är däremot inte reglerat i bostadsrättslagen hur högt buller och/eller vibrationer t.ex. en ventilationsfläkt får orsaka. Enligt Miljöbalken (MB) har föreningen i egenskap av fastighetsägare, en skyldighet att vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra uppkomsten av, eller undanröja olägenheter för människors hälsa (9 kap. 9 § MB). Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig (9 kap. 3 § MB). Föreningen har även en skyldighet att fortlöpande utföra egenkontroll, vilken kan innebära bland annat att mäta ljudnivån i din lägenhet (jfr 26 kap. 19 § MB). Vid bedömning av buller i fastigheter tillämpas i regel Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) där det finns riktlinjer för hur mycket det får låta inomhus. Riktvärdet när det gäller kontinuerliga störningar, som t.ex. en fläkt, är 30 dB.

Min rekommendation är att du i ett första skede kontaktar föreningen och klagar och kräver dels att den kontrollmäter vibrationer/ljudnivå, dels att den åtgärdar olägenheten. Om du inte får gehör från föreningen kan du vända dig till Miljönämnden i din kommun och klaga. För att komma i kontakt med rätt avdelning kan du ringa till kommunens växel och be om att bli kopplad. Miljönämnden kan kontrollmäta ljud och vibrationer i din lägenhet. Om det visar sig att temperaturen är högre än vad som är tillåtet kan den förelägga föreningen att tillhandahålla en lösning för att bullret/störningen i din lägenhet ska sänkas till vad som är tillåtet (jfr 26 kap. 9 § MB). Föreläggandet får förenas med ett vite föreningen blir skyldig att betala, om den inte följer det (26 kap. 14 § MB).

Om något är oklart i svaret ovan till dig eller för det fall att du vill anlita en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Du når mig för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1058)
2020-07-31 olika kontantinsats vid köp av bostad
2020-07-30 Vad bör bostadsrättsföreningen göra åt störningar och hur bedöms en sån?
2020-07-30 Grannar klagar på störningar som skäligen ska tålas
2020-07-28 Avgifter till bostadsrättsföreningen vid andrahandsuthyrning

Alla besvarade frågor (82575)